"at the risk of" in het Nederlands

EN

"at the risk of" - vertaling Nederlands

EN

at the risk of [voorbeeld]

volume_up
at the risk of
And at the risk of sounding grandiose, it is the world's loss.
Op het gevaar af pretentieus te klinken: het is een verlies voor te wereld.
Even at the risk of sounding Keynesian, we do not agree with this approach.
Wij zijn het, op het gevaar af als keynesianen te worden gebrandmerkt, niet eens met die zienswijze.

Voorbeeldzinnen voor "at the risk of" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAfter that first injury, their risk for second injury is exponentially greater.
Na die eerste kwetsuur, verhoogt hun risico voor een tweede letsel exponentieel.
EnglishSo if a family suffers from one cot death, you'd put them in a high-risk group.
Het is tamelijk waarschijnlijk dat er genetische factoren zijn die we niet kennen.
EnglishThis is a considerable risk and it becomes evident when we read between the lines.
En als ik tussen de regels door lees, lijkt me dit risico niet te verwaarlozen.
English2 - a social Europe which is solid and fair, and which defends those most at risk;
2 B een solide en rechtvaardig sociaal Europa dat opkomt voor de allerzwaksten;
EnglishIn wanting to do too much, one also runs the risk of defending the indefensible.
Als men teveel wil doen, loopt men ook het gevaar het onverdedigbare te verdedigen.
EnglishThis is the risk taken by Minister Gama, Commissioner Barnier and by all of us.
Dat risico hebben minister Gama, commissaris Barnier en wij allemaal gelopen.
EnglishThe Commission has opted for a policy of risk reduction or damage limitation.
De Commissie heeft gekozen voor het beleid van risicoreductie of schadebeperking.
EnglishThe financial risk to businesses that cannot comply with the code is enormous.
Het financiële risico voor ondernemingen die de code niet kunnen naleven is enorm.
EnglishThis means there was a risk that this meat may have reappeared on the market.
Dit betekent dat het risico bestaat dat het vlees weer op de markt werd gebracht.
EnglishThe risk remains that enlargement will be restricted to just a few countries.
Het risico van een slechts tot enkele landen beperkte uitbreiding blijft bestaan.
EnglishThere is therefore a clear risk of seeing differences forged within the Union.
Er bestaat dan ook het gevaar dat de verschillen binnen de Unie groter worden.
EnglishIf you do not support them, you carry the risk of the whole directive falling.
Als u ze niet steunt, loopt u het gevaar dat de hele richtlijn het niet haalt.
EnglishThe risk of China passing on weaponry to developing countries has not gone away.
Het gevaar dat China wapens doorvoert naar derdewereldlanden blijft latent aanwezig.
EnglishLastly, in the event of a real risk, we must take urgent preventative measures.
In geval van reële risico's dienen met spoed voorzorgsmaatregelen te worden genomen.
EnglishWhy are you now saying today that the alliance did not have any proof of risk?
Waarom zegt u dan vandaag dat het bondgenootschap geen bewijs ziet voor het risico.
EnglishWe need to recognise the existence of different institutions and risk features.
We moeten het bestaan van verschillende instellingen en risicoprofielen onderkennen.
EnglishWith this proliferation of labels, the risk we run is that of missing our target.
Als er nóg meer etiketten bijkomen, dreigen we ons doel voorbij te schieten.
EnglishThis does not promote efficiency and it does not provide security against risk.
Dit gaat ten koste van de efficiency en biedt geen zekerheid tegen risico's.
EnglishThere could perhaps also be a risk of cheating in the classification of waste.
Het risico van fraude met de classificatie van afval is ook niet denkbeeldig.
EnglishI believe that we are running the risk of destabilising these countries politically.
Mijns inziens lopen wij het risico deze landen politiek gezien te destabiliseren.