"at present" in het Nederlands

EN

"at present" - vertaling Nederlands

EN

at present {bijwoord}

volume_up
What there is in Barcelona at present is therefore sufficient and desirable.
Wat we nu in Barcelona hebben bereikt is voor dit moment voldoende en zeer positief;
The present omissions will be reflected as backlogs in budgets in the years to come.
De nalatigheid van nu zorgt voor oponthoud bij de begrotingen voor de komende jaren.
At present it reads: " if the hierarchy were undermined by this ".
Er staat nu: " indien de hiërarchie hierdoor werd ondermijnd ".
at present (ook: now)
At present, these measures are scattered throughout a number of regulations.
Thans zijn deze maatregelen verspreid over een aantal verordeningen.
At present, we note a lack of progress with the implementation of the strategy.
Thans stellen wij vast dat wij achterlopen bij de uitvoering van de strategie.
Any cooperation with Russia is at present overshadowed by the war in Chechnya.
Iedere samenwerking met Rusland wordt thans overschaduwd door de oorlog in Tsjetsjenië.
At present, revenue is not earmarked for transport infrastructure.
Belastinginkomsten worden tegenwoordig niet geoormerkt voor vervoersinfrastructuur.
The EU at present is a very important negotiator at the political table.
De Europese Unie is tegenwoordig een zeer zwaarwichtig onderhandelaar aan de politieke tafels.
Up to 50 % state aid for film production is allowed in the EU at present.
Tegenwoordig staat de EU voor de productie van films maximaal 50 procent overheidssteun toe.
at present (ook: now)

Voorbeeldzinnen voor "at present" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAt present 300 000 children from 33 countries are fighting their parents ' wars.
Momenteel vechten 300.000 kinderen uit 33 landen de oorlogen uit van hun ouders.
EnglishThe recommendations in the present report give all the relevant starting points.
De aanbevelingen in het onderhavige verslag geven hiertoe alle aanknopingspunten.
EnglishBut the present legal basis for the Guarantee Fund does not make that possible.
De huidige rechtsgrondslag van het Garantiefonds maakt dat echter niet mogelijk.
EnglishThe Commission has pledged to present a proposal on this topic in the new year.
De Commissie heeft toegezegd volgend jaar met een voorstel hieromtrent te komen.
EnglishAt present, the European Union has essential and fundamental tasks to deal with.
De Europese Unie heeft momenteel wel enkele belangrijkere problemen op te lossen.
EnglishMr McMahon, a Member State does not have to present a list and may choose not to.
Mijnheer McMahon, een lidstaat kan niet worden verplicht een lijst in te dienen.
EnglishThe present instability and violence cannot and must not continue indefinitely.
De huidige instabiliteit en het geweld kunnen en mogen niet eindeloos voortduren.
EnglishArticle 23 therefore reflects Chinese Communist paranoia, both past and present.
Artikel 23 reflecteert derhalve de Chinese communistische paranoia van toen en nu.
EnglishThe unpopularity of the present leadership, the government, is perhaps a factor.
Onvrede over het landsbestuur, over de eigen regering, is wellicht één aspect.
EnglishThis has led to the own-initiative report which I am able to present to you today.
Dat heeft geleid tot het initiatiefverslag dat ik vandaag aan u mag presenteren.
EnglishThe present division of funds between Objectives 3 and 4 is already quite similar.
Ook nu al geldt dezelfde verdeling van de middelen tussen doelstellingen 3 en 4.
EnglishRight now, the idea of self-determination is present in the Basque people's mind.
Op dit moment leeft het idee van zelfbeschikking onder de Baskische bevolking.
EnglishI agree with Mr Perry that the situation at present is highly unsatisfactory.
Ik ben het met de heer Perry eens dat de huidige situatie zeer onbevredigend is.
EnglishThere is always a chance, of course, that we might yet receive a Christmas present.
Dat moet hier worden gezegd, want misschien krijgen wij nog wel een kerstcadeau.
EnglishI should like to see a financial report one day complement the present report.
Ik hoop dat het huidige verslag vervolledigd wordt door een financieel verslag.
EnglishAs things stand at present, some national markets are more liberalised than others.
Op dit moment is een aantal nationale markten verder geliberaliseerd dan andere.
EnglishVery, very bad for economies and companies and cities in our present paradigm.
Heel, heel slecht voor de economie, bedrijven en steden in ons huidige paradigma.
EnglishAt present, the Member States pass on information to the Commission in confidence.
Op dit ogenblik is de informatie van de lidstaten aan de Commissie vertrouwelijk.
EnglishUnfortunately, because of personal reasons, I was not present at the final vote.
Om persoonlijke redenen kon ik vandaag jammer genoeg niet bij de eindstemming zijn.
EnglishI never said, Mrs Roth-Berendt, that they all had to be present at the same time!
Mevrouw Roth-Behrendt, ik heb nooit gezegd dat die criteria cumulatief gelden.

Synoniemen (Engels) voor "at present":

at present
English

Vergelijkbare vertalingen voor "at present" in Nederlands

at voorzetsel
present bijvoeglijk naamwoord
present zelfstandig naamwoord