"at ground level" in het Nederlands

EN

"at ground level" - vertaling Nederlands

EN

at ground level {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "at ground level" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is going to make sure that we reduce the incidence of asthma caused by ground-level ozone.
Gevallen van astma als gevolg van troposferische ozon zullen in aantal afnemen.
EnglishWhen we buy animals, they leave the lorry at ground level as well.
Als wij dieren kopen, komen ze ook op hetzelfde niveau uit de vrachtwagen.
EnglishYou can be sure that I will fully participate in this debate, week after week, at ground level.
U kunt er zeker van zijn dat ik week na week actief deelneem aan het debat binnen de Unie.
EnglishThat is critical, because then the animals just go into the lorry at ground level.
Dat is van het grootste belang omdat de dieren dan op hetzelfde niveau in de vrachtwagen kunnen stappen.
EnglishAs good and necessary a thing as that may be 10 km above the earth, it is harmful at ground level.
Op 10 km hoogte is dit goed en noodzakelijk, maar op het aardoppervlak is dit schadelijk.
EnglishWhat happens at ground level, far from the halls of power, happens to ordinary citizens one by one.
Wat er op grondniveau gebeurt, ver van de machtscentra, gebeurt met gewone mensen, een voor een.
EnglishWhat happens at ground level, far from the halls of power, happens to ordinary citizens one by one.
Wat er werkelijk gebeurt, ver van de huizen van macht, gebeurt met de gewone burger één voor één.
EnglishThe truth is that this will not work at ground level.
Het is nu eenmaal zo dat dit voorstel in de praktijk niet zal werken.
EnglishGround-level ozone is a pollutant which still severely affects the health of many of our citizens.
Ozon aan de grond is een vervuiler die de gezondheid van veel burgers nog altijd in ernstige mate aantast.
EnglishIt is going to reduce ground-level ozone.
Het zal de concentraties van troposferische ozon doen afnemen.
EnglishWe must monitor this plan at ground level, and we must ensure that the situation does not escalate any further.
Wij moeten op het terrein dit plan monitoren en wij moeten ervoor zorgen dat de situatie niet verder escaleert.
EnglishVolatile organic compounds and other industrial solvents contribute to the formation of ozone at ground level.
Vluchtige organische stoffen en andere industriële oplosmiddelen dragen bij tot ozonvorming in de lagere luchtlagen.
EnglishThe Commission wants to stress however that this framework is not about the implementation of projects at ground level.
De Commissie wil echter benadrukken dat het bij dit kader niet gaat om de uitvoering van projecten ter plekke.
EnglishGround level ozone is a serious air pollutant which creates considerable problems for public health and the environment.
Ozon aan de grond is een ernstige luchtverontreiniging die aanzienlijke problemen veroorzaakt voor de volksgezondheid en het milieu.
EnglishThe key to lasting peace on the island of Ireland lies with the process of reconciliation at ground level in communities and in neighbourhoods.
De sleutel tot duurzame vrede in Ierland ligt in het verzoeningsproces bij de basis in gemeenschappen en buurten.
EnglishIn many Member States, health problems in connection with ground-level ozone and smog have increased considerably in recent years.
De gezondheidsproblemen die samenhangen met troposferisch ozon en smog zijn de afgelopen jaren in veel lidstaten sterk toegenomen.
EnglishThis programme focuses especially on some of the most widespread problems, such as particulate matter and ground-level ozone.
Dit programma richt zich in het bijzonder op sommige van de meest voorkomende problemen, zoals zwevende deeltjes en ozon op grondniveau.
EnglishIt is like a builder starting with the top floor and building downwards, rather than beginning at ground level.
Het is hetzelfde als een bouwer die zijn bouwactiviteiten met de bovenste etage start en naar beneden toe bouwt, in plaats van bij de fundering te beginnen.
EnglishWe know that, in order to be effective, energy policy must be implemented at ground level, throughout the EU and on a local basis everywhere.
Wij weten allemaal dat energiebeleid pas effectief is als het aan de basis wordt uitgevoerd, overal in de Unie en op lokaal niveau.
Englishplan ground level

Vergelijkbare vertalingen voor "at ground level" in Nederlands

ground zelfstandig naamwoord
ground werkwoord
ground bijvoeglijk naamwoord
Dutch
level bijvoeglijk naamwoord
level zelfstandig naamwoord