EN

at first {bijwoord}

volume_up
Some of the EU countries did not want to agree to the ban in the first place.
Sommige EU-lidstaten wilden aanvankelijk niet instemmen met het wapenembargo.
First of all, should the original political objective not be renewed?
Moet ten eerste het aanvankelijk politiek doel niet opnieuw worden bekrachtigd?
The first amazed reaction was to ask what we thought we were doing by interfering.
Aanvankelijk werd verbaasd gevraagd waar wij ons mee bemoeiden.
In the beginning, on the first sabbatical, it was rather disastrous.
In het begin, tijdens mijn eerste sabbatjaar, was het vrij rampzalig.
Time passed, and they thought he had surely forgotten them, at first.
De tijd verstreek, en ze dachten dat hij hen zeker vergeten was, in het begin.
I know that at first such a thing raises fears of a new bureaucracy.
Ik weet dat zoiets in het begin angst oproept voor alweer een nieuw bureaucratisch orgaan.

Voorbeeldzinnen voor "at first" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is not compatible with decisions of the first air quality daughter directive.
Het amendement is strijdig met de eerste dochterrichtlijn inzake luchtkwaliteit.
EnglishBut let us remember, first and foremost, that we are dealing with human beings.
Laten wij echter bovenal in gedachten houden dat wij te maken hebben met mensen.
EnglishThe first flights to operate from Malpensa, for example, began as early as 1910.
Ik denk vooral aan Malpensa waarvan de eerste vluchten in 1910 zijn vertrokken.
EnglishIs action within a NATO context always the first option, as the Americans claim?
Is optreden in NAVO-verband altijd de eerste optie, zoals de Amerikanen zeggen.
EnglishAfter that first injury, their risk for second injury is exponentially greater.
Na die eerste kwetsuur, verhoogt hun risico voor een tweede letsel exponentieel.
EnglishBut you don't get to start on step three, until you take step one first: I can.
Maar je komt pas toe aan stap drie, na het nemen van de eerste stap: Ik kan dit.
EnglishThat was the first opening of a House of Europe in one of the new Member States.
Dit was de eerste opening van een Huis van Europa in een van de nieuwe lidstaten.
EnglishThe first is that my Group and I support Mr Bowis ' report, which is excellent.
Ten eerste steunen mijn fractie en ik het uitstekende verslag van de heer Bowis.
EnglishThis is the first time that we are applying the new Lisbon system of governance.
Dit is de eerste keer dat we het nieuwe bestuurssysteem van Lissabon toepassen.
EnglishMadam President, this is not first and foremost a question of religion or faith.
Mevrouw de Voorzitter, het gaat in eerste instantie niet om godsdienst of geloof.
EnglishTo this end, application of the STCW code can be no more than a very first step.
De tenuitvoerlegging van de STCW-codes kan alleen maar een allereerste stap zijn.
EnglishDo we really want to introduce the first ever European regulation of the press?
Willen wij echt de eerste Europese regelgeving voor de pers in het leven roepen?
EnglishThis sum was sufficient for the first stage of the Shelter Implementation Plan.
Dat bedrag was voldoende voor de eerste fase van de inkapseling van de reactor.
EnglishMadam President, first of all, I would like to thank the rapporteur for his work.
Mevrouw de Voorzitter, ik wil allereerst de rapporteur bedanken voor zijn werk.
EnglishFirst I'd like to welcome aboard... our newest member of the Humberfloob family,
Ten eerste wil ik verwelkomen... ons nieuwste lid van de Humberflood famillie,
EnglishThere are untold numbers of them, but the first two, Nazar and Kautsar, must stay.
Er zijn er naamloos veel, maar die eerste twee, Nazar en Kautsar moeten blijven.
EnglishThat means first and foremost great emphasis on the coherence of trade and aid.
Dat betekent eerst en vooral grote nadruk op de coherentie tussen handel en hulp.
EnglishIt is a very important point and we have to think about it for the first time.
Dit is een zeer belangrijk punt, en we moeten daar voor het eerst over nadenken.
EnglishGarstang in Lancashire was the first town to achieve Fair Trade status in 2001.
Garstang in Lancashire was de eerste stad die in 2001 de Fair Trade-status kreeg.
EnglishIn the first place, it has its people and extremely important human resources.
In de eerste plaats het volk en buitengewoon belangrijke menselijke hulpbronnen.

Synoniemen (Engels) voor "at first sight":

at first sight
at first hand
English
at first glance

Vergelijkbare vertalingen voor "at first" in Nederlands

first bijvoeglijk naamwoord
first zelfstandig naamwoord
first bijwoord
Dutch
first telwoord
Dutch
at voorzetsel