"at the initiative of" in het Nederlands

EN

"at the initiative of" - vertaling Nederlands

EN

at the initiative of {bijwoord}

volume_up
at the initiative of (ook: at the behest of, at instigation of)
volume_up
op instigatie van {bw.}
The Commission, mainly on the initiative of Mrs Wallström, will propose a European risk prevention strategy by the end of this year.
De Commissie zal op instigatie van commissaris Wallström voor het einde van dit jaar een voorstel doen voor een Europese strategie voor ramppreventie.
Following the reports by the independent experts, the Commission, at the initiative of Mr Kinnock, presented a White Paper proposing reforms to the way it functions.
Na de rapporten van de onafhankelijke deskundigen heeft de Commissie, op instigatie van de heer Kinnock, in een Witboek een hervorming van haar functioneren gepresenteerd.

Voorbeeldzinnen voor "at the initiative of" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Commission recently took an initiative aimed at altering the existing rules.
Onlangs heeft zij een initiatief genomen voor aanpassing van de bestaande regels.
EnglishThis initiative against synthetic drugs ought therefore to be warmly welcomed.
Wij moeten dit initiatief tegen synthetische drugs dan ook van harte toejuichen.
EnglishIt starts with a small group of Googlers taking the initiative to do something.
Het start met een kleine groep Googlers die het initiatief nemen om iets te doen.
EnglishAmendment No 23, in our opinion, contravenes the Commission's right of initiative.
amendement 23 maakt volgens ons inbreuk op het initiatiefrecht van de Commissie.
EnglishThis has led to the own-initiative report which I am able to present to you today.
Dat heeft geleid tot het initiatiefverslag dat ik vandaag aan u mag presenteren.
EnglishIt also appears that the DAPHNE initiative has been met by very great interest.
Het blijkt ook dat het DAPHNE-initiatief zeer veel belangstelling heeft gekregen.
EnglishIn the European Parliament, the name Daphne stands for an important initiative.
In het Europees Parlement staat de naam Daphne voor een belangrijk initiatief.
EnglishThe broader Middle East and North African initiative is a very interesting one.
Het initiatief voor het grotere Midden-Oosten en Noord-Afrika is zeer interessant.
EnglishFinally, the criticism of the ‘ Everything but Arms’ initiative is unjustified.
Ten slotte: de kritiek op het " Alles-behalve-wapens"-initiatief is onterecht.
EnglishThe initiative was based on the Canberra Commission proposals, as they are called.
Dit initiatief is gebaseerd op het voorstel van de zogenaamde Canberra-commissie.
EnglishThe foundation stone for the economy of the future is initiative and research.
De basis van de economie van morgen wordt gevormd door initiatief en onderzoek.
EnglishAll the delegations welcomed this initiative and the proposal for emergency aid.
Alle delegaties hebben dat initiatief en het voorstel voor spoedhulp begroet.
EnglishWe carried out 1 385 full inquiries of which 19 were own-initiative inquiries.
Wij hebben 1385 volledige onderzoeken uitgevoerd, waarvan 19 op eigen initiatief.
EnglishTherefore I believe your initiative in this regard would be greatly appreciated.
Ik denk dan ook dat uw initiatief in dezen zeer op prijs zal worden gesteld.
EnglishThis initiative could give rise to a situation of clear commercial discrimination.
Dit initiatief zou kunnen leiden tot een duidelijk geval van handelsdiscriminatie.
EnglishThe list of partners is no less impressive than that of any previous initiative.
De lijst van partners is al even indrukwekkend als die van de genoemde initiatieven.
EnglishIt is a highly-needed initiative which deserves a lot of attention and support.
Het is een initiatief dat dringend nodig is en het verdient alle aandacht en steun.
EnglishThe aim of our initiative is therefore also to change attitudes and behaviour.
Het doel van ons initiatief is daarom ook opvattingen en gedrag te veranderen.
EnglishFirstly, I congratulate the rapporteur on this excellent own-initiative report.
Ten eerste wil ik de rapporteur gelukwensen met zijn uitstekende initiatiefverslag.
EnglishMr President, I thank the Commission for its initiative, which is extremely welcome.
- Mijnheer de Voorzitter, ik dank de Commissie voor dit zeer welkome initiatief.