"at that place" in het Nederlands

EN

"at that place" - vertaling Nederlands

EN

at that place {bijwoord}

volume_up
at that place
Is there proper fostering in place and are there pending cases still unresolved?
Is er adequate adoptiezorg en zijn er nog onopgeloste gevallen?
All these things will be in place before a referendum takes place.
Al deze maatregelen zullen worden ingevoerd voordat er een referendum heeft plaatsgevonden.
Political demonstrations are taking place as well as political dialogue.
Er worden politieke verklaringen afgelegd en er is een politieke dialoog.
at that place (ook: as, over there, there, yon, yonder)
That is not the appropriate place for the decommissionining of the JRC's facilities.
Daar hoort de ontmanteling van de GCO-installaties niet thuis.
It is not my place to go into those further or comment on them.
Het is niet aan mij om daar verder in te treden of daar commentaar op te geven.
There were reasons for imposing such stringent measures in the first place.
We hebben die strenge maatregelen ingesteld omdat we daar redenen voor hadden.
at that place (ook: hence, there)
It will place great demands on their citizens.
Er wordt veel gevergd van de burgers aldaar.
at that place
volume_up
'r {bw.}
. ~~~ Are there more four-letter English words with R in the third place or R in the first place?
Neem nou dit woordspelletje Zijn er in het Engels meer vierletterwoorden met een R als derde letter, of met een R als eerste letter?
The reason words with R in the third place come slowly to your mind isn't because they're improbable, unlikely or infrequent.
De reden dat je minder makkelijk op woorden met R als derde letter komt is niet omdat ze onwaarschijnlijk, onaannemelijk of zeldzaam zijn.
at that place

Voorbeeldzinnen voor "at that place" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWhere modifications to legislation are taking place, they are being implemented.
Waar de wetgeving wordt gewijzigd, wordt die gewijzigde wetgeving ook toegepast.
EnglishThe fact that China is pressing for this change to take place is not reassuring.
Het feit dat China op deze wijziging aandringt, is niet bepaald geruststellend.
EnglishTorture takes place routinely in Turkish prisons and at Turkish police stations.
In de Turkse gevangenissen en bij de Turkse politie wordt nog steeds gefolterd.
EnglishDebt relief programmes for Third World countries must be put in place permanently.
Er moeten onmiddellijk schuldverlichtingsprogramma's voor de derde wereld komen.
EnglishNigeria is not the only country in the world in which such cruelties take place.
Nigeria is niet het enige land ter wereld waar dergelijke wreedheden gebeuren.
EnglishIn the first place, it has its people and extremely important human resources.
In de eerste plaats het volk en buitengewoon belangrijke menselijke hulpbronnen.
EnglishAfrica is another place where policy must not be carried on with double standards.
Ook in Afrika mag geen politiek van twee maten en twee gewichten worden gevoerd.
EnglishOne of the greatest human catastrophes of our time is taking place in Afghanistan.
Een van de grootste menselijke rampen van onze tijd vindt plaats in Afghanistan.
EnglishBut I think that this is neither the time nor the place to discuss this matter.
Maar mijns inziens is dit niet de plaats om deze kwesties aan de orde te stellen.
EnglishI do not think that there is any place for that sort of over dramatisation here.
Ik denk dat dat soort dramatische uitdrukkingen hier helemaal niet thuishoort.
EnglishThat has no place in this report, which, apart from this, has my full support.
Dat past niet bij het verslag, dat afgezien daarvan mijn volledige steun geniet.
EnglishCould not a priority system be put in place with regard to those kind of adoptions?
Zou er geen prioriteitensysteem kunnen worden ingesteld voor dit soort adopties?
EnglishThese accidents have taken place in spite of the legislation currently in force.
Deze ongelukken konden niet worden tegengehouden door de bestaande wetgeving.
EnglishHow can we guarantee that the liberalisation of the last mile will take place?
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook de laatste kilometer wordt geliberaliseerd?
EnglishOn the contrary, the fund market has become a more diverse and complicated place.
Integendeel, de fondsenmarkt is een meer diverse en complexere markt geworden.
EnglishThese talks in the Standing Veterinary Committee are taking place this very day.
Deze gesprekken vinden net vandaag in het Permanent Veterinair Comité plaats.
EnglishWell, the Members remained admirably calm when the demonstration was taking place.
Ik bewonder de rust die de leden hebben weten te bewaren tijdens de demonstratie.
EnglishIt requires, first of all, agency -- we had to make a decision in the first place.
Ten eerste is handelend vermogen nodig -- we moeten eerst een beslissing nemen.
EnglishI'll try to spin a story about energy, and oil's a convenient starting place.
Ik probeer een verhaal over energie te spinnen, en olie is een handig beginpunt.
EnglishIt is the place where we gather around when we have to say something to each other.
Het is de plaats waar we verzamelen, wanneer we elkaar iets te vertellen hebben.

Synoniemen (Engels) voor "at that place":

at that place

Vergelijkbare vertalingen voor "at that place" in Nederlands

place zelfstandig naamwoord
that voornaamwoord
that voegwoord
Dutch
at voorzetsel