"Asturias" in het Nederlands

EN

"Asturias" - vertaling Nederlands

EN

Asturias {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Asturias
You will, however, understand my concern when I tell you that I live in Asturias.
U zult onze verontrusting echter wel begrijpen als ik u vertel dat ik in Asturië woon.
The Asturias can be subsidised under the Treaty.
Asturië kan onder dat Verdrag worden gesubsidieerd.
I live in a region where the ship-building industry now has very serious problems: Asturias.
Ik woon zelf in een regio - Asturië - waar de scheepsbouwsector op dit moment in ernstige moeilijkheden verkeert.

Voorbeeldzinnen voor "Asturias" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishYou will, however, understand my concern when I tell you that I live in Asturias.
U zult onze verontrusting echter wel begrijpen als ik u vertel dat ik in Asturië woon.
EnglishI live in a region where the ship-building industry now has very serious problems: Asturias.
Ik woon zelf in een regio - Asturië - waar de scheepsbouwsector op dit moment in ernstige moeilijkheden verkeert.
EnglishBut you know that the entire area - Valencia and Asturias - belongs to Objective 1 of the framework support.
Maar u weet dat het hele gebied - Valencia en Asturië - onder doelstelling 1 van de kadersteun valt.
EnglishThe Asturias can be subsidised under the Treaty.
Asturië kan onder dat Verdrag worden gesubsidieerd.
EnglishOn their return to Asturias the mayors told the media that the petition had been filed.
Na hun terugkeer in Asturië hebben de burgemeesters tegenover de pers verklaard dat de behandeling van het verzoekschrift afgesloten is.
EnglishA moment ago we were hearing from someone with very direct knowledge of a region such as Asturias, about how we are faced with these issues.
We hebben zojuist gehoord wat hier de problemen zijn - voor een regio als Asturias, bijvoorbeeld.
EnglishI, for example, need to take three flights, starting at half past seven in the morning, to get from Asturias to Strasbourg.
Ik moet bijvoorbeeld om van Asturië naar Straatsburg te reizen om 7.30 uur mijn eerste van in totaal drie vluchten nemen.
EnglishAsturias is a region that has undergone restructuring in coal, in mining, in arms manufacturing and in shipbuilding.
Asturië is een regio die te lijden heeft gehad onder de herstructurering van de steenkoolindustrie, de mijnbouw, de wapenindustrie en de scheepsbouw.
EnglishMr President, yesterday there was an unfortunate accident in Asturias, Spain, which caused the death of a miner.
Mijnheer de Voorzitter, gisteren heeft zich in Asturië in Spanje een betreurenswaardig ongeluk voorgedaan waarbij een mijnwerker om het leven is gekomen.
EnglishIn Spain, too, there is much concern regarding the possible loss of jobs in Asturias, the Basque Country, Aragon and the Valencia region.
In Spanje heerst grote ongerustheid over het mogelijke verlies van arbeidsplaatsen in Asturië, Baskenland, Aragón en de regio Valencia.
EnglishMr President, you too were born in the region of Asturias and so you are naturally concerned about matters involving our region.
Mijnheer de Voorzitter, ook u bent geboren in de regio Asturië, en derhalve is het niet verwonderlijk dat u zich betrokken voelt bij de problemen die onze regio betreffen.
EnglishIn June 2002 a delegation of the European Parliament's Committee on Petitions travelled to Asturias at the invitation of the parliament of Asturias.
Een delegatie van de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement heeft in juni ll. op uitnodiging van het Asturisch parlement een bezoek aan Asturië gebracht.
EnglishWetlands in Spain have been seriously affected, like the Santoña marshes or the river Eo - the frontier between Galicia and Asturias, very close to where I live.
In Spanje hebben de wetlands ernstige schade geleden, zoals de moerassen van Santoña of de riviermond van de Eo - de grens tussen Galicië en Asturië, dicht in de buurt van waar ik woon.
EnglishThe Lada-Velilla power line project mentioned by the honourable Member would cross protected areas in the autonomous communities of Asturias and Castille and Leon.
Het project rond de elektriciteitsleiding Lada-Velilla, dat door de geachte afgevaardigde wordt genoemd, zou beschermde gebieden doorkruisen in de autonome gemeenschappen Asturië en Castilla y León.
EnglishThe problem in Asturias, where there have been retirements and early retirements, is that young people today have no prospects because more than 30 000 jobs have been lost.
In Asturië, waar vele werknemers met pensioen en vervroegd pensioen zijn gegaan, is het probleem dat jongeren er thans geen toekomst meer hebben omdat er meer dan 30.000 banen zijn geschrapt.