EN

asylum {zelfstandig naamwoord}

volume_up
asylum
The Commission lumps economically motivated immigration and asylum together.
De Commissie gooit immigratie uit economische motieven op een hoop met asiel.
This Article is in line with the Protocol on Asylum annexed to the Constitution.
Dit artikel eerbiedigt het aan de Grondwet gehechte protocol inzake asiel.
We need to introduce a single European asylum and immigration policy immediately.
Eén Europees asiel- en migratiebeleid moet onmiddellijk van start.
The EU could issue an invitation to Vanunu and grant him asylum in the EU country of his choosing.
De EU zou Vanunu kunnen uitnodigen en hem een vrijplaats kunnen geven in de EU-lidstaat die hij wenst.
Some have fled in fear of their lives, and we should be able to offer them sanctuary and give them every opportunity to put their claim for asylum.
Sommigen zijn gevlucht omdat zij vreesden voor hun leven en wij moeten hun een vrijplaats kunnen bieden en hun alle gelegenheid geven hun asielverzoek in te dienen.

Voorbeeldzinnen voor "asylum" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

Englishthe statements by the Council and the Commission on immigration and asylum policy,
de verklaringen van de Raad en de Commissie over het immigratie- en asielbeleid,
EnglishThe UNHCR is a key partner for the establishment of an asylum policy in Europe.
Het UNHCR speelt een sleutelrol bij de vaststelling van een Europees asielbeleid.
EnglishThe d'Ancona report anticipates a harmonisation of asylum regulations in the EU.
Het verslag-d'Ancona vooronderstelt een harmonisatie van de asielregels van de EU.
EnglishThat is a method which is entirely sufficient to clarify who the asylum seeker is.
Deze methode is volstrekt toereikend om duidelijk te weten wie de asielzoeker is.
EnglishThis immigration and asylum policy must be based on a balanced and global approach.
Een alomvattende en evenwichtige aanpak zijn in dit opzicht van wezenlijk belang.
EnglishThere must always be a right of appeal if the request for asylum is refused.
Er moet bij afwijzing van het asielverzoek altijd een beroep op de rechter zijn.
EnglishThe first relates to the debate on the 'communitization ' of the right to asylum.
De eerste bedenking houdt verband met de " communautarisering " van het asielrecht.
EnglishThe debate covered asylum rights and the adjournment was requested by Mr Schulz.
Het debat ging over het asielrecht en het uitstel werd gevraagd door de heer Schulz.
EnglishThis is an initial experiment with a decentralised asylum-related programme.
Het gaat hier om een eerste experiment rond een gedecentraliseerd asielprogramma.
EnglishBut here we are talking about the procedural, not the substantive right to asylum.
In dit geval gaat het echter niet om het materiële asielrecht, maar om het formele.
EnglishFurther progress has been made on the area of asylum under the Danish Presidency.
Onder het Deens voorzitterschap is nog meer vooruitgang geboekt bij het asielbeleid.
EnglishFirstly, that Member States should accept persons in Malta requesting asylum.
Ten eerste dat lidstaten dienen te aanvaarden dat mensen asiel aanvragen in Malta.
EnglishThe result is illegal immigration, human trafficking and abuse of asylum policies.
Het gevolg is illegale immigratie, mensensmokkel en misbruik van asielbeleid.
EnglishWe decided to strive towards a common European policy on the asylum system.
Wij hebben besloten te streven naar een gemeenschappelijk Europees asielsysteem.
EnglishThe proposal's point of departure is that asylum seekers are actually suspects.
Het uitgangspunt van het voorstel is dat een asielzoeker eigenlijk een verdachte is.
EnglishWe force people who want to migrate here to assume the status of an asylum seeker.
We leggen de mensen, die naar hier willen immigreren, de status van asielzoeker op.
EnglishThis Article is in line with the Protocol on Asylum annexed to the Constitution.
Dit artikel eerbiedigt het aan de Grondwet gehechte protocol inzake asiel.
EnglishIt should also be borne in mind, however, that there are few genuine asylum seekers.
We moeten echter wel willen inzien dat er maar weinig echte asielzoekers zijn.
EnglishThey all have, of course, their own laws on asylum, expulsions and immigration.
Ze hebben natuurlijk alle hun eigen wetgeving inzake asiel, uitzetting en immigratie.
EnglishIt agreed to work towards the establishment of a common European asylum system.
Daarmee werd ook besloten te streven naar een gemeenschappelijk Europees asielbeleid.