"at worst" in het Nederlands

EN

"at worst" - vertaling Nederlands

EN

at worst {bijwoord}

volume_up
At present food labelling is at best vague, at worst deliberately misleading.
Momenteel is de etikettering van voedingsproducten in het beste geval vaag en in het slechtste geval doelbewust misleidend.
So the IPCC said that we might see significant breakup of the arctic ice in 2100, in their worst case scenario.
Het IPCC zei dat we in het slechtste geval, in 2100 grote breuken in het poolijs zouden zien.
It leads, in the worst cases, in the analysis of a sociologist like Emil Durkheim, it leads to increased rates of suicide.
In het slechtste geval leidt dat volgens sociologen als Emil Durkheim tot hogere zelfmoordcijfers.

Voorbeeldzinnen voor "at worst" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe have avoided the worst, and I think that we can congratulate ourselves on that.
Wij hebben het ergste vermeden en mijns inziens kunnen we hierover tevreden zijn.
EnglishWe all hope that our aid really will help the people get over the worst of it.
Wij hopen allemaal dat onze hulp de grootste nood van de mensen ginds lenigt.
EnglishThe worst thing is that the European Union became disunited during this period.
Erger is dat de Unie in deze periode de eenheid niet heeft weten te bewaren.
EnglishAnd the worst thing is that the citizens still expect results, not rhetoric.
Het ergste is dat de burgers nog steeds resultaten verwachten en geen retoriek.
EnglishThe worst thing we could possibly do is make an offer which nobody takes up.
Het ergste wat we kunnen doen is dat we een aanbod doen waar niemand op ingaat.
EnglishMr President, these regional problems are the worst in Indonesia at the moment.
Voorzitter, die regionale problematiek is op het ogenblik de ernstigste in Indonesië.
EnglishWorst of all, Parliament is happy with this state of affairs, which it acknowledges.
Het ergst is wel dat het Parlement deze stand van zaken voor lief neemt en erkent.
EnglishAnd when that happens in places such as Cambodia, then we can fear the worst.
Als dit gebeurt met een volk als het Cambodjaanse, moet het ergste worden gevreesd.
EnglishAlthough the worst may never happen, it is never wrong to be lucid and critical.
Maar als het ergste nog niet vaststaat, blijft een kritische geest een goede adviseur.
EnglishAgriculture, as is well known, is one of the worst polluters of soil and water.
Zoals men weet is de landbouw een van de ergste vervuilers van de bodem en het water.
EnglishI therefore ask you, honourable Members, at least to allow us to prevent the worst.
Daarom verzoek ik u, geachte afgevaardigden, in ieder geval het ergste te voorkomen.
EnglishThe oppression you yourselves are resisting is perhaps of the worst kind.
De onderdrukking waar u zich tegen verzet, is misschien wel de ergste die er is.
EnglishTo react to this with even more red-tape is the worst response imaginable.
Daarop te reageren met bureaucratische routine is het slechtst denkbare antwoord.
EnglishIt appears that Europe has chosen the latter route, which is the worst one.
Europa lijkt voor deze laatste optie te hebben gekozen, wat veruit de slechtste is.
EnglishWe could say that, at least as far as this is concerned, the worst has not happened.
Kortom, wat dit betreft is een slecht vooruitzicht niet bewaarheid geworden.
EnglishIt is therefore necessary to try to hold a dialogue with the worst of them.
Wij moeten dus trachten een dialoog op te leggen met de grootste boosdoeners.
EnglishThe worst interviews that you can ever have are with people who are modest.
De ergste interviews die je kunt hebben zijn met mensen die bescheiden zijn.
EnglishThis would be the worst possible moment to pull out or to isolate the country.
Het is nu het slechtst denkbare moment om ons terug te trekken en het land te isoleren.
EnglishIndeed, it is the institutional questions left by Amsterdam that are the worst.
Vooral wat de instellingen betreft, is de balans van Amsterdam negatief.
EnglishWhat is worst is when degenerates of this kind are also defended with the aid of the law.
Het allerergste is dat dit soort aberraties door de wet worden gerechtvaardigd.

Synoniemen (Engels) voor "at worst":

at worst

Vergelijkbare vertalingen voor "at worst" in Nederlands

worst bijvoeglijk naamwoord
worst zelfstandig naamwoord
at voorzetsel