EN

associated {voltooid deelwoord}

volume_up
associated
Previously, atmospheric pollution used to be associated with roads and traffic.
Vroeger werd luchtvervuiling geassocieerd - of zelfs verward - met het wegverkeer.
And Kaposi's sarcoma-associated herpes virus gives a nice signature down here.
Kaposi-sarcoom-geassocieerd herpes virus geeft een mooi signaal hier beneden.
And this is the region most closely associated with desertification.
En dit is het gebied dat het meest geassocieerd wordt met verwoestijning.
I am proud to be associated with the Reporters Without Borders.
Ik ben er trots op om in verband gebracht te worden met Verslaggevers zonder Grenzen.
Visual integration has been associated with autism by several researchers.
Het integreren van zicht is door een aantal onderzoekers in verband gebracht met autisme.
It is associated with the International Monetary Fund and World Bank programmes.
Dit instrument wordt in verband gebracht met de programma's van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank.

Voorbeeldzinnen voor "associated" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishEvery minute, a woman dies as a result of complications associated with pregnancy.
Elke minuut sterf één vrouw ten gevolge van aan zwangerschap gelieerde factoren.
EnglishPreviously, atmospheric pollution used to be associated with roads and traffic.
Vroeger werd luchtvervuiling geassocieerd - of zelfs verward - met het wegverkeer.
EnglishThere is no by-catch of any kind associated with this method of tuna fishing.
Deze methode voor het vissen op tonijn levert geen enkele vorm van bijvangst op.
EnglishI do not wish to be associated with the sabotage that was perpetrated today.
Ik wil me niet aansluiten bij de sabotage die hier vandaag heeft plaatsgevonden.
EnglishWhy are the other European countries not associated with this prohibition measure?
Waarom hebben de andere Europese landen zich niet aangesloten bij dit vliegverbod?
EnglishI would like to be associated with Mr Whitehead's remarks in relation to Mrs Kuhn.
Ik sluit mij graag aan bij de woorden van de heer Whitehead over mevrouw Kuhn.
EnglishAnd Kaposi's sarcoma-associated herpes virus gives a nice signature down here.
Kaposi-sarcoom-geassocieerd herpes virus geeft een mooi signaal hier beneden.
EnglishAll of these will be affected by the computer problem associated with the year 2000.
Al dit soort zaken heeft te maken met het millenniumprobleem in de computerwereld.
EnglishThe Treaty requires that the Commission should be fully associated with that policy.
Het Verdrag bepaalt dat de Commissie volledig bij dat beleid betrokken moet worden.
EnglishAnd I am pleased that Norway and Iceland can also be associated in the agreement.
Het is verheugend dat Noorwegen en IJsland zich ook kunnen associëren met dit verdrag.
EnglishToo often everything to do with Europe is associated with financial mismanagement.
Teveel wordt alles wat in Europa omgaat, geassocieerd met verkeerd beheer van gelden.
EnglishNothing, actually, except that expenditure of money is associated with it.
Eigenlijk helemaal niets, behalve dat daaraan nu eenmaal kosten verbonden zijn.
EnglishAnd so far, there have not been serious adverse events associated with the virus.
Tot nu toe zijn er geen ernstige bijwerkingen geassocieerd met dit virus.
EnglishWith others of my fellow MEPs, I associated myself with this letter by signing it.
Ik heb hieraan steun betuigd en de brief samen met enkele andere collega's ondertekend.
EnglishAs you probably know, the neurotransmitter associated with learning is called dopamine.
Zoals je wellicht weet, heet de neurotransmitter verbonden met leren dopamine.
EnglishUp until now, we had associated the name of Van Gogh with art and bold colours.
Tot voor kort brachten wij de naam Van Gogh in verband met kunst, met prachtige kleuren.
EnglishHowever, they do not enjoy full rights associated with Union citizenship.
Toch genieten zij niet volledig de rechten die het EU-burgerschap met zich brengt.
EnglishIn any case, there is a further difficulty associated with the Rio de Janeiro Summit.
Vergeleken bij de Top van Rio hebben we nu overigens te maken met een extra probleem.
EnglishProfessional integration is therefore associated with social integration.
Integratie binnen de professionele sfeer wordt zo gekoppeld aan sociale integratie.
EnglishSo what we do is we play that tone again after it's been associated with fear.
We spelen de toon opnieuw af nadat hij in verband is gebracht met angst.

Synoniemen (Engels) voor "association":

association