"at this stage" in het Nederlands

EN

"at this stage" - vertaling Nederlands

EN

at this stage [voorbeeld]

volume_up
at this stage
At this stage of European reunification, is a Constitution not a bit premature?
Komt een Grondwet in dit stadium van de Europese hereniging niet gewoon te vroeg?
At the current stage, the Commission proposes no further immediate measures.
De Commissie stelt in dit stadium geen enkele bijkomende dringende maatregel voor.
It would be premature at this stage to introduce bans on particular substances.
Het zou in dit stadium prematuur zijn om bepaalde stoffen te verbieden.
at this stage
Firstly, it is very important that at this stage we stick to the facts.
Ten eerste is het heel belangrijk dat we ons in deze fase beperken tot de feiten.
It can only be confirmed in the same terms at this stage of the procedure.
In deze fase van de procedure kan deze slechts in dezelfde bewoordingen worden bevestigd.
Madam President, at this stage in the debate, virtually everything has already been said.
Mijnheer de Voorzitter, in deze fase van het debat is het meeste reeds gezegd.

Voorbeeldzinnen voor "at this stage" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAfter one performance, I could barely drag myself from the stage to the taxicab.
Na een optreden, kon ik mezelf nog nauwelijks van het podium in de taxi slepen.
EnglishThis sum was sufficient for the first stage of the Shelter Implementation Plan.
Dat bedrag was voldoende voor de eerste fase van de inkapseling van de reactor.
EnglishAt this stage of European reunification, is a Constitution not a bit premature?
Komt een Grondwet in dit stadium van de Europese hereniging niet gewoon te vroeg?
EnglishThe first stage is the December European Council, which will need to approve it.
Ten eerste zal de Europese Raad van december dit initiatief moeten goedkeuren.
EnglishWhat he showed -- he sat on a stage like this, and he demonstrated this system.
Wat hij liet zien - hij zat op een podium als dit en hij liet dit systeem zien.
EnglishNor has the German Presidency made any compromise proposal at all at this stage.
Het Duitse Raadsvoorzitterschap heeft ook nog geen compromisvoorstel geformuleerd.
EnglishBut now is also the beginning of a key stage for the Intergovernmental Conference.
De intergouvernementele conferentie gaat nu echter ook een beslissende fase in.
EnglishIt's like that initial stage is over -- oneness: infancy, unformed, primitive.
Dat hoofdstuk lijkt dan afgesloten -- eenheid: kinderjaren, ongevormd, primitief.
EnglishWe cannot afford to let the UN be a second-tier player; it must take centre stage.
Wij kunnen het ons niet permitteren de VN naar de tweede rang te laten dringen.
EnglishAs regards transparency and relations, at this stage there is some reciprocity.
Wat betreft transparantie en betrekkingen is er op dit moment enige wederkerigheid.
EnglishThey make great journalists, and they also make really, really good stage actors.
De woorddenkers: dat worden geweldige journalisten en ook hele goeie acteurs.
EnglishAnd it's truly a great honor to have the opportunity to come to this stage twice.
Het is werkelijk een eer de gelegenheid te hebben twee keer op dit podium te staan.
EnglishSo, we are now at the stage where we are creating creatures for our own purposes.
We zijn nu in het stadium waar we wezens kunnen creëren voor onze eigen doeleinden.
EnglishWe realise that voting ‘ no ’ at this stage will not yield any further improvements.
Wij beseffen dat een tegenstem nu geen verdere verbeteringen meer kan opleveren.
EnglishI am glad that at this stage I can now discuss Agenda 2000 with you in detail.
Ik verheug mij erover dat ik vandaag met u uitvoerig over Agenda 2000 kan spreken.
EnglishAt this stage to ask for the Azzolini report to come first would be difficult.
Op dit moment kunnen wij moeilijk vragen het verslag-Azzolini eerst te behandelen.
EnglishThat is the next stage, which will complete this successful round of enlargement.
Dit is de volgende stap die de bekroning zal zijn van deze succesvolle uitbreiding.
EnglishAt this stage I should summarise the key measures that have been put in place.
Het is wellicht zinvol om op dit punt de belangrijkste maatregelen samen te vatten.
EnglishDuring conciliation we were able to find a two-stage solution to the problem.
In de bemiddeling konden wij in twee fasen een oplossing voor het probleem vinden.
EnglishWe are pleased that the Kyoto objectives take centre stage in the resolution.
Dat de doelstellingen van Kyoto in de resolutie centraal staan, doet ons goed.

Vergelijkbare vertalingen voor "at this stage" in Nederlands

this voornaamwoord
stage zelfstandig naamwoord
at voorzetsel