"at this moment" in het Nederlands

EN

"at this moment" - vertaling Nederlands

EN

at this moment {bijwoord}

volume_up
at this moment (ook: at this point)
At the moment there is still some uncertainty over the implementation measures.
Op dit moment ontbreekt het nog aan duidelijkheid over de uitvoerende maatregelen.
That is not possible at the moment, and it is not a reproach to anyone.
Dat laatste is op dit moment onmogelijk en dat is een verwijt aan niemand.
We are organising campaigns throughout the European countries at the moment.
We organiseren op dit moment in alle Europese landen campagnes.

Voorbeeldzinnen voor "at this moment" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis is very briefly what we are working on at the moment, ladies and gentlemen.
Geachte afgevaardigden, dit is heel in het kort dat waar wij momenteel aan werken.
EnglishWhat is at stake at the moment is finding out the truth and regaining confidence.
Het gaat hier om waarheidsvinding, het gaat hier om het herwinnen van vertrouwen.
EnglishBut at Council level at the moment an extraordinarily dirty game is being played.
Maar op Raadsniveau wordt op dit moment een buitengewoon vies spelletje gespeeld.
EnglishThe moment I stopped, half a dozen other people immediately ringed the same guy.
Zodra ik stopte kwamen er meteen nog een half dozijn mensen om dezelfde man staan.
EnglishAt the moment our Rules state that Members ' assistants have privileged access.
Thans bepaalt ons Reglement dat parlementaire medewerkers vrije toegang hebben.
EnglishAnyone who takes the European ideal to heart has looked forward to that moment.
Iedereen die het Europese ideaal ter harte gaat, heeft naar dit moment uitgezien.
EnglishAt the moment they are having the same problem in Italy, for the same reasons.
Dezer dagen heeft Italië met hetzelfde probleem te kampen, om dezelfde redenen.
EnglishBut the moment you fall in love, you become extremely sexually possessive of them.
Maar het moment dat je verliefd wordt, word je extreem seksueel bezeten van ze.
EnglishAt the moment there is still some uncertainty over the implementation measures.
Op dit moment ontbreekt het nog aan duidelijkheid over de uitvoerende maatregelen.
EnglishAt the moment, we consume wine, but we do not yet feed on the wood of our forests.
Op dit moment drinken we wel wijn, maar eten we nog niet het hout van onze bossen.
EnglishThis is the carbon intensity of economic growth in the economy at the moment.
Dit is de koolstofintensiteit van de economische groei voor de economie van nu.
EnglishAt the moment it is particularly unclear who is undertaking such investigations.
Momenteel is het bijzonder onduidelijk wie een dergelijk onderzoek uitvoert.
EnglishGene and Gail started studying Korean the moment they had gotten my first letter.
Gene en Gail begonnen Koreaans te leren zodra ze mijn eerste brief ontvingen.
English.– The Ε U has been undermining the Kyoto protocol since the moment it signed it.
- De EU heeft het Protocol van Kyoto al van bij de ondertekening gesaboteerd.
EnglishThis maize is, for the moment, intended for animal feed and industrial purposes.
Deze maïs is voorlopig bestemd als veevoeder en voor industriële doeleinden.
EnglishLadies and gentlemen, we cannot even talk about a European army for the moment.
We kunnen op dit moment zelfs nog niet eens serieus over een Europees leger spreken.
EnglishThis, we must say, probably for the last time, is a defining moment for Europe.
Dit is, laten we het nog één keer zeggen, een beslissend moment voor Europa.
EnglishFor the moment there are no signs of a political settlement to the conflict.
Niets wijst momenteel in de richting van een politieke regeling van het conflict.
EnglishIt's a very scary moment; a lot has to happen in a very short amount of time.
Dat is een angstaanjagend moment: er moet veel gebeuren in een erg korte tijd.
English(Laughter) So at the moment of conception, they're doing little butt exercises.
(Gelach) Dus op het moment van conceptie, doen ze kleine oefeningen voor hun billen.

Vergelijkbare vertalingen voor "at this moment" in Nederlands

this voornaamwoord
moment zelfstandig naamwoord
at voorzetsel