EN

astonished {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
We were astonished to hear reports that human embryos have been cloned in the United States.
Verbijsterd hebben ook wij kennis genomen van de berichten dat in de Verenigde Staten menselijke embryo's zijn gekloond.
Mr President, I am absolutely astonished by this inability to understand the true meaning of democracy.
Mijnheer de Voorzitter, ik ben verbijsterd door het gebrek aan respect voor de basisbeginselen van de democratie.
I am also astonished at the emotional fervour, or in some cases even political blindness, with which debates relating to Turkey are conducted.
Ten tweede ben ik zeer verrast over de hoog oplaaiende emotie en zelfs politieke blindheid waarmee debatten over Turkije worden gevoerd.
Enormous sums of money are spent, and I think that today of all days, the general public would be astonished, yet again, by what is happening at European level.
Ik geloof dat de burgers juist vandaag weer erg verrast zouden zijn over datgene wat zij op Europees niveau geboden krijgen.
But even so, I was astonished not to hear a single word about the asymmetry in the relationships between Europe and the United States at present.
Maar het heeft mij toch verrast dat ik geen enkel woord heb gehoord over het gebrek aan symmetrie dat de betrekkingen tussen Europa en de Verenigde Staten momenteel kenmerkt.
astonished (ook: staggered, stunned)
We will be astonished at how quickly the ground fighting will come to an end.
Men zou versteld staan, hoe snel er dan een einde komt aan de grondoorlog.
Many here will be astonished to learn that, in the twin areas of culture and education, we might even have a few things to learn from the Eastern European candidate states.
Menigeen onder ons zal versteld staan van alles wat deze toekomstige lidstaten ons nog kunnen leren op het gebied van cultuur en onderwijs.
Sometimes we are astonished that we have wage discrimination and so few women in decision-making positions, which we were talking about only a moment ago.
Soms staan we versteld van het feit dat vrouwen worden gediscrimineerd in hun salaris, dat zo weinig vrouwen leidinggevende functies bekleden, - iets waar we nog zeer onlangs over hebben gesproken.
astonished (ook: befuddled)
I am astonished that the right-wing British Conservatives have tabled this.
Ik ben stomverbaasd dat juist de rechtervleugel van de Britse conservatieven dit amendement heeft ingediend.
Madam President, I thought Mr McMahon was doing very well and did not need my assistance but I am really astonished at the reply you gave him.
Voorzitter, de heer McMahon heeft zijn grieven in mijn ogen uitstekend verwoord en kon dat heel goed alleen af, maar ik ben echt stomverbaasd over Uw reactie.
astonished
The Committee on Transport was astonished that the Council took this approach.
De vervoerscommissie heeft zich over dit standpunt van de Raad verbaasd.
Mrs Schreyer, I am somewhat astonished that you read the letter in that way.
Mevrouw Schreyer, ik ben enigszins verbaasd dat u de brief zo hebt opgevat.
Madam President, I am somewhat astonished at this proposal.
Mevrouw de Voorzitter, ik ben enigszins verbaasd over dit voorstel.
astonished
I must say, in all honesty, that I am rather astonished, Mr Verheugen.
Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik een beetje verwonderd ben, mijnheer Verheugen.
I am amazed and astonished that we can continue to receive requests of this scale at this late stage.
Ik ben verbaasd en verwonderd dat het mogelijk is dat er in dit late stadium nog verzoeken van deze omvang binnenkomen.

Voorbeeldzinnen voor "astonished" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishReally he is a very positive person indeed, and all his listeners were astonished.
Alle toehoorders waren verbaasd, want de Dalai Lama geldt als een positief iemand.
EnglishMrs Schreyer, I am somewhat astonished that you read the letter in that way.
Mevrouw Schreyer, ik ben enigszins verbaasd dat u de brief zo hebt opgevat.
EnglishWe will be astonished at how quickly the ground fighting will come to an end.
Men zou versteld staan, hoe snel er dan een einde komt aan de grondoorlog.
EnglishThe Committee on Transport was astonished that the Council took this approach.
De vervoerscommissie heeft zich over dit standpunt van de Raad verbaasd.
EnglishI must say, in all honesty, that I am rather astonished, Mr Verheugen.
Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik een beetje verwonderd ben, mijnheer Verheugen.
EnglishMr President, I am astonished that there should be a report on this at all.
- Mijnheer de Voorzitter, het verbaast me dat er een verslag over dit onderwerp nodig is.
EnglishI tell you, it was something so sinister that I was astonished he could do it every day.
Het was zo beklemmend dat ik verbaasd was dat hij het elke dag kon doen.
EnglishI am, then, all the more astonished by what has been going on recently.
Des te verbaasder ben ik over de ontwikkelingen van de laatste tijd!
EnglishThe Commission's evident willingness to play along with this leaves me astonished and baffled.
Met verbazing en onbegrip zie ik dat de Commissie dit spelletje kennelijk wil meespelen.
EnglishI heard what Mrs Niebler said earlier on in the debate and I was astonished by it.
Ik heb gehoord wat mevrouw Niebler eerder in dit debat heeft gezegd en ik was met stomheid geslagen.
EnglishI am quite astonished, because I value him, I value him as a fair partner.
Ja, zeer verbaasd, omdat ik hem waardeer als een faire partner.
EnglishI was astonished to hear Mrs Breyer speaking again and asking questions.
Ik was verbaasd dat ik mevrouw Breyer weer het woord hoorde voeren en haar vragen hoorde stellen.
EnglishMr President, I am astonished at the Commissioner’ s response.
-- Mijnheer de Voorzitter, het antwoord van de commissaris verbaast mij.
EnglishMr President, I was astonished to see that my name is not on the record of attendance.
Mijnheer de Voorzitter, tot mijn ontsteltenis ontdek ik dat mijn naam niet op de presentielijst voorkomt.
EnglishI was astonished that one of them did not regard the issue of asymmetric shocks as important.
Mijn verbazing was groot toen een van hen de asymmetrische schokken geen belangrijke kwestie vond.
EnglishI am astonished that the right-wing British Conservatives have tabled this.
Ik ben stomverbaasd dat juist de rechtervleugel van de Britse conservatieven dit amendement heeft ingediend.
EnglishWe were astonished by the Council's intervention.
Wij hebben met grote verbazing kennis genomen van de interventie van de Raad.
EnglishMadam President, I am somewhat astonished at this proposal.
Mevrouw de Voorzitter, ik ben enigszins verbaasd over dit voorstel.
EnglishI'm always astonished when people come to me and say, "Why is it that men are so adulterous?"
Ik ben altijd verbaasd wanneer mensen naar me toe komen en zeggen, "Waarom zijn mannen zo overspelig?"
EnglishLast night, I was astonished by Mr Fatuzzo's speech.
Gisteravond was ik onthutst over wat de heer Fatuzzo te berde bracht.

Synoniemen (Engels) voor "astonished":

astonished
astonishing
astonishment
English