EN

assurance {zelfstandig naamwoord}

volume_up
It does not seem that the Authority is giving sufficient assurance that it will be independent.
De Autoriteit lijkt onvoldoende garantie voor onafhankelijkheid te bieden.
Can we have an assurance that this total of 141 personnel will not be exceeded?
Kunnen we de garantie krijgen dat het bij dit totale aantal van 141 personeelsleden blijft?
I would like assurance that we are not returning women to Afghanistan.
Ik wil graag de garantie dat we geen vrouwen naar Afghanistan terugsturen.
I would like an assurance that we shall not have a repetition of this in the future.
Ik zou graag de verzekering willen dat dit ons in de toekomst niet weer overkomt.
I should like an assurance from Mr Byrne that he will be present at it.
Ik zou graag van de heer Byrne de verzekering krijgen dat hij dan ook aanwezig is.
Mr Perry, I cannot give you an assurance on behalf of the committee.
Mijnheer Perry, ik kan u die verzekering namens de commissie in kwestie niet geven.

Voorbeeldzinnen voor "assurance" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe only assurance I can give you is that the President was not blocking a lift.
De enige zekerheid die ik u kan bieden is dat de Voorzitter geen lift blokkeerde.
EnglishI hope the Commissioner can give us the assurance we need on this action plan.
Ik hoop dat de commissaris ons de nodige garanties kan geven voor dit actieplan.
EnglishThe statement of assurance gives no clear answer regarding the nature of the errors.
De betrouwbaarheidsverklaring geeft geen uitsluitsel over de aard van de fouten.
EnglishI would like an assurance that we shall not have a repetition of this in the future.
Ik zou graag de verzekering willen dat dit ons in de toekomst niet weer overkomt.
EnglishThere is still no positive statement of assurance from the Court of Auditors.
De Rekenkamer heeft nog steeds geen positieve betrouwbaarheidsverklaring afgegeven.
EnglishAgain the Court has failed to give a statement of assurance to the Commission.
De Rekenkamer heeft weer geen betrouwbaarheidsverklaring voor de Commissie afgegeven.
EnglishAre you going to be pressing for the Member States to sign declarations of assurance?
Gaat u er bij de lidstaten op aandringen dat ze garantieverklaringen ondertekenen?
EnglishWhat is the political consequence of this non-positive Statement of Assurance?
Wat zijn de politieke gevolgen van dit uitblijven van een betrouwbaarheidsverklaring?
EnglishI cannot, however, give her the assurance she is seeking on behalf of the Council.
Namens de Raad kan ik de door haar gevraagde verzekering echter niet geven.
EnglishThis combination of free-market economy and quality assurance is exactly what we need.
We hebben nu net nood aan een band tussen vrije markteconomie en kwaliteitswaarborg.
EnglishI should like an assurance from Mr Byrne that he will be present at it.
Ik zou graag van de heer Byrne de verzekering krijgen dat hij dan ook aanwezig is.
EnglishAnd can I have your assurance that I will be able to do so on that occasion?
En kunt u mij de verzekering geven dat ik bij die gelegenheid daartoe ook de kans krijg?
EnglishMadam President, I voted in favour of the directive on life assurance.
Mevrouw de Voorzitter, ik heb gestemd voor de richtlijn over de levensverzekering.
EnglishI ask you, therefore, to gain an assurance from the Council that it will be present.
Ik vraag u daarom de Raad te laten bevestigen dat hij aanwezig zal zijn.
EnglishCan we have an assurance that this total of 141 personnel will not be exceeded?
Kunnen we de garantie krijgen dat het bij dit totale aantal van 141 personeelsleden blijft?
EnglishThe second point is the Statement of Assurance that the Court of Auditors did not grant.
Het tweede punt is dat de Rekenkamer geen betrouwbaarheidsverklaring heeft afgegeven.
EnglishI also want to refer to the question of the Statement of Assurance and discharge.
Ik wil ook nog iets zeggen over de kwestie van de betrouwbaarheidsverklaring en de kwijting.
EnglishI also agree with you that assurance for consumers is of paramount importance.
Ik ben het ook met u eens dat zekerheid voor de consumenten van het allergrootste belang is.
EnglishI question whether this statement of assurance is actually justified.
Ik vraag mij af of deze betrouwbaarheidsverklaring eigenlijk wel gegrond is.
EnglishMr Perry, I cannot give you an assurance on behalf of the committee.
Mijnheer Perry, ik kan u die verzekering namens de commissie in kwestie niet geven.

Synoniemen (Engels) voor "assurance":

assurance
self-assurance