EN

at home {bijwoord}

volume_up
at home (ook: back home, home)
Scots private law has been sent back home; Scots criminal law has been sent back home.
Het Schotse privaatrecht is weer thuis; het Schots strafrecht is weer thuis.
Moreover, in spite of these differences, all these people are at home in Fiji.
Ondanks deze verschillen horen de diverse bevolkingsgroepen gewoon op Fiji thuis.
But compassion is also equally at home in the secular as in the religious.
Maar compassie voelt zich zowel in het seculaire als in het religieuze thuis.

Voorbeeldzinnen voor "at home" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI could not explain such delays to the farmers, consumers and voters back home.
Dat zou ik mijn boeren, de consumenten en ook de kiezers niet uit kunnen leggen.
EnglishIn my home region, the farmers already have quite some experience of these things.
In mijn regio zijn de landbouwers inmiddels flink veel ervaring rijker geworden.
EnglishMoreover, in spite of these differences, all these people are at home in Fiji.
Ondanks deze verschillen horen de diverse bevolkingsgroepen gewoon op Fiji thuis.
EnglishSo you do vocational training, home education for those who cannot go to school.
Je doet aan beroepsopleiding en huisonderwijs voor wie niet naar school kan.
EnglishThis is where it really hit home for me -- that my legs could be wearable sculpture.
Hierdoor werd het me opeens duidelijk -- dat mijn benen kunstwerken kunnen zijn.
EnglishIn this sense human rights begins at home and that is mainly what the issue is now.
Ook in dit opzicht beginnen de mensenrechten thuis, en vooral daarom gaat het nu.
EnglishAt home, most of them want Moldova to become more open to the European Union.
In hun land zijn zij overwegend de herauten van een opening naar de Europese Unie.
EnglishShe loses the check, but she goes home with something bigger and more important.
Ze krijgt geen winnaarspremie, maar gaat naar huis met iets groters en belangrijkers.
EnglishI feel like I’m coming home to talk about what I’ve been away doing for 20 years.
Het voelt alsof ik thuiskom om te praten over wat ik elders 20 jaar lang gedaan heb.
EnglishI shall continue by describing a little of how things look in my home district.
Ik zal verdergaan met kort te beschrijven hoe het er in mijn geboortestreek uitziet.
EnglishIt is they, the citizens, who have an interest in greater security at home and abroad.
De burgers hebben juist belang bij meer buitenlandse en binnenlandse veiligheid.
EnglishIf our sources are correct, it could be Walter Smith, owner of the home...
Als onze bronen het goed hebben is het Walter Smith...... eigenaar van het huis.
EnglishHome affairs and legal policy are to be subject to majority voting as from 2004.
Vanaf 2004 gelden ook voor het binnenlands en justitieel beleid meerderheidsbesluiten.
EnglishI would also congratulate the presidency on the Futurum home page initiative.
Ik wil ook mijn gelukwensen uitspreken voor het initiatief van de Futurum-homepage.
EnglishAnd he came up home from a run one day and said, "Dad, my legs are tingling."
Op een dag kwam hij thuis van het joggen en zei: "Papa, mijn benen tintelen."
EnglishEverything possible should be done to try and make their return home easier.
Op alle mogelijke manieren moet worden getracht hun terugkeer te vergemakkelijken.
EnglishFourthly, and finally, the decision-making mechanisms cannot be explained back home.
Tenslotte, ten vierde, de besluitvormingsmechanismen zijn thuis niet uit te leggen.
EnglishBut the Belgian case has brought home to all of us just how serious this problem is.
De zaak-Dutroux heeft er ons allen aan herinnerd hoe ernstig dit probleem is.
EnglishThat satellite tag will now have your shark phone home and send in a message.
Door die satelliettag zal die haai nu contact houden en berichten uitsturen.
EnglishIn my opinion, we should get away from the saying: fraud has its home in Brussels.
Volgens mij moeten we de idee uitroeien dat fraude typisch voor Brussel is.

Synoniemen (Engels) voor "stay-at-home":

stay-at-home
English

Vergelijkbare vertalingen voor "at home" in Nederlands

home zelfstandig naamwoord
home bijwoord
at voorzetsel