"association agreement" in het Nederlands

EN

"association agreement" - vertaling Nederlands

EN

association agreement {zelfstandig naamwoord}

volume_up
association agreement
There are very clear human rights provisions in that Association Agreement.
Deze associatieovereenkomst bevat duidelijke bepalingen inzake de mensenrechten.
That is why we are signing the Stabilisation and Association Agreement in question.
Daarom ondertekenen wij ook de onderhavige Stabilisatie- en associatieovereenkomst.
Stabilisation and Association Agreement with the Republic of Croatia
Stabilisatie- en associatieovereenkomst EU/Republiek Kroatië

Voorbeeldzinnen voor "association agreement" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe association agreement with Chile will, we hope, be signed in Madrid in May.
Hopelijk wordt de vrijhandelsovereenkomst met Chili in mei in Madrid ondertekend.
EnglishThere are very clear human rights provisions in that Association Agreement.
Deze associatieovereenkomst bevat duidelijke bepalingen inzake de mensenrechten.
EnglishNegotiations are also under way for a new association agreement with Algeria.
Er wordt ook onderhandeld over een nieuwe associatieovereenkomst met Algerije.
EnglishThat is why we are signing the Stabilisation and Association Agreement in question.
Daarom ondertekenen wij ook de onderhavige Stabilisatie- en associatieovereenkomst.
EnglishEuro-Mediterranean Interim Association Agreement with PLO- Middle East Peace Process
Euromediterrane Interimovereenkomst met de PLO - Vredesproces in het Midden-Oosten
EnglishIt is also covered by the Association Agreement between the EC and Morocco.
Het is eveneens opgenomen in de associatieovereenkomst tussen de EG en Marokko.
EnglishNot to give our assent to the association agreement would have made no sense at all.
Nu " neen " zeggen tegen de associatieovereenkomst had geen enkele zin gehad.
EnglishIn spite of what I have said we shall give our support to the association agreement.
Ondanks deze opmerkingen zullen wij onze steun aan de associatie-overeenkomst geven.
EnglishThey are duty-bound to do this on account of the content of this association agreement.
Daartoe zijn zij op grond van de inhoud van deze associatieovereenkomst verplicht.
EnglishIt is therefore necessary to implement the association agreement, as a first step.
Dit betekent dat in de allereerste plaats het associatieakkoord gelanceerd moet worden.
EnglishWe have just voted in favour of an association agreement with Lebanon.
Wij hebben zojuist instemming betuigd met de associatieovereenkomst met Libanon.
EnglishOnce again, the Association Agreement too could be an excellent tool in this respect.
Ook het associatieverdrag kan daarbij andermaal een uitstekend middel zijn.
EnglishMr Patten mentioned that better use should be made of the Association Agreement.
De heer Patten sprak van een beter gebruik van het Associatieverdrag.
EnglishA Stabilisation and Association Agreement is the first step towards EU membership.
Een stabilisatie- en associatieovereenkomst is de eerste stap op weg naar EU-lidmaatschap.
EnglishThe Union must also exert actual pressure via the Association Agreement.
Er moet door de Unie ook effectief druk worden uitgeoefend via het Associatieverdrag.
EnglishI should like to finish by saying that an association agreement is an important tool.
Ik sluit af met de opmerking dat een associatieovereenkomst een belangrijk instrument is.
EnglishConcluding a Stabilisation and Association Agreement is the first step.
De eerste stap hiertoe is het sluiten van een Stabilisatie- en associatieovereenkomst.
EnglishThat can be done by signing the protocol to the association agreement.
Dat kan door middel van ondertekening van het protocol bij de associatieovereenkomst.
EnglishStrict observance of these rights is an essential condition of our association agreement.
Het respect voor deze rechten is de conditio sine qua non voor ons associatie-akkoord.
EnglishThe text of the association agreement with Morocco was signed at the end of February 1996.
De tekst van de associatie-overeenkomst met Marokko is eind februari 1996 ondertekend.

Vergelijkbare vertalingen voor "association agreement" in Nederlands

association zelfstandig naamwoord
agreement zelfstandig naamwoord