"at the behest of" in het Nederlands

EN

"at the behest of" - vertaling Nederlands

EN

at the behest of {bijwoord}

volume_up
at the behest of (ook: at instigation of, at the initiative of)
volume_up
op instigatie van {bw.}
At the behest of the Presidency of the Council, an informal three-way discussion was established to seek a compromise.
Op instigatie van het voorzitterschap van de Raad is er sinds drie maanden een informele trialoog teneinde een compromis te vinden.
At the behest of Giuliano Amato, the Convention has succeeded in undertaking an enormous task of simplifying and classifying European decisions.
Op instigatie van Giuliano Amato heeft de Conventie hard gewerkt aan de vereenvoudiging en classificatie van Europese besluiten.

Voorbeeldzinnen voor "at the behest of" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt was a word included, I believe, at the behest of the Council's working party of experts.
Dat woord was op aandringen van de werkgroep van deskundigen van de Raad opgenomen.
EnglishIt is quite clear that this is at the behest of the arms industry.
Het is overduidelijk dat dit alles gebeurt op aandringen van de wapenindustrie.
EnglishUnfortunately, my amendments on this subject were rejected, largely at the behest of Mr Harbour!
Helaas zijn de amendementen die ik daartoe heb ingediend verworpen, voor het merendeel op aandringen van de heer Harbour!
EnglishThis was done at the President’ s behest in consequence of the plenary debate due to be held at 3 p. m.
De annulering geschiedde op aanwijzing van de Voorzitter vanwege het plenaire debat dat om 15.00 uur zou beginnen.
EnglishIt was not at Moscow's behest that Castro led a revolution; he was prompted to do so by the unrest among the Cuban people.
Castro voerde zijn revolutie niet op bevel van Moskou, maar omdat de Cubaanse bevolking ontevreden was.
EnglishA similar phenomenon occurred after 1945, when the USSR signed the Universal Declaration at the behest of Stalin.
Dit fenomeen heeft zich na 1945 weer herhaald, toen Stalin de USSR de Universele Verklaring heeft laten tekenen.
EnglishI understand that the 1999 Year Against Violence Against Women has been cancelled at the behest of the Member States.
Ik meen te begrijpen dat het jaar tegen het geweld tegen de vrouw in 1999 op aandringen van de lidstaten afgelast is.
EnglishAt the behest of the Presidency of the Council, an informal three-way discussion was established to seek a compromise.
Op instigatie van het voorzitterschap van de Raad is er sinds drie maanden een informele trialoog teneinde een compromis te vinden.
EnglishAt the behest of Giuliano Amato, the Convention has succeeded in undertaking an enormous task of simplifying and classifying European decisions.
Op instigatie van Giuliano Amato heeft de Conventie hard gewerkt aan de vereenvoudiging en classificatie van Europese besluiten.
EnglishIn Cancún, it was at the behest of the European Parliament that Mr Fischler and Mr Lamy proposed that these export subsidies be suspended outright.
In Cancún hadden de heren Fischler en Lamy op initiatief van het Europees Parlement al het voorstel gedaan om die exportsubsidies volledig af te schaffen.
EnglishI would like above all to thank your Parliament for having so rapidly and expeditiously responded, at the behest of the Council, to a number of requests for its opinion.
Vooral zou ik uw Parlement willen bedanken voor het feit dat het zo snel en efficiënt op het verzoek van de Raad om een aantal adviezen is ingegaan.
EnglishAt the behest of my government, unfortunately, refugees – but not victims of political persecution – are being disadvantaged when it comes to access to the employment market.
In tegenstelling tot politiek vervolgden worden vluchtelingen echter door toedoen van mijn regering benadeeld bij de toegang tot de arbeidsmarkt.