EN

asymmetric {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
The Council stated that it favoured an asymmetric system in which the euro acts as an anchor.
De Raad heeft zich uitgesproken voor een asymmetrisch systeem waarin de euro als spilkoers gaat fungeren.
What is at issue here is an asymmetric agreement with a country in which, for the moment, everything is not as it should be.
Het gaat hier om een asymmetrisch akkoord met een land waar nog voorlopig niet alles in orde is.
Is it possible that some kind of asymmetric process, with the US base parts registering in Europe but not vice versa, may occur?
Zou het kunnen zijn dat er een of ander asymmetrisch proces gaat plaatsvinden, waarbij de Amerikaanse basisonderdelen in Europa worden geregistreerd maar andersom niet?

Voorbeeldzinnen voor "asymmetric" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe situation in Russia may erupt into an asymmetric shock at any time.
De situatie in Rusland kan op elk moment een asymmetrische schok veroorzaken.
EnglishSo there is no Community instrument for fighting asymmetric imbalances.
Er bestaat dus geen communautair instrument om de asymmetrische ongelijkheden te bestrijden.
EnglishIn this respect, the question of asymmetric shocks is clearly vital.
In dit verband is de kwestie van de asymmetrische schokken natuurlijk van essentieel belang.
EnglishFourth, there is still talk of the danger of 'asymmetric ' crises.
Mijn vierde opmerking: er wordt altijd gesproken over de gevaren van asymmetrische schokken.
EnglishI was astonished that one of them did not regard the issue of asymmetric shocks as important.
Mijn verbazing was groot toen een van hen de asymmetrische schokken geen belangrijke kwestie vond.
EnglishSuch an asymmetric structure can help promote peace in the world.
Een dergelijke asymmetrie kan de vrede in de wereld bevorderen.
EnglishI will provide anyone who is interested with my detailed thoughts on asymmetric shocks.
Ik zal degenen onder u die dat wensen mijn gedetailleerde opmerkingen over asymmetrische schokken overmaken.
EnglishThe Council stated that it favoured an asymmetric system in which the euro acts as an anchor.
De Raad heeft zich uitgesproken voor een asymmetrisch systeem waarin de euro als spilkoers gaat fungeren.
EnglishIt goes without saying that to reduce asymmetric shocks we need a budgetary tool.
Welnu, het spreekt vanzelf dat wij een begrotingsinstrument nodig hebben om asymmetrische schokken te kunnen opvangen.
EnglishThis is therefore the definition of an asymmetric shock.
Ziehier wat onder asymmetrische schokken verstaan wordt.
EnglishAdjustment mechanism in cases of asymmetric shocks
Bijstellingsmechanisme in geval van asymmetrische schokken
EnglishWe must beware of the risk of asymmetric shocks and try to emulate the position in the United States.
We moeten waken voor asymmetrische schokken en in het voetspoor van de Verenigde Staten van Amerika trachten te treden.
EnglishWhat is at issue here is an asymmetric agreement with a country in which, for the moment, everything is not as it should be.
Het gaat hier om een asymmetrisch akkoord met een land waar nog voorlopig niet alles in orde is.
EnglishSaying that the shock is asymmetric means that it only affects one particular country or one particular branch of industry.
Men spreekt van een asymmetrische schok, wanneer slechts één land of één industrietak getroffen wordt.
EnglishMr President, to assume that all European countries will avoid asymmetric shocks is naïve.
Mijnheer de Voorzitter, het geloof dat alle Europese landen zogeheten asymmetrische schokken proberen te voorkomen, getuigt van naïviteit.
EnglishWe are, however, aware of the dangers involved and would have liked to see more attention paid to the risk of asymmetric shocks.
Tegelijkertijd zijn wij ons bewust van de risico's die een gemeenschappelijke munt met zich meebrengt.
EnglishWe have an asymmetric situation in a monetary policy which is much better defined than the economic policy.
Er is sprake van een asymmetrische situatie waarbij het monetaire beleid veel beter is omschreven dan het economische beleid.
EnglishHow do we deal with the asymmetric shocks which certain countries or certain regions could be exposed to?
Hoe zal er worden ingespeeld op een asymmetrische crisis waar bepaalde landen of bepaalde regio's het slachtoffer van kunnen worden?
EnglishFirstly, what is an asymmetric shock?
EnglishTheir asymmetric nature is due to the fact that the operative event is very localised and affects a particular region.
Hun asymmetrische karakter is te wijten aan de heel plaatselijke aard van het verschijnsel dat een welbepaalde regio treft.

Synoniemen (Engels) voor "asymmetric":

asymmetric
asymmetrical