"at the value of" in het Nederlands

EN

"at the value of" - vertaling Nederlands

EN

at the value of [voorbeeld]

volume_up
at the value of (ook: worth)
volume_up
ter waarde van [vb.]
In 1998 it produced goods to the value of EUR 300 billion.
In 1998 heeft deze sector goederen ter waarde van 300 miljard euro geproduceerd.
Between 1993 and 1996 the European Union financed projects totalling 118 million ECU in total value.
Tussen 1993 en 1996 heeft de Europese Unie projecten gefinancierd ter waarde van 118 miljoen ecu.

Voorbeeldzinnen voor "at the value of" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe must have proper checks on the readiness and the value of our contingency plan.
Er moeten goede controles komen op de paraatheid en de waarde van ons rampenplan.
EnglishAll these choices involve value judgments and social norms, not objective facts.
Al deze keuzes vragen waardeoordelen, sociale normen, geen objectieve feiten.
EnglishAt least the people of the Philippines are well aware of the value of democracy.
In elk geval kent men op de Filipijnen heel goed de waarde van de democratie.
EnglishIt has also been mentioned that Parliament is calling for a more stringent value.
Hier is ook al gezegd dat het Parlement dit wil aanscherpen tot 20 microgram.
EnglishThey don't get any information, they don't get any value for what they spend.
Ze krijgen helemaal geen informatie, ze krijgen helemaal geen waar voor hun geld.
EnglishWe need to react not only when a limit value or upper limit has been reached.
We moeten niet pas reageren als er een grenswaarde of bovengrens wordt bereikt.
EnglishDecisions were not always based on the cultural value of the projects submitted.
De beslissingen waren niet altijd gebaseerd op de culturele waarde van de projecten.
EnglishWe in Parliament need to ask ourselves whether we are getting value for money.
Als parlementsleden moeten wij ons afvragen of we waar voor ons geld krijgen.
EnglishUltimately, we are concerned here with respect and the equal value of every person.
Waar het om draait, is respect en het feit dat alle mensen gelijkwaardig zijn.
EnglishThis limit value is also being proposed in Denmark, for example, at the present time.
Deze grenswaarde is ook de waarde die nu wordt gepresenteerd in o.a. Denemarken.
EnglishThe value-added for the Côte d'Ivoire economy was estimated to be EUR 2.5 million.
De toegevoegde waarde voor de Ivoriaanse economie werd geraamd op 2,5 miljoen euro.
EnglishFor a long time it has vacillated between subsidiarity and Community added value.
Het heeft lang getwijfeld tussen subsidiariteit en communautaire meerwaarde.
EnglishThere is no great disagreement about the necessity and value of further education.
Over de noodzaak en de waarde van voortgezette scholing is bijna iedereen het eens.
EnglishThe added value of Europol in this process must also be investigated carefully.
Ook de meerwaarde van Europol moet in dit proces nauwkeurig bekeken worden.
EnglishWe believe in the need for liberalisation, competition and value for money.
Wij geloven in de noodzaak van liberalisering, concurrentie en waar voor je geld.
EnglishThirdly, there is the issue of the value of organic food and its promotion.
Het derde punt betreft de waarde van biologisch voedsel en de promotie daarvan.
EnglishI believe that what Commissioner Bolkestein had to say was also of particular value.
Ik geloof ook dat de woorden van commissaris Bolkestein van bijzondere waarde zijn.
EnglishThirdly, at the end of the day, the taxpayers must get added value for their money.
In de derde plaats moet het geld van de belastingbetaler voor een meerwaarde zorgen.
EnglishI have also listened very carefully to the chairman, Mr Rocard, who I value greatly.
Ik heb ook heel goed geluisterd naar voorzitter Rocard, die ik zeer waardeer.
EnglishThis added value can be achieved in the areas of welfare, security and freedom.
Deze meerwaarde kan worden bereikt op het gebied van welvaart, veiligheid en vrijheid.