EN

associates {meervoud}

volume_up
1. zakelijk
associates (ook: partners)

Voorbeeldzinnen voor "associates" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFor the invaders and their Iraqi associates to be convicted as war criminals.
De aanvallers en hun Iraakse handlangers moeten worden veroordeeld als oorlogsmisdadigers.
EnglishI wonder what proportion of this stolen money belongs to Mr Mugabe and his associates.
Ik vraag me af welk deel van dit gestolen geld van de heer Mugabe en zijn bondgenoten is.
EnglishIt is not just a question of isolated symptoms, like the serious case of Leyla Zana and her associates.
Het gaat niet om enkele symptomen, zoals het ernstige geval van Leyla Zana en de haren.
EnglishI'm boggled at how much he and his associates needed to know in order to plot this out.
Het duizelt me als ik zie hoeveel kennis hij en zijn medewerkers moesten hebben om het uit te kunnen werken.
EnglishThe Reverend Quang and his associates have been relentlessly hounded by the Communist authorities.
Dominee Quang en zijn volgelingen worden meedogenloos opgejaagd door de communistische autoriteiten.
EnglishBut of course it is also of concern to us that we are supposed to have a travel ban on President Mugabe and his associates.
Deze overtreedt bovendien het reisverbod, dat voor hem en zijn ondergeschikten is ingesteld.
EnglishI should like once again to thank the committee secretariat for its valuable help with my report and all my associates.
Ik wil opnieuw het secretariaat van de commissie danken voor de gewaardeerde hulp en ook al mijn medewerkers.
EnglishOne of the most important associates of the future must be one which is currently divided into 15: the European Union.
In de toekomst moet er tussen de belangrijkste leden eentje zitten die nu in vijftien leden is verdeeld, namelijk de Europese Unie.
EnglishFour years after the arrest of Mr Dutroux and his associates, we have still not had a trial, and we still do not know what is happening.
Vier jaar na de arrestatie van Dutroux en consorten is er nog altijd geen proces en weten wij nog altijd niet wat er gebeurt.
EnglishCeaucescu and his associates destroyed the country, ruined its economy, fragmented its society and intimidated its citizens.
Ceaucescu en zijn trawanten hebben het land verwoest, de economie geruïneerd, de samenleving gefragmenteerd en zijn burgers bang gemaakt.
EnglishI hope her associates will be kind enough to summarize everything of great interest that has been said in her absence.
Ik hoop dat haar medewerkers haar een samenvatting zullen geven van alle interessante opmerkingen die hier al in haar afwezigheid gemaakt werden.
EnglishThe EU's imposition of a visa ban and its freezing of the overseas assets of Burmese associates of the regime are nothing like enough.
De door de EU ingestelde visastop en het bevriezen van buitenlandse tegoeden van Birmanen die met het regime in verbinding staan, zijn volstrekt onvoldoende.
EnglishMr Valverde has set all this out very clearly and, fundamentally, the Commission associates itself with the broad lines of his report.
Dit wordt hoe dan ook allemaal klaar en duidelijk uiteengezet in het verslag van de heer Valverde en de Commissie is het te gronde eens met de grote lijnen van dit verslag.
EnglishIn this area, as in many others, it is essential for public authorities to exercise true pluralism in selecting their associates.
Zowel in vrouwenvraagstukken als op vele andere terreinen is het absoluut noodzakelijk dat overheidsinstanties zich echt pluralistisch opstellen bij de keuze van hun gesprekspartners.
EnglishI urge you then, ladies and gentlemen, to ensure a very large majority for the survival of the values that our Western civilization associates with wine.
Geachte collega's, ik wil u dan ook aansporen om in grote getale te stemmen voor het behoud van de waarde die wij in onze westerse beschaving aan wijn hechten.
EnglishFrom this point of view, the position of Commission President Prodi, that the European Union must look on all new neighbours as friends and associates is absolutely correct.
Volgens de voorzitter van de Commissie, de heer Prodi, moet de Europese Unie al haar nieuwe buren zien als vrienden en samenwerkingspartners.
EnglishI am pleased to see that Parliament associates itself with the desire of the Commission and the Council to reduce the dumping of biodegradable municipal waste.
Het verheugt mij te zien dat het Europees Parlement het eens is met de Commissie en de Raad om het storten van biologisch afbreekbaar stedelijk afval terug te dringen.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the Group of the European Radical Alliance associates itself entirely with Mrs Weiler's excellent recommendations.
Mijnheer de Voorzitter, geachte collega's, de Fractie Europese Radicale Alliantie kan zich volledig vinden in de uitstekende conclusies die door mevrouw Weiler zijn voorgelegd.
EnglishWe must look on many of our new neighbours as potential candidates for integration into the European Union or, in any event, as associates and friends.
Een groot aantal van onze nieuwe buren moeten wij zien als potentiële kandidaten voor toetreding tot de Europese Unie, maar vrienden en samenwerkingspartners zijn zij hoe dan ook.
EnglishIn my country, Finland, there are just 6 000 MS sufferers, but each of us have many associates among the hundreds of thousands in the EU that share the same fate.
In Finland, waar ik vandaan kom, zijn slechts 6.000 MS-patiënten, maar elk van ons heeft in de groep van honderdduizenden lotgenoten in de Europese Unie veel collega's.

Synoniemen (Engels) voor "association":

association
associative