"at bat" in het Nederlands

EN

"at bat" - vertaling Nederlands

EN

at bat {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "at bat" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThirdly, we are concerned about the fact that KEDO is a bat without a ball.
Ten derde zijn wij verontrust over het feit dat de KEDO een spel zonder knikkers is.
EnglishThe company concerned, BAT, will transfer production to non-EU countries.
Het betreffende bedrijf, BAT, zal de productie overbrengen naar landen buiten de EU.
EnglishToday, therefore, I would like to go in to bat for a Europe that is more involved in space.
Ik wil daarom vandaag een lans breken voor een sterker engagement van Europa in de ruimte.
EnglishI mean, you're elected as Prime Minister with a brief to bat for Britain.
U bent gekozen als premier van Groot-Brittannië en u wordt geacht u voor uw land in te zetten.
EnglishPresident Barroso, get on with waking up Sleeping Beauty and go in to bat.
President Barroso, kus Doornroosje snel wakker en ga aan de slag.
EnglishOtherwise the UCK can maintain off its own bat that they have more influence than they actually do.
Anders kan de UCK beweren dat zij nog meer invloed heeft dan zij nu al heeft.
EnglishI heard my Austrian colleague talk about best available technology, or BAT.
Ik hoorde een discussie tussen Oostenrijkse collega's over de best beschikbare technologie, de BAT.
EnglishWas it right to do this off its own bat, without checking what the other Member States thought?
Was het correct om dit eenzijdig te doen zonder de andere lidstaten daaromtrent te polsen?
EnglishIf the ball costs 10, the bat costs... this is easy, $1.10.
Als de bal 10 kost, dan kost de bat... ~~~ Dit is eenvoudig, 1,10 dollar.
EnglishAnd I said, God, our laptop's going to go like a bat out of hell.
Ik zei dat onze laptop als de gesmeerde bliksem zou gaan werken.
EnglishWell, a guy who dresses up like a bat clearly has issues.
Iemand die zich als een vleermuis verkleed, heeft duidelijk problemen.
EnglishIf I were to read out his text, nobody would bat an eyelid.
Als ik zijn tekst vandaag zou voorlezen, zou niemand het merken.
EnglishIf there's no Bat, then who dropped Napier into the acid?
Als er geen Vleermuis is, wie liet Napier dan in het zuur vallen?
EnglishYou can see this shrimp is harassing this poor little guy here, and he'll bat it away with his claw.
Je ziet hier hoe deze garnaal dit arme kereltje lastigvalt en hij gaat hem wegmeppen met zijn klauw.
EnglishCan somebody tell me what kind of a world we live in...... when a man dressed as a bat...... gets all my press?
In wat voor wereld leven we... als een man verkleed als vleermuis... alle aandacht krijgt?
EnglishZvika: I said, "OK, that's Bat-Chen, that's my daughter.
George: Ik zei: "OK, dat is Bat-Chen, dat is mijn dochter."
EnglishAnd I'm glad I'm a bee man and not a bat man, because there's no money to research the bat problems.
Ik ben blij dat ik een bijenman ben en geen vleermuisman, want er is geen geld om vleermuisproblemen te onderzoeken.
EnglishIf BAT is included in this legislation, it will only make the scheme even more unacceptable for businesses.
Indien men BAT in deze wetgeving opneemt, maakt men het systeem nog moeilijker aanvaardbaar voor de ondernemingen.
EnglishI'm intrigued by Alex's " giant bat " stories.
Die verhalen over de " enorme vleermuis " boeien me.
EnglishIt is an extraordinary provision, which means that the Council can enter into these agreements off its own bat.
Het betreft hier een buitengewone bepaling, hetgeen betekent dat de Raad deze overeenkomsten alléén kan afsluiten.

Vergelijkbare vertalingen voor "at bat" in Nederlands

bat zelfstandig naamwoord
at voorzetsel