EN

assimilation {zelfstandig naamwoord}

volume_up
assimilation (ook: digestion)
What we should be clear about is that it does not mean assimilation.
Waar we echter duidelijk over moeten zijn is dat integratie niet hetzelfde is als assimilatie.
This is not so much integration as assimilation.
Dit is niet zozeer integratie, maar eerder assimilatie.
Peat grows continually through the assimilation of bog plants and the production of forest litter.
Er ontstaat voortdurend nieuwe turf door de assimilatie van moerasplanten en door afvalproductie.
assimilation (ook: digestion)

Voorbeeldzinnen voor "assimilation" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishOf course, in order for there to be assimilation, there must be common ground.
Samengaan veronderstelt echter het bestaan van een gemeenschappelijk bodem.
EnglishI fear that this assimilation would in fact be difficult to implement.
Het valt te vrezen dat deze gelijkschakeling in feite moeilijk te verwezenlijken is.
EnglishWhat we should be clear about is that it does not mean assimilation.
Waar we echter duidelijk over moeten zijn is dat integratie niet hetzelfde is als assimilatie.
EnglishWe need to enhance our understanding of what integration means as opposed to assimilation.
Wat wij nodig hebben is een beter begrip van de betekenis van integratie, gesteld tegenover assimilatie.
EnglishPeat grows continually through the assimilation of bog plants and the production of forest litter.
Er ontstaat voortdurend nieuwe turf door de assimilatie van moerasplanten en door afvalproductie.
EnglishWe also discussed the topic of the EU’ s assimilation capacity and explored its implications.
We hebben ook gesproken over het vraagstuk van het opnamevermogen, dat wij in onze overwegingen hebben laten meespelen.
EnglishThis is not so much integration as assimilation.
Dit is niet zozeer integratie, maar eerder assimilatie.
EnglishBut it will also benefit other professions and sectors in which legislative assimilation has become necessary.
Datzelfde geldt voor alle andere beroepen en voor alle andere sectoren, waarvoor de wetgeving moest worden aangepast.
EnglishThe Copenhagen criteria make reference to the concept of ‘ assimilation capacity’, while not, however, defining it.
In de criteria van Kopenhagen wordt verwezen naar de u201Copnamecapaciteitu201D, maar een definitie wordt niet gegeven.
EnglishHowever, the report's proposed solution to this problem involves suggesting a rapid assimilation of the WEU into the EU.
Het verslag stelt echter voor dit probleem op te lossen met een versnelde integratie van de West-Europese Unie in de EU.
EnglishThe honourable Member raises the problem of assimilation of Community law on social security in Sweden.
De geachte afgevaardigde werpt het probleem op van de receptie van de communautaire voorschriften inzake de sociale zekerheid door Zweden.
EnglishCoordination and cooperative arrangements are good, but there should be no anti-competitive assimilation.
Coördinatie en samenwerking zijn een goede zaak, maar we moeten niet naar een gelijkschakeling toe waardoor het concurrentie-element verdwijnt.
EnglishThat assimilation, that equality is the purpose of Directive 89/ 48, to which I have referred at various times this afternoon.
Die gelijkstelling, die gelijkwaardigheid is het doel van richtlijn 89/48, waarnaar ik vanmiddag al verschillende malen heb verwezen.
EnglishWe absolutely must understand that integration must not remain purely superficial and that integration is not assimilation.
We moeten wel begrijpen dat integratie geen oppervlakkige aangelegenheid mag blijven en dat integratie niet gelijkstaat met assimilatie.
EnglishThis is the only way to ensure rapid assimilation of such countries into the Third Stage of EMU, should they so desire.
Alleen op die manier bestaat de garantie dat deze landen op korte termijn ook aan de derde fase van de EMU zullen kunnen deelnemen, indien zij dit wensen.
EnglishIt goes without saying in this regard that, as is stated in the relevant decisions, the EU's assimilation capacity must be taken into account.
Uiteraard dient daarbij ook rekening te worden gehouden met het opnamevermogen van de Europese Unie, zoals is vastgelegd in de desbetreffende besluiten.
EnglishIn principle, we cannot accept the risk of a drift towards the progressive assimilation of our overseas departments and territories into the ACP countries.
Om principiële redenen kunnen we het risico niet aanvaarden dat onze overzeese departementen en gebieden geleidelijk aan worden geassimileerd met de ACS-landen.
EnglishEuropean integration can never be reduced to the sheer assimilation of small nations: our cultural diversity and inner cohesion could be destroyed.
Europese integratie mag er nooit toe leiden dat de kleine landen gewoon worden geassimileerd: daarmee zouden onze culturele verscheidenheid en onderlinge samenhang verloren kunnen gaan.
EnglishWe wish to study the use of current budgetary resources, reconsidering their use, in order to promote the large-scale assimilation of intermodal transport by industry.
Wij willen bestuderen hoe wij het gebruik van de bestaande begrotingsmiddelen kunnen aanpassen om grootschalig gebruik van intermodaal vervoer door de vervoerssector te bevorderen.
EnglishIn any case, respect for the Copenhagen criteria and assimilation of the Community acquis - which, however, we feel should be interpreted in general terms - are compulsory.
Zij zijn overigens verplicht de criteria van Kopenhagen te eerbiedigen en het communautair acquis om te zetten, ofschoon deze omzetting ons inziens eerder qua tendens moet worden gezien.

Synoniemen (Engels) voor "assimilation":

assimilation