"at issue" in het Nederlands

EN

"at issue" - vertaling Nederlands

EN

at issue {bijwoord}

volume_up
It must therefore be the matter at issue which has triggered the correspondence.
Het moet dus wel de zaak in kwestie zijn die aan de basis ligt van al die brieven.
Here, for once, we have a wonderful unanimity on the issue which concerns us.
In dit opzicht is er nu eens sprake van volledige overeenstemming over het onderwerp in kwestie.
When safety becomes an issue, these plants must be closed down and decommissioned.
Als de veiligheid een probleem wordt, dient de centrale in kwestie direct te worden gesloten en vervolgens te worden ontmanteld.

Voorbeeldzinnen voor "at issue" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe call on the European Union to issue strict, uniform nuclear safety standards.
De Europese Unie moet uniforme, strenge nucleaire veiligheidsnormen uitvaardigen.
EnglishSo the answer is that we will have to continue to look at that particular issue.
Het antwoord luidt dus dat wij naar die specifieke kwestie moeten blijven kijken.
EnglishI believe that this debate is proof of Parliament’ s interest in this key issue.
Ik denk dat dit debat aangeeft hoe belangrijk ons Parlement deze kwestie vindt.
EnglishIf that is the case we must certainly review the issue of parliamentary control.
Als dat gebeurt moeten we echter opnieuw nadenken over de parlementaire controle.
EnglishThis is a complex and multi-dimensional issue and requires careful consideration.
Het is een complex probleem met vele kanten dat zorgvuldig moet worden benaderd.
EnglishThirdly, there is the issue of the use of personal data linked to genome analysis.
Derde punt: het gebruik van persoonlijke gegevens verkregen uit genoomonderzoek.
EnglishAnother issue is that of what we are to do when state aid is declared unlawful.
Wat we doen wanneer overheidssteun onwettig wordt verklaard, is een andere vraag.
EnglishIt must therefore be the matter at issue which has triggered the correspondence.
Het moet dus wel de zaak in kwestie zijn die aan de basis ligt van al die brieven.
EnglishLet me turn now to the fight against doping, which is an absolute priority issue.
Dan kom ik nu bij de strijd tegen doping, een dossier dat alle voorrang verdient.
EnglishSo the issue of a European public prosecutor is still on the agenda, of course.
In zoverre blijft het onderwerp openbare aanklager natuurlijk op de agenda staan.
EnglishThe European Parliament does not adopt a position on this issue in the report.
Het Europees Parlement neemt in het verslag geen standpunt in over deze kwestie.
EnglishThe Framework Programme must play a part in increasing awareness of this issue.
Het kaderprogramma moet ertoe bijdragen dat mensen openstaan voor deze kwestie.
EnglishIt was the one key issue where the public were definitely and clearly on our side.
Het was hét hoofdthema waarbij het kiezerspubliek duidelijk aan onze kant stond.
EnglishWe have also presented another amendment on the issue of fishing in the Adriatic.
Ook hebben wij een amendement over de visserij in de Adriatische Zee ingediend.
EnglishThat leads to the issue to which I wish to devote the rest of my speaking time.
Dat brengt mij op de kwestie waaraan ik de rest van mijn spreektijd wil wijden.
EnglishI am glad that the President-in-Office of the Council has made this a key issue.
Ik juich het toe dat de Raadsvoorzitter hier een groot punt van heeft gemaakt.
EnglishThis is an important issue for consumers and for the safety of every one of us.
Dit aspect is essentieel voor consumenten en voor de veiligheid van ons allemaal.
EnglishToday it has been a matter of informing Parliament, not of debating the issue.
Ik ben hier vandaag gekomen om het Parlement te informeren -- dit is geen debat.
EnglishThe debates we have had on this clearly demonstrate what an important issue it is.
De debatten die hierover reeds hebben plaatsgevonden, bewijzen het belang ervan.
EnglishThe issue, however, is far too important to be left on the shelf to gather dust.
Het onderwerp is echter veel te belangrijk om in een of andere lade weg te stoppen.

Vergelijkbare vertalingen voor "at issue" in Nederlands

issue zelfstandig naamwoord
at voorzetsel