EN

asymmetrical {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
In fact, this lady has a particularly asymmetrical face, of which both sides are beautiful.
Deze dame heeft in feite een zeer asymmetrisch gezicht, waarvan beide zijden mooi zijn.
That open end could be closed up with an asymmetrical system.
Dat open einde kan wel worden gedicht met een asymmetrisch systeem.

Voorbeeldzinnen voor "asymmetrical" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn fact, this lady has a particularly asymmetrical face, of which both sides are beautiful.
Deze dame heeft in feite een zeer asymmetrisch gezicht, waarvan beide zijden mooi zijn.
EnglishThe Member States are therefore inherently asymmetrical in this regard.
Er is dus een inherente asymmetrie tussen de lidstaten op dit stuk.
EnglishThat open end could be closed up with an asymmetrical system.
Dat open einde kan wel worden gedicht met een asymmetrisch systeem.
EnglishMr Ilaskivi, you also refer to the problem of adjustment in the case of asymmetrical shocks.
Mijnheer Ilaskivi, u heeft ook het probleem van aanpassing in geval van asymmetrische schokken ter sprake gebracht.
EnglishThe law of asymmetrical development is inexorable.
De wet van de asymmetrische ontwikkeling is meedogenloos.
EnglishYou know that the asymmetrical shocks of the last 25 years have been greatly amplified by divergent policies.
U weet dat dergelijke schokken in de afgelopen 25 jaar vooral door uiteenlopend beleid werden versterkt.
EnglishAs always, in asymmetrical conflicts there is no military solution, but only a political solution.
Zoals altijd het geval is met asymmetrische conflicten, is er geen militaire oplossing, maar alleen een politieke uitweg.
EnglishWhat economist call 'asymmetrical shocks '.
Economen noemen dit verschijnsel " asymmetrische crisis ".
EnglishIt's the only asymmetrical expression.
EnglishSo this philosophy is asymmetrical; it is a weak kind of democracy that we are considering, that this draft is considering.
Het is derhalve een onevenwichtige denkwijze, een kreupele democratie, die wij voor ogen hebben, die dit ontwerp beoogt!
EnglishThe so-called free-trade agreements also make it possible to create a free-trade zone on an asymmetrical basis.
De zogenaamde vrijhandelsovereenkomsten maken overigens de instelling mogelijk van een vrijhandelsgebied op asymmetrische grondslag.
EnglishGermany has a neurosis, brought to it during the Weimar Republic, and later confirmed by its reunification and the asymmetrical impact.
Duitsland lijdt sedert Weimar aan een neurose die de ontwrichting als gevolg van de Duitse hereniging nog heeft versterkt.
EnglishThe reference in the report to asymmetrical crises should automatically trigger a reflection on the warnings which American economists have sounded.
Wanneer het verslag verwijst naar asymmetrische crises, zou het automatisch de waarschuwingen van de Amerikaanse economen moeten overwegen.
EnglishOne important point is that the regulation regulates in the spirit of the original telecommunications liberalisation, that is in an asymmetrical way.
Het is een belangrijk gegeven dat de verordening net als bij de oorspronkelijke liberalisering van de telecommunicatiesector een asymmetrische regeling is.
EnglishFor example, in its agreement to a highly asymmetrical liberalisation agreement with the other SADC countries which will benefit those countries.
Zo heeft Zuid-Afrika ingestemd met een zeer asymmetrische handelsliberalisering met de andere landen in Zuidelijk Afrika, die voor deze landen heel voordelig is.
EnglishSo, within the context of a necessarily asymmetrical approach, we must spread the spirit of solidarity that binds us through all production sectors in the Union.
Zo moeten we, uitgaande van een noodzakelijk asymmetrische benadering, onze solidariteit verdelen over het geheel van productiesectoren van de Unie.
EnglishAnd I find this one really extraordinary because the rete pattern is completely symmetrical, and it accurately maps a completely asymmetrical, or random sky.
Dit is een heel bijzondere omdat het rete-patroon volledig symmetrisch is en het nauwkeurig een volledig asymmetrische of willekeurige hemel in kaart brengt.
EnglishTheir relations are marked by asymmetrical'slides ', constantly moving, that so far have been readjusted gently by equal slides in monetary parities.
Hun betrekkingen worden gekenmerkt door voortdurende " asymmetrische verschuivingen " die tot nu toe gemakkelijk recht konden worden gezet door verschuivingen van de monetaire pariteiten.
EnglishThe European Central Bank must also take account of the possibility of asymmetrical shockwaves affecting the economy when it determines appropriate monetary policy in Europe.
De Europese Centrale Bank dient ook rekening te houden met de mogelijkheid van asymmetrische schokken bij het vaststellen van het geschikte Europese monetaire beleid.
EnglishSecondly, an assessment of the Lomé Agreement in 1996 demonstrated that asymmetrical liberalisation of trade is not exclusively to the advantage of developing countries.
Ten tweede toonde een evaluatie van de Lomé-Overeenkomst in 1996 aan dat asymmetrische handelsliberalisering niet alleen maar voordelen oplevert voor de ontwikkelingslanden.

Synoniemen (Engels) voor "asymmetrical":

asymmetrical
asymmetric