EN

at work {bijwoord}

volume_up
at work (ook: at work)
volume_up
op het werk {bw.}
Doing nothing at work is akin to masturbating at work; it's totally inappropriate.
Nies doen op het werk is verwant met masturberen op het werk, totaal ontoelaatbaar.
The issue is one of security in working life and the organisation of work.
Veiligheid op het werk en arbeidsorganisatie zijn belangrijke zaken.
If that is the case, then you should monitor the work done by the Tribunal.
Als dat inderdaad zo is, moet u toezicht houden op het werk dat het Tribunaal verricht.

Voorbeeldzinnen voor "at work" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAll Member States must demonstrate the political will to make cooperation work.
Alle lidstaten moeten zich politiek bereid tonen de samenwerking te doen lukken.
EnglishThe main area in which work is needed is actually that of domestic householders.
De sector waar wij ons vooral op moeten concentreren is die van de huishoudens.
EnglishMr President, I wish to congratulate the rapporteur on her work on this report.
Mijnheer de Voorzitter, graag wil ik de rapporteur gelukwensen met haar verslag.
EnglishThe Commission has not said that the work has been done and that they are ready.
De Commissie heeft niet gezegd dat al het werk gedaan is en dat ze al klaar zijn.
EnglishPeople-trafficking generally involves fake marriages and false promises of work.
Mensenhandel geschiedt doorgaans via schijnhuwelijken en valse beloften van werk.
EnglishWe might say that the enlarged EU is starting to work to an established routine.
In feite kan de uitgebreide Europese Unie met haar beleid vaste paden betreden.
EnglishMadam President, first of all, I would like to thank the rapporteur for his work.
Mevrouw de Voorzitter, ik wil allereerst de rapporteur bedanken voor zijn werk.
EnglishJudging from the schedule, a great deal of work will need to be done this year.
Uitgaande van de planning voor dit jaar zal er flink doorgewerkt moeten worden.
EnglishI agree with you on this point and I hope that you will work towards this goal.
Ik onderschrijf die mening en ik hoop dat u in deze richting te werk zult gaan.
EnglishWhen we began to work together in Kosovo and Macedonia we were able to improve.
Toen wij in Kosovo en Macedonië begonnen samen te werken, verbeterde de situatie.
EnglishIndeed, the work we have done has already gained and secured widespread support.
Zo is een breed draagvlak ontstaan voor het werk dat wij tot nu toe hebben verzet.
EnglishOf course these NGOs also need funding to pay for their public relations work.
Natuurlijk hebben deze ngo's ook subsidie nodig om voorlichting te kunnen geven.
EnglishAfter all, experience has shown that that takes far too long and does not work.
Uit de ervaring is toch gebleken dat dit veel te lang duurt en niet functioneert?
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the Commission has done some very good work.
Mijnheer de Voorzitter, collega's, de Commissie heeft zeer goed werk verricht.
EnglishAnd then he asked them to go away and work on those problems that they’d brought.
Daarna vroeg hij ze te gaan en te werken aan de problemen die ze hadden gebracht.
EnglishThe Commission has begun work on a feasibility study for Serbia and Montenegro.
De Commissie is begonnen met een haalbaarheidsstudie voor Servië en Montenegro.
EnglishAnd when we come together and work as one, we can achieve extraordinary things.
Als we samenkomen en werken als één team, kunnen we buitengewone dingen bereiken.
EnglishYou can say the small cookie has Godiva chocolate bits in it, but it doesn't work.
Je kan zegen dat in het kleine koekje Godiva-chocolade zit, maar dat werkt niet.
EnglishThat is why normal police work is also important in the fight against terrorism.
Daarom is het gewone politiewerk ook belangrijk in de strijd tegen het terrorisme.
EnglishHowever, looking no higher than the goals of realpolitik will not work either.
Maar met het ambitieniveau van de zogenaamde Real -politiek komen we er evenmin.

Vergelijkbare vertalingen voor "at work" in Nederlands

work zelfstandig naamwoord
at voorzetsel