"at stake" in het Nederlands

EN

"at stake" - vertaling Nederlands

EN

at stake [idioom]

volume_up
The credibility of the common fisheries policy is at stake in this area.
De geloofwaardigheid van het gemeenschappelijk visserijbeleid staat op het spel.
The credibility of the industrialised north is at stake.
De geloofwaardigheid van het geïndustrialiseerde noorden staat op het spel.
It is the credibility of the European Parliament that is at stake.
De geloofwaardigheid van het Parlement staat hiermee op het spel.
at stake
And in view of the fact that there is at stake a fragile industry in Scotland and Ireland, a whole industry in the most fragile areas.
Bovendien is een uiterst kwetsbare bedrijfstak in Schotland en Ierland, zelf zeer kwetsbare gebieden, in zijn geheel in gevaar.
As long as humanitarian aid workers ' lives and the results of the planned action are not at stake, rehabilitation measures should begin as early as possible.
Voor zover de levens van humanitaire hulpverleners en de resultaten van de geplande actie niet in gevaar zijn, dient zo vroeg mogelijk met de herstelmaatregelen te worden aangevangen.

Voorbeeldzinnen voor "at stake" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMany Europeans are longing for involvement, for a stake in the future of Europe.
Veel Europese burgers willen er zo graag bij betrokken worden, eraan deelnemen.
EnglishWhat is at stake at the moment is finding out the truth and regaining confidence.
Het gaat hier om waarheidsvinding, het gaat hier om het herwinnen van vertrouwen.
EnglishThe health of sportsmen and women is at stake, both professional and amateur.
Het gaat om de gezondheid van de sportmensen, de beroeps- en de amateursporters.
EnglishA great deal is at stake here, including the employees ' acceptance of Europe.
Er staat heel veel op het spel, ook het draagvlak van Europa bij de werknemers.
EnglishFundamental values, such as equality, solidarity and democracy, are at stake.
Het gaat hier om fundamentele waarden als gelijkheid, solidariteit en democratie.
EnglishThere is a great deal at stake in this proposal for a directive on groundhandling.
De inzet van deze richtlijn over de grondafhandeling op luchthavens is belangrijk.
EnglishFirst of all we need to ensure that the public understands what is at stake.
Allereerst moeten wij de burgers duidelijk maken wat er hier op het spel staat.
EnglishHowever, there are major issues at stake here and they are of concern to me.
Er zijn hier echter belangrijke zaken in het geding die mij na aan het hart gaan.
EnglishWhat is ultimately at stake is nothing other than the viability of our currency.
Het gaat ten slotte om niets minder dan de levensvatbaarheid van onze munt.
EnglishThis is not about repression or charity; it is dignity which is at stake here.
Het moet hier gaan om waardigheid en niet om onderdrukking of liefdadigheid.
EnglishWe do need to know who has a stake in trying to shape the outcome of a decision.
We moeten weten wie belang heeft bij het vormgeven van de uitkomst van een beslissing.
EnglishWhat is at stake is our dignity as the representatives of the European people.
Wat op het spel staat, is onze waardigheid als afgevaardigden van het Europese volk.
EnglishThese are, I believe, the three most important issues that are at stake here.
Dat zijn volgens mij de drie belangrijkste punten die centraal moeten staan.
EnglishThe Commissioner himself has already outlined the important issues at stake.
De commissaris heeft zelf al aangegeven welke belangen met de kwestie zijn gemoeid.
EnglishThe credibility of the common fisheries policy is at stake in this area.
De geloofwaardigheid van het gemeenschappelijk visserijbeleid staat op het spel.
EnglishWhat is at stake here is the very raison d'être of European integration.
Niets minder dan het bestaansrecht van de Europese integratie staat op het spel.
EnglishThere are major industrial interests at stake when it comes to food supplements.
Op het terrein van voedingssupplementen staan er grote industriële belangen op het spel.
EnglishAside from the case of Turkey, it is the entire enlargement process that is at stake.
Niet alleen het geval Turkije maar het hele uitbreidingsproces staat ter discussie.
EnglishIt continues because the issues at stake are no less important now than they ever were.
Deze interesse blijft bestaan omdat er nog altijd een heleboel op het spel staat.
EnglishSo please come forward with a progress report, because lives are at stake.
Moge er dus spoedig een voortgangsverslag komen, want er staan levens op het spel.

Vergelijkbare vertalingen voor "at stake" in Nederlands

stake zelfstandig naamwoord
at voorzetsel