"at some time" in het Nederlands

EN

"at some time" - vertaling Nederlands

EN

at some time {bijwoord}

volume_up
I believe we in this Parliament have been united on that for quite some time.
Ik geloof dat wij het hierover in dit Parlement al geruime tijd eens zijn.
Most of them have worked at some time, usually in temporary or insecure jobs.
De meesten van hen hebben wel eens werk gehad, maar meestal tijdelijke en onzekere banen.
Hopefully we can get a decent night's sleep some time in the future.
Ik hoop dat we ooit nog eens aan een fatsoenlijke nachtrust toekomen.
at some time (ook: ever, someday, sometime)
Hopefully we can get a decent night's sleep some time in the future.
Ik hoop dat we ooit nog eens aan een fatsoenlijke nachtrust toekomen.
Some time ago I put forward the idea of a tax on the arms market.
Ooit heb ik ook het idee geopperd van een belasting op de wapenhandel.
Surely common sense, somewhere, some time, must prevail, even within the European Commission.
Het gezond verstand zal toch ooit ergens moeten zegevieren, zelfs binnen de Europese Commissie.
Most of them have worked at some time, usually in temporary or insecure jobs.
De meesten van hen hebben wel eens werk gehad, maar meestal tijdelijke en onzekere banen.
He spoke of morality and said that we shall find ways and means of developing this at some time.
Hij zei iets over moraal en dat we ooit wel eens openingen en mogelijkheden zouden vinden om deze moraal te ontplooien.
at some time (ook: ever, once, sometime, one time)
Parliament should also have given its opinion some time ago, but we always lag behind on these issues.
De behandeling van dit soort zaken wordt nu eenmaal altijd op de lange baan geschoven.
I will not blame anyone for this as a debate of this kind must go on for some time so that people can get used to it, but now we have caught up again.
Ik zal niemand beschuldigen, want een dergelijk debat moet nu eenmaal een zekere tijd worden gevoerd zodat de mensen eraan wennen, maar nu is onze achterstand weer verdwenen.

Voorbeeldzinnen voor "at some time" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishPerhaps we could do this in a more coherent discussion some time in the future.
Misschien dat we dat een keer in een wat samenhangender discussie kunnen doen.
EnglishI hope that the Minister will take some time to pursue that particular issue.
Ik hoop dat de minister aan de oplossing van dit probleem aandacht wil besteden.
EnglishThat will all have to be negotiated between now and some time early next year.
Over al deze zaken zal worden onderhandeld tussen nu en ergens begin volgend jaar.
EnglishFor some time now, a magic word has appeared in all the documents: flexibility.
Al een tijd lang komen we in alle documenten een magisch woord tegen: flexibiliteit.
EnglishFor some time we have been receiving the Council's written replies relatively late.
Sinds enige tijd krijgen we de schriftelijke antwoorden van de Raad relatief laat.
EnglishThe European Union has been for some time now actively seeking a global moratorium.
De Europese Unie probeert nu al geruime tijd een wereldwijd moratorium te bereiken.
EnglishI think that the Commission has already been working on this matter for some time.
Ik denk trouwens dat de Commissie op dit punt al geruime tijd werkzaam is.
EnglishThose who have dealt with this for some time actually knew what this was about.
Mensen die hiermee al langer bezig waren, wisten immers eigenlijk wel waar het om ging.
EnglishThis trade has created friction with Russia for some time, for various reasons.
Deze handel is al geruime tijd om diverse redenen aanleiding voor wrijving met Rusland.
EnglishFirst of all because it guarantees aid until 2010 and gives us some time.
Ten tweede, omdat er in dat voorstel over de uitstoot van CO2 wordt gesproken.
EnglishI must say that we had the impression then that this would take some time.
Ik moet zeggen dat we toen de indruk hadden dat het wel enige tijd zou duren.
EnglishIt is going to be a long Thursday night and the flight will be some time on Friday.
Donderdagavond wordt het laat en uw vliegtuig vertrekt vrijdag, in de loop van de dag.
EnglishI believe we in this Parliament have been united on that for quite some time.
Ik geloof dat wij het hierover in dit Parlement al geruime tijd eens zijn.
EnglishMr President, the debate about Europe ’ s future is set to continue for some time yet.
Voorzitter, het debat over de toekomst van Europa zal nog wel even doorgaan.
EnglishIf possible, however, I will try to save some time at the end of the debate.
Ik zal echter proberen deze tijd op het einde van het debat af te trekken.
EnglishMost of them have worked at some time, usually in temporary or insecure jobs.
De meesten van hen hebben wel eens werk gehad, maar meestal tijdelijke en onzekere banen.
EnglishThe Commission has for some time been pressing on with this sort of internal reform process.
De Commissie is al een tijdje bezig met een dergelijk intern hervormingsproces.
EnglishAt some time or another, there will be a revolt, and it will be fully justified.
Op een bepaald ogenblik ontstaat er oproer en dat zou dan niet meer dan gerechtvaardigd zijn.
EnglishParliament has shown an active interest in this subject for some time.
Het Parlement toont sinds enige tijd een actieve belangstelling voor dit onderwerp.
EnglishIt is already bad enough that the financing holds up the projects for some time.
Het is al erg genoeg dat de financiering de projecten lang ophoudt.

Vergelijkbare vertalingen voor "at some time" in Nederlands

time zelfstandig naamwoord
some bijwoord
some telwoord
some voornaamwoord
some bijvoeglijk naamwoord
Dutch