"at least" in het Nederlands

EN

"at least" - vertaling Nederlands

EN

at least {bijwoord}

volume_up
At least, that is what I find when meeting citizens at events in my constituency.
Dat merk ik tenminste aan onze burgers tijdens verkiezingsbijeenkomsten.
There is Community legislation which is not being respected by at least five Member States.
Tenminste vijf lidstaten eerbiedigen de betreffende communautaire wetgeving niet.
At least good work, hopefully, at least it's good work -- hopefully great work.
Tenminste goed werk, hopelijk is het goed werk -- hopelijk geweldig werk.
at least
To describe the situation in this manner is extremely premature, to say the least.
Mijnheer de Voorzitter, deze voorstelling van zaken is minstens uiterst prematuur.
The level ought to be at least as low as half, as this is possible to analyse.
Die waarde moet minstens tot de helft worden teruggebracht.
The role of the national Member States, however, is at least as important.
De rol van de nationale lidstaten is daarbij echter minstens even belangrijk.
They are multifunctional, they are sustainable and they are at least potentially competitive.
Zij zijn multifunctioneel, duurzaam en - althans in potentie - concurrerend.
The European Commission really does not like bees, or at least European bees.
De Europese Commissie houdt echt niet van bijen, althans niet van Europese bijen.
At least that was the case at the point of introduction of the proposal.
Dat was althans het geval op het moment dat het voorstel werd ingediend.
at least
I would like to concentrate on what is the least that action should achieve.
Ik wil mij concentreren op wat die daden naar mijn mening minimaal zouden moeten zijn.
It is now estimated that there are at least half a million displaced persons inside Afghanistan.
Men schat dat er binnen Afghanistan minimaal een half miljoen ontheemden zijn.
Bear in mind that at least six million Egyptian citizens are involved.
Let wel, wij spreken hier over minimaal zes miljoen Egyptische burgers.
at least
volume_up
ten minste {bw.}
AIDS threatens the long-term development of at least ten African countries.
AIDS bedreigt de langetermijnontwikkeling in ten minste tien Afrikaanse landen.
It has continued to press hard for at least the introduction of a moratorium.
Zij heeft onverdroten geijverd voor ten minste de instelling van een moratorium.
This information will be published at least once a month.
Dergelijke informatie wordt ten minste eenmaal per maand openbaar gemaakt.

Voorbeeldzinnen voor "at least" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe rights conferred by this Charter will have at least two types of beneficiary.
De rechten uit het handvest zullen minstens twee categorieën personen betreffen.
EnglishI hope, therefore, that this sitting will at least have been useful in two ways.
Ik hoop derhalve dat wij met dit debat op zijn minst twee dingen zullen bereiken.
EnglishI see at least some sort of progress, but I am cautious because it will take time.
Ik zie wel iets van vooruitgang, maar ben voorzichtig omdat dit tijd zal kosten.
EnglishFor at least 15 years now Parliament has been asking the Commission to legislate.
Het Parlement vraagt de Commissie al vijftien jaar om wetgeving voor te bereiden.
EnglishEducation is increasingly important, not least from an employment point of view.
Opleiding wordt steeds belangrijker, vooral met het oog op de werkgelegenheid.
EnglishI certainly did not attack or ill use anyone in Luxembourg, or at least I hope not.
Ik heb helemaal niemand van Luxemburg aangevallen of verkeerd bejegend, denk ik.
EnglishNevertheless, we hope for your understanding on at least some of these points.
Niettemin hopen wij dat u ons in ieder geval op een aantal punten tegemoetkomt.
EnglishWe all know that the role of the WHO is, at least currently, purely advisory.
We weten allemaal dat de WHO in ieder geval nu een zuiver raadgevende rol heeft.
English. ~~~ Now the most popular option became the least popular.
Dit is wat er gebeurde Nu is de meest populaire optie de minst populaire geworden.
EnglishIt has continued to press hard for at least the introduction of a moratorium.
Zij heeft onverdroten geijverd voor ten minste de instelling van een moratorium.
EnglishAt least the people of the Philippines are well aware of the value of democracy.
In elk geval kent men op de Filipijnen heel goed de waarde van de democratie.
EnglishThe first steps, taken in the Council at least, do not seem particularly promising.
Ik vind de eerste stappen, in ieder geval die van de Raad, niet zo veelbelovend.
EnglishThis pact should not have rigid rules but should at least encourage stability.
Dat pact mag niet bestaan uit strenge regels maar moet de stabiliteit bevorderen.
EnglishThis proposed legislation has met with some criticism, not least from the unions.
Op dit wetsvoorstel is nogal wat kritiek gekomen, vooral van de vakbewegingen.
EnglishHowever, no-one has come up with a system that does not cause at least some pain.
Manieren die tot volledige humaniteit leiden zijn echter nog niet uitgevonden.
EnglishIt'll hurt like hell and you can't put any weight on it, but at least you can move.
Het doet verdomd zeer en je kan er geen gewicht op zetten, maar je kan bewegen.
EnglishI think that the donor conference makes this possible, or seems to at least.
Ook de donorconferentie biedt, naar het schijnt, mogelijkheden tot financiering.
EnglishAt the very least, issues like the pension fund can be introduced fairly quickly.
Zaken zoals aanvullende pensioenen moeten toch betrekkelijk snel in te voeren zijn.
EnglishIn at least one of these cases, the child concerned was mentally handicapped.
In tenminste één van deze gevallen ging het om een geestelijk gehandicapt kind.
EnglishTo describe the situation in this manner is extremely premature, to say the least.
Mijnheer de Voorzitter, deze voorstelling van zaken is minstens uiterst prematuur.

Synoniemen (Engels) voor "at least":

at least

Vergelijkbare vertalingen voor "at least" in Nederlands

least voornaamwoord
least bijvoeglijk naamwoord
at voorzetsel