"at variance" in het Nederlands

EN

"at variance" - vertaling Nederlands

NL
EN

at variance {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
at variance (ook: disagreeing)

Voorbeeldzinnen voor "at variance" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn my view, this variance is, in the majority of cases, more imagined than real.
Mijns inziens gaat het evenwel in verreweg de meeste gevallen om een ogenschijnlijke en geen reële tegenspraak.
EnglishThese basic ideas lead to conclusions that are completely at variance with the demands of the future.
Deze grondgedachten leiden tot conclusies die volstrekt ingaan tegen de eisen van de toekomst.
EnglishWhere we are at variance, however, with Mr Bangemann is what you do legally with the rest.
Waar wij echter met de heer Bangemann van mening verschillen, is wat wij juridisch gezien met de rest aanmoeten.
EnglishThe English version of the report is at variance in a number of places with the Spanish and French versions.
De Engelse versie van het verslag wijkt op een aantal punten van de Spaanse en Franse versies af.
EnglishEurope is not being built at variance with the secular reality of the nations on our continent.
De opbouw van Europa vindt niet plaats in tegenspraak met de seculiere realiteit van de naties op ons continent.
EnglishThe provision of SGIs at local, regional and national level has been at variance with Community legislation.
De verlening van DAB op lokaal, regionaal en nationaal niveau was in strijd met de communautaire wetgeving.
EnglishThis model encourages intensified production, at complete variance with the multifunctional face of agriculture.
Dit leidt namelijk tot intensivering van de productie, hetgeen onverenigbaar is met de multifunctionele roeping van de landbouw.
EnglishAs to compliance with all the rules, that claim is distinctly at variance with the current report from the Court of Auditors.
Maar de bewering dat men zich aan alle regels houdt, wordt stellig tegengesproken in het huidige verslag van de Rekenkamer.
EnglishThere were no precedents for the entry of a commercial partner whose rules were at such variance with the common system.
Nooit eerder was er een handelspartner toegetreden die er zulke andere waarden op nahield dan de rest van de handelsgemeenschap.
EnglishAnd we can begin to say how much variance do we find, how many letters that vary in at least one of those individual sequences.
We kunnen beginnen te zeggen hoeveel variantie we vinden, hoeveel letters die variëren in ten minste een van die afzonderlijke sequenties.
EnglishThis would be tantamount to creating an atmosphere of undue intellectual pressure and restriction, totally at variance with an open democratic society.
Als we dat doen scheppen we een dwangsfeer die volstrekt onverenigbaar is met een open en democratische maatschappij.
Englishto be at variance with
EnglishIn terms of the markets, we now have two situations at variance with one another: a surplus of beef and veal and a deficit of sheepmeat.
Welnu, op de markten worden wij geconfronteerd met twee tegenovergestelde situaties: een overschot van rundvlees en een tekort aan schapenvlees.
EnglishNo statistics are kept of the outcome of votes in connection with its decisions and judges do not express views at variance with Court judgments.
De mogelijke uitkomsten van stemmingen worden niet bijgehouden en de rechters geven geen inlichtingen inzake eventuele afwijkende standpunten.
EnglishWhat we have now is not just inadequate but actually at variance with all the hopes, requirements and justified expectations we have expressed!
Wat nu voor ons ligt is niet alleen te weinig, maar het spreekt ook datgene tegen wat wij aan hoop, aan eisen en aan terechte verwachtingen hebben geformuleerd!
EnglishThis means, in other words, that today's debate, in my view, is at variance with the Rules of Procedure, which is why I do not wish to contribute any further to it.
Dit betekent met andere woorden dat het debat van vandaag niet in overeenstemming is met het Reglement en om deze reden wil ik me er verder niet over uitlaten.
EnglishIt strikes me that the implementation of this programme is one of those instances in which the overbearing eagerness of the most federalist plans is at variance with reality.
De tenuitvoerlegging van dit programma is een van die gevallen waarin de arrogante gretigheid van de sterkst federalistische stromingen botsen met de werkelijkheid.
EnglishHowever, the final title and scope of this report was much less precise than we had anticipated, and its conclusions are at significant variance from our own.
De definitieve titel en de reikwijdte van dit verslag waren echter veel minder nauwkeurig dan we hadden gehoopt, en de conclusies ervan verschillen aanmerkelijk met die van onszelf.
EnglishMost EU States, except for Austria, Greece and Luxembourg, now produce their own annual reports, albeit with a huge variance in the quality of information provided.
De meeste EU-lidstaten, Oostenrijk, Griekenland en Luxemburg uitgezonderd, produceren tegenwoordig hun eigen jaarverslagen, al loopt de kwaliteit van de geboden informatie sterk uiteen.
EnglishThat is what my group is in favour of and we support your approach of trying to take out those items in the explanatory statement which are at variance with the Rules of this House.
Mijn fractie is daarvoor en wij steunen uw benadering om te trachten de passages die afwijken van het Reglement van deze Vergadering, uit de toelichting te verwijderen.

Synoniemen (Engels) voor "at variance":

at variance

Vergelijkbare vertalingen voor "at variance" in Nederlands

variance zelfstandig naamwoord
at voorzetsel