"at peace with" in het Nederlands

EN

"at peace with" - vertaling Nederlands

EN

at peace with {bijwoord}

volume_up
at peace with
volume_up
in hormanie met {bw.}
at peace with
at peace with
volume_up
in vrede met {bw.}
By and large the Christians have lived alongside their neighbours for many years in peace.
Over het geheel genomen hebben de christenen jarenlang in vrede met hun buren gewoond.
We cannot go back to burying people, we have to move forward in peace together and to do that we have to maintain political authority.
We kunnen niet opnieuw beginnen met het begraven van mensen, we moeten in vrede met elkaar vooruit en daarvoor moet de politieke autoriteit gehandhaafd blijven.

Voorbeeldzinnen voor "at peace with" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe support the peace-keeping of Euskadi and we support peace-keeping in Europe.
Wij staan achter de pacificatie van Euskadi en achter de pacificatie van Europa.
EnglishThe ECSC - I am repeating myself - was a model for peace and progress in Europe.
De EGKS - ik val in herhaling - was een model voor vrede en vooruitgang in Europa.
EnglishNow they will be working with us for peace, prosperity, stability and freedom.
En nu gaan ze samen met ons werken aan vrede, welvaart, stabiliteit en vrijheid.
English30 years of rose garden diplomacy have not delivered us peace in this conflict.
30 jaar van rozentuindiplomatie hebben ons geen vrede in dit conflict gebracht.
EnglishThis and only this can encourage, strengthen and guarantee stability and peace.
Dat is het enige middel om stabiliteit en vrede te verzekeren en te versterken.
EnglishThe Union is taking an active part in the endeavours to promote the peace process.
De Unie neemt actief deel aan de pogingen om het vredesproces vooruit te helpen.
EnglishPerhaps that will lead in time to support for the peace process and negotiations.
Misschien leidt dat gaandeweg tot steun voor het vredesproces en onderhandelingen.
EnglishAnd the third question: you spoke about the conference on peace in the region.
En de derde vraag: u heeft het over de regionale conferentie voor de vrede gehad.
EnglishThis presupposes people working together to achieve this peace, this cooperation.
Dat veronderstelt een samenwerking om die vrede, die samenwerking te bereiken.
EnglishIt does not contribute to the settlement, peace and stability of this continent.
Dat draagt niet bij tot het evenwicht, de vrede en de stabiliteit in dit continent.
EnglishOther parts of the world have not been blessed with peace in the last 50 years.
Andere delen van de wereld waren de afgelopen vijftig jaar niet gezegend met vrede.
EnglishI believe it is important that we use democratic methods to safeguard peace.
Het lijkt me belangrijk dat we de democratie inzetten om de vrede te waarborgen.
EnglishWhat the public expects of the European Union is peace, security and stability.
Wat de burgers van de Europese Unie verwachten is vrede, veiligheid en stabiliteit.
EnglishIt is only the path of negotiation that can lead to a permanent and lasting peace.
Alleen de weg van onderhandelingen kan tot een blijvende en duurzame vrede leiden.
EnglishUnfortunately, the same cannot be said of the political aspect of the peace process.
Van het politieke aspect van dit proces kunnen wij helaas niet hetzelfde zeggen.
EnglishIt is therefore quite right to call for peace and dignity in the Middle East.
Daarom wordt er terecht opgeroepen tot vrede en waardigheid in het Midden-Oosten.
EnglishAnd I hope that someday we'll all live together in peace and respecting each other.
Ik hoop dat we ooit allemaal in vrede en respect voor elkaar zullen samenleven.
EnglishFailed states do not know of the gun as an instrument of peace and stability.
Falende staten kennen het wapen niet als een instrument van vrede en stabiliteit.
EnglishAfter yesterday's meeting, the paths towards peace can be seen much more clearly.
Na de ontmoeting van gisteren tekent de weg naar vrede zich stilaan duidelijker af.
EnglishMore than 100 people have been killed with the sole aim of obstructing peace.
Enkel en alleen om de vrede te dwarsbomen zijn al meer dan 100 mensen vermoord.

Vergelijkbare vertalingen voor "at peace with" in Nederlands

peace zelfstandig naamwoord
with voorzetsel
with bijwoord
Dutch
at voorzetsel