"asymmetry" in het Nederlands

EN

"asymmetry" - vertaling Nederlands

EN

asymmetry {zelfstandig naamwoord}

volume_up
asymmetry
volume_up
asymmetrie {de}
This is because such asymmetry stops them learning how to compete against world prices.
Door deze asymmetrie leren zij immers niet concurreren tegen wereldprijzen.
This is what breeds asymmetry, rather like what happens in the blood circulation system.
Hierdoor ontstaat asymmetrie, enigszins te vergelijken met de bloedsomloop.
Finally, regarding asymmetry, this has nothing to do with WTO.
Tenslotte en opmerking met betrekking tot de asymmetrie.

Voorbeeldzinnen voor "asymmetry" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBecause there is this asymmetry, which creates, basically, failing governance.
Omdat er deze asymetrie is die, in essentie, een falend bestuur creëert.
EnglishThis is because such asymmetry stops them learning how to compete against world prices.
Door deze asymmetrie leren zij immers niet concurreren tegen wereldprijzen.
EnglishThis is what breeds asymmetry, rather like what happens in the blood circulation system.
Hierdoor ontstaat asymmetrie, enigszins te vergelijken met de bloedsomloop.
EnglishWhen I use the word 'asymmetry ' to avoid using the word, ' colonization
Wanneer ik " gebrek aan symmetrie " zeg, is dat om niet het woord " kolonisatie " te gebruiken.
EnglishIn fact, the truth is simple: there is no asymmetry, there is symmetry.
Maar de waarheid is simpel: er is geen asymmetrie maar symmetrie.
EnglishFinally, regarding asymmetry, this has nothing to do with WTO.
Tenslotte en opmerking met betrekking tot de asymmetrie.
EnglishAll of this of course could also bring about asymmetry in the relationship between the old and new Member States.
Dit kan natuurlijk ook zorgen voor asymmetrie in de verhouding tussen de oude en de nieuwe lidstaten.
EnglishIn this category, the asymmetry clearly depends on the degree of specialisation of the country.
In deze categorie hangt het asymmetrisch karakter natuurlijk af van de mate van specialisering van het desbetreffende land.
EnglishMercosur, however, seems weakened by the asymmetry of its members and by their sometimes divergent interests.
De Mercosur lijkt echter te zijn verzwakt door de asymmetrie tussen haar leden en door hun soms uiteenlopende belangen.
EnglishHe appears to be agreeing with me that there is not a level playing field at the present time, causing this asymmetry.
Net als ik is hij van mening dat op dit moment niet dezelfde concurrentievoorwaarden gelden, waardoor deze ongelijkheid ontstaat.
EnglishBut there is a curious asymmetry here.
EnglishIn relation to the specific point on VAT and regulatory asymmetry, the Commission has proposed amending the relative VAT Directive.
Wat betreft het specifieke punt over BTW en ongelijke regelgeving heeft de Commissie voorgesteld de BTW-richtlijn te wijzigen.
EnglishHaving said that, I gather asymmetry and the opening up of borders is inevitable if the trend towards liberalisation continues.
Dit gezegd zijnde, meen ik dat de asymmetrie en het openstellen van de grenzen onvermijdelijk is als de tendens naar liberalisering zich voortzet.
EnglishMr President, this report asserts that asymmetry within the EU economy will decrease with the introduction of the euro.
Mijnheer de Voorzitter, zoals wij weten wordt in dit verslag verkondigd dat de asymmetrie in de economie van de Unie zal afnemen door de invoering van de euro.
EnglishFourthly, and finally, there are shocks whose asymmetry is caused by differing responses in economic policy to the same operative events.
Ten vierde zijn er tenslotte de schokken die asymmetrisch zijn omdat verschillende economische antwoorden gegeven worden op symmetrische verschijnselen.
EnglishThe very notion of a common market is underpinned by the need for specialisation and concentration - in other words, increasing asymmetry is built into the system.
Het hele idee van een grote markt is specifiek gericht op specialisatie en concentratie, dat wil zeggen op toenemende asymmetrie.
EnglishSurely, as a member of the ECB Board, he cannot favour development that would increase economic asymmetry between eurozone Member States.
Het kan toch niet zo zijn dat hij als lid van de Directie van de ECB voorstander is van een ontwikkeling die de economische asymmetrie tussen de landen van de eurozone vergroot.
EnglishAll the same, in spite of this asymmetry, Community producers will clearly be in a much better position to compete in the Mexican market than they have been up to now.
Al met al zullen de communautaire producenten ondanks deze asymmetrie veel beter met de Mexicaanse markt kunnen concurreren dan tot nu toe het geval is.
EnglishWe recognise of course that each postal market is unique, but that cannot excuse serious regulatory asymmetry leading to serious market distortions.
Wij erkennen natuurlijk dat elke postmarkt uniek is, maar we kunnen niet door de vingers zien dat ernstige asymmetrie in de regelgeving leidt tot ernstige marktverstoring.
EnglishBut even so, I was astonished not to hear a single word about the asymmetry in the relationships between Europe and the United States at present.
Maar het heeft mij toch verrast dat ik geen enkel woord heb gehoord over het gebrek aan symmetrie dat de betrekkingen tussen Europa en de Verenigde Staten momenteel kenmerkt.

Synoniemen (Engels) voor "asymmetry":

asymmetry