"at the very least" in het Nederlands

EN

"at the very least" - vertaling Nederlands

NL
EN

at the very least {bijwoord}

volume_up
at the very least (ook: at any rate, at least)
But even plants and animals have the right to equal treatment, or at the very least to careful protection.
Maar ook planten en dieren hebben recht op gelijkwaardigheid of althans op een goede bescherming.

Voorbeeldzinnen voor "at the very least" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAt the very least, issues like the pension fund can be introduced fairly quickly.
Zaken zoals aanvullende pensioenen moeten toch betrekkelijk snel in te voeren zijn.
EnglishThis sort of thing shows disdain at the very least for the peoples of Europe.
Daaruit blijkt op zijn zachtst gezegd minachting voor de volkeren van Europa!
EnglishAt the very least, we should have done likewise with a European Commissioner.
Het lijkt me niet meer dan normaal dat dat ook bij een Europees commissaris gebeurt.
EnglishThey're probably having, at the very least, a catastrophic spawning season this year.
Ze hebben dit jaar waarschijnlijk op zijn minst een catastrofaal kuitseizoen.
EnglishIn the case of Bulgaria and Romania we are, at the very least, going down the same route.
In het geval van Bulgarije en Roemenië gaan we op zijn minst dezelfde kant op.
EnglishAt the very least, we do not seem to have achieved equality of opportunity.
De doelstelling van gelijke kansen lijkt in ieder geval niet gerealiseerd.
EnglishAt the very least, we should apply similar standards to both countries.
Wij zouden voor deze landen toch op zijn minst vergelijkbare normen moeten hanteren.
EnglishThis sounds to me very much like forced and - at the very least - mass repatriation.
Het lijkt mij dat het hier om gedwongen en op zijn zachtst gezegd massale uitzetting gaat.
EnglishWe should at the very least expand it by the amendments to this effect.
We zouden de lijst op zijn minst moeten uitbreiden met de stoffen uit de amendementen.
EnglishWe could improve the situation by reducing the irregularities etc. at the very least.
Wij kunnen dat beter maken door in ieder geval de onregelmatigheden, enzovoort te beperken.
EnglishThat at the very least should be the basis on which Parliament participates in this IGC.
Dat moet toch op zijn allerminst de basis zijn waarop het Parlement deelneemt aan de IGC.
EnglishAt the very least, one would expect Members to abide by their vote.
De afgevaardigden zouden toch minstens moeten respecteren wat zij hebben goedgekeurd.
EnglishEstablishing minimum criteria is the very least the European Union can do for its children.
Minimumvoorschriften vaststellen is het minste wat de Unie voor haar kinderen kan doen.
EnglishWe have to give the Taiwanese Chinese the very least they deserve.
We moeten de Chinese bevolking van Taiwan het minste geven wat ze verdient.
EnglishDebt on this scale certainly gives grounds for common reflection at the very least.
Het minste wat we kunnen doen is ons gezamenlijk bezinnen op schulden van een dergelijke omvang.
EnglishThere are, at the very least, rumours that Serbian militias are up to their old tricks again.
Er doen geruchten de ronde dat Servische milities nog steeds actief zijn.
EnglishThis requires some form of independent monitoring at the very least.
Dat vereist op zijn minst een bepaalde vorm van onafhankelijk toezicht.
EnglishThis requires at the very least an annex to the Amsterdam Treaty.
Hiervoor is op zijn minst een bijlage bij het Verdrag van Amsterdam nodig.
EnglishThat means that this form of budget setting at the very least needs reflecting upon.
Dat betekent dat wij in ieder geval eens goed moeten gaan nadenken over deze manier van begroten.
EnglishThe very least that I can say is that I am deeply touched and indeed moved by what you have just said.
Ik voel mij diep geraakt door uw woorden en dan druk ik mij nog voorzichtig uit.