EN

at odds {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
At the same time, it is at odds with subsidiarity.
Tegelijkertijd staat het op gespannen voet met de subsidiariteit.
As is known, this has led to a state monopoly in Sweden which, in itself, is at odds with Union legislation.
Zoals bekend is dat in Zweden nu een staatsmonopolie, wat op zichzelf weer op gespannen voet staat met de Unie-wetgeving.
Moreover, uniform food profiles are at odds with the variety of living and eating habits in the EU Member States.
Bovendien staan uniforme voedingsprofielen op gespannen voet met de variëteit aan levens- en eetpatronen in de lidstaten van de Europese Unie.

Voorbeeldzinnen voor "at odds" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis sad murder is not something about which we should be at odds with each other.
Deze treurige moord mag geen aanleiding zijn om elkaar in de haren te vliegen.
EnglishAll of this is at odds with the intentions of the founders of European integration.
Dat alles staat haaks op wat de stichters van de Europese integratie bedoelden.
EnglishAnd then you draw the conclusion the odds of winning the lottery are 100 percent.
En dan trek je de conclusie dat de kans op het winnen van de loterij 100 procent is.
EnglishWorrying signs are, however, emerging from the Council, which are at odds with this.
De Raad geeft echter verontrustende signalen af, die hiermee in tegenspraak zijn.
EnglishShe has managed to piece together a sustainable compromise against all the odds.
Tegen alle verwachtingen in is zij erin geslaagd een aanvaardbaar compromis te vinden.
EnglishThat is incidentally not entirely at odds with the thinking in your Committee.
Dat is overigens niet geheel in strijd met de overwegingen in uw commissie.
EnglishSince then, Cambodia, formerly so peaceful, has been a country at odds with itself.
Sindsdien zijn de verhoudingen in het vroeger vreedzame Cambodja sterk gepolariseerd.
EnglishThis approach seems to be at odds with the sound measures taken on behalf of minorities.
Dit schijnt mij in tegenspraak te zijn met goede maatregelen voor de minderheden.
EnglishPeople are raising their heads and, just as in 1980, they do so against all the odds.
Mensen verheffen hun stem en net als in 1980 doen ze dat ondanks dat het zinloos lijkt.
EnglishFinally, this financing method is also at odds with the principle of transparency.
Als laatste is deze financieringsmethode ook strijdig met het principe van de transparantie.
EnglishThe way people figure odds requires that we first talk a bit about pigs.
We zullen het eerst moeten hebben over varkens, om te begrijpen hoe mensen kansberekenen.
EnglishThis elephant, against overwhelming odds, simply gives up hope.
Deze olifant, geconfronteerd met een grote overmacht, geeft simpelweg de hoop op.
EnglishThe reply is also at odds with the citizens ' Europe the Commission is so keen on.
Het antwoord staat ook haaks op het Europa van de burgers waarover de Commissie zo graag spreekt.
EnglishWe are still at odds on one point, namely that of the allocation of emission rights.
Op één punt is nog discussie: de allocatie van de emissierechten.
EnglishThese evil and harmful human phenomena are also completely at odds with the Bible.
Deze kwade en schadelijke menselijke verschijnselen zijn evenzeer volkomen strijdig met de Bijbel.
EnglishThat would be as good as useless and would also be completely at odds with international standards.
Dat is goed waardeloos en dat is ook absoluut strijdig met internationale normen.
EnglishThis is at complete odds with what the Commission is trying to achieve.
Dit is volkomen in strijd met datgene wat de Commissie wil bereiken.
EnglishThe tightening measures proposed by the rapporteur are at odds with past experience.
De aanscherpingen die de rapporteur voorstelt, druisen in tegen de inmiddels opgedane ervaringen.
EnglishMr Gil-Robles, I regret to say that we appear to be at odds over this matter.
Mijnheer Gil-Robles, ik betreur te moeten vaststellen dat wij het over deze kwestie niet eens zijn.
EnglishBut beyond that, I am beginning to find myself at odds with the rest of the opinions in this House.
Maar daarna begin ik toch wat af te wijken van de rest van de uitingen in deze zaal.

Synoniemen (Engels) voor "at odds":

at odds

Vergelijkbare vertalingen voor "at odds" in Nederlands

at voorzetsel
at once bijwoord