EN

assumption {zelfstandig naamwoord}

volume_up
So what is the intuitive, but incorrect assumption, that's kept us from understanding brains?
Wat is dan de intuïtieve, maar verkeerde aanname, die ons ervan weerhoudt hersenen te begrijpen?
Then I'm going to have to make an argument why you're incorrect about the other assumption.
Ik moet een argument vinden waarom je verkeerd zit met die andere aanname.
The basic law, let's say -- here's an assumption.
De elementaire wet, laten we zeggen - dit is een aanname.

Voorbeeldzinnen voor "assumption" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMr Brok's assumption is based on close ties between NATO and the European Union.
De heer Brok gaat uit van een vervlechting tussen de NAVO en de Europese Unie.
EnglishThe basic assumption here is that this is mainly a task for the Member States.
Daarbij is wel het uitgangspunt dat dit primair een taak voor de lidstaten is.
EnglishOur basic assumption is that our primary interest is in protecting the public.
Onze zorg gaat in eerste instantie uit naar de burgers die beschermd moeten worden.
EnglishThe rapporteur is right in starting from the assumption that the polluter must pay.
Terecht kiest de rapporteur voor het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt.
EnglishThe fact that this idea is based on an incorrect assumption is self-evident.
Dat deze gedachte uitgaat van een verkeerde veronderstelling behoeft geen verder betoog.
EnglishI start from the assumption that we should in fact introduce these.
Mijn uitgangspunt is dat wij dergelijke bepalingen wel degelijk moeten invoeren.
EnglishAnd none of this was stated to the court as an assumption or presented to the jury that way.
Dit werd niet zo voor het hof gesteld, en ook niet zo aan de jury voorgesteld.
EnglishFinally, there is an assumption that the EU has a political task to perform in this area.
Tenslotte wordt ervan uitgegaan dat dit een politieke taak voor de EU is.
EnglishThen I'm going to have to make an argument why you're incorrect about the other assumption.
Ik moet een argument vinden waarom je verkeerd zit met die andere aanname.
EnglishUnited in the assumption of racial superiority, in condemnation, ostracism and hatred.
Verenigd op basis van raciale superioriteit, op basis van veroordeling, uitsluiting en haat.
EnglishThe EU exploits its assumption of power in order to secure short-term economic interests.
De EU misbruikt haar machtsovername om kortzichtige economische belangen veilig te stellen.
EnglishSo that's what statisticians would call an assumption of independence.
Dat is wat statistici een assumptie van onafhankelijkheid noemen.
EnglishLet's test this assumption by heading over to Eastern Europe.
Laten we deze veronderstelling testen door over te gaan naar Oost-Europa.
EnglishOf course, I am also starting from the assumption that the products are safe.
Natuurlijk ga ik ervan uit dat de producten veilig zijn.
EnglishAnd the assumption is is that they're related like cousins or whatever.
We veronderstelden een beetje als neven of zoiets van elkaar.
EnglishFirst assumption: if a choice affects you, then you should be the one to make it.
Eerste veronderstelling: als een keuze impact heeft op jou dan zou jij de persoon moeten zijn die ze maakt.
EnglishWhy can the doctrine of the Cassis de Dijon case not also be the underlying assumption for banks?
Waarom kan hier bij banken niet evenzeer van de Cassis de Dijon -doctrine uitgegaan worden?
EnglishSo what is the intuitive, but incorrect assumption, that's kept us from understanding brains?
Wat is dan de intuïtieve, maar verkeerde aanname, die ons ervan weerhoudt hersenen te begrijpen?
EnglishThe whole González report is based on the assumption that the European Constitution will enter into force.
Het verslag-González gaat ervan uit dat de Europese Grondwet van kracht zal worden.
EnglishBoth of these design for the assumption that people like to create and we want to share.
Beide ontwerpen ze op basis van de veronderstelling dat mensen graag ontwerpen en dat we willen delen.

Synoniemen (Engels) voor "assumption":

assumption
Assumption
basic assumption