EN

assist {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "assist" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe European Union has spent thousands of Euros to assist the victims in Turkey.
De Europese Unie heeft duizenden euro's uitgegeven aan de slachtoffers in Turkije.
EnglishYou would assist us greatly if you were to support this portion of our amendments.
U doet ons een groot plezier als u onze amendementen op deze onderdelen steunt.
EnglishThis programme should and will assist in the realisation of those objectives.
Dit programma moet en zal aan de verwezenlijking van deze doelstellingen bijdragen.
EnglishAllow me to assist you...... instead of beat you senseless, like some cops would.
Laat me u even helpen...... inplaats van u te molesteren, zoals sommige agenten doen.
EnglishThey have great potential for the future and could assist energy conservation.
Die hebben ruime toekomstperspectieven en kunnen ertoe bijdragen energie te besparen.
EnglishAnd the Commission may, in that event, be able to assist its dissemination.
De Commissie kan in dat geval eventueel helpen bij de verspreiding van dit systeem.
EnglishI do not have information in the brief to assist me in answering the question.
Ik beschik niet over de nodige gegevens om die vraag nu meteen te kunnen beantwoorden.
EnglishHence we stand by Russia to assist it in its efforts to fight terrorism.
Daarom staan wij Rusland bij in zijn pogingen om het terrorisme te bestrijden.
EnglishMr President, it is good that we are doing something to assist the poultry industry.
-- Mijnheer de Voorzitter, het is goed dat we iets doen om de pluimveesector te helpen.
EnglishSocial dialogue will greatly assist us in addressing these challenges.
De sociale dialoog zal ons in belangrijke mate kunnen helpen bij deze uitdagingen.
EnglishIn supporting this agreement I hope that it will assist development on both sides.
Ik hoop dat mijn steun de vooruitgang op beide fronten zal bevorderen.
EnglishWe will do all we can to help to assist China during this delicate transition.
Wij zullen ons uiterste best doen om China bij te staan in deze moeilijke overgangsperiode.
EnglishBut it should also assist from the perspective of disease avoidance and control.
Ook met het oog op de controle en het voorkomen van ziektes is dit echter een heel goede zaak.
EnglishWe are working as a team to assist Romania in her progress towards the European Union.
Als een hecht team helpen wij Roemenië op de route naar toetreding tot de Europese Unie.
EnglishThe opening-up of larger markets will assist in the process of economic growth.
Het vergroten van de markt zal bijdragen tot de economische groei.
EnglishFrom an Irish perspective, we should assist in humanitarian missions to the region.
Vanuit een Iers standpunt zouden wij deel moeten nemen aan humanitaire missies in het gebied.
EnglishWe should also harness immigration to assist development in countries of origin.
Tevens moeten we de immigratie ten dienste stellen van de ontwikkeling in het land van oorsprong.
EnglishI am convinced that this House will assist with such objectives.
Ik ben ervan overtuigd, dat dit Parlement deze doelstellingen zal ondersteunen.
EnglishThere is a great need to assist some of the older farmers to retire in dignity.
Er is een grote behoefte aan steun voor oudere boeren, zodat ze waardig met pensioen kunnen gaan.
EnglishToday, the Commission no longer wishes to assist in funding the management of these sites.
De Commissie wil nu geen financiële steun meer bieden voor het beheer van deze gebieden.

Synoniemen (Engels) voor "assist":

assist
assistance
assistant
assisted
English