EN

assignment {zelfstandig naamwoord}

volume_up
assignment (ook: exercise, task)
He smashes and destroys European cooperation because his life's work is to set himself up in opposition and to carry out assignments we cannot live with.
Hij verpest de samenwerking en maakt de Europese samenwerking kapot, omdat hij het als zijn levenstaak beschouwt om dwars te liggen en ons op te zadelen met onmogelijke opgaven.
And your assignment is to spend your life discovering what your assignment is.
Jullie opdracht is om je leven door te brengen met het ontdekken van wat jouw opdracht is.
And so, the assignment to the students was, how should the steak of tomorrow be?
Dus was de opdracht aan de studenten: hoe zou het vlees van morgen er uit moeten zien?
The assignment was to round this off in a legally conclusive text.
De opdracht was om dit in een juridisch sluitende tekst af te ronden.
assignment (ook: project, work)

Voorbeeldzinnen voor "assignment" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd so, the assignment to the students was, how should the steak of tomorrow be?
Dus was de opdracht aan de studenten: hoe zou het vlees van morgen er uit moeten zien?
EnglishThe definition proposed for the term 'assignment ' is far more accurate.
De definitie die wordt voorgesteld voor de term ' opdracht? is nauwkeuriger.
EnglishAnd your assignment is to spend your life discovering what your assignment is.
Jullie opdracht is om je leven door te brengen met het ontdekken van wat jouw opdracht is.
EnglishHe was laughing so hard, he could not stop and he was holding my assignment in his hand.
Hij lachte zo hard, dat hij niet kon stoppen terwijl hij de kopie in zijn hand hield.
EnglishHowever, the assignment and training of personnel will inevitably take time.
Maar de procedure van personeelstoewijzing en -opleiding vergt nu eenmaal de nodige tijd.
English"Sorry, I have to go on an assignment, I'll be back" -- and then you never come back.
"Sorry, ik moet op reportage, tot later" -- en je komt nooit terug.
EnglishThe assignment was to round this off in a legally conclusive text.
De opdracht was om dit in een juridisch sluitende tekst af te ronden.
EnglishIt is not the easiest assignment to manage our programme there.
Het is niet bepaald eenvoudig daar leiding te geven aan ons programma.
EnglishThe United Nations has a more urgent assignment here than in Iraq.
De Verenigde Naties heeft hier een dringender opdracht dan in Irak.
EnglishIt is therefore of the utmost importance that you succeed in your assignment, Commissioner.
Daarom is het van het allerhoogste belang, mijnheer de commissaris, dat u slaagt in uw opdracht.
EnglishThis time I was on assignment for a magazine, but again worked closely with MSF.
Deze keer was ik op reportage voor een tijdschrift maar werkte wederom nauw samen met Artsen Zonder Grenzen.
EnglishDemocracy is a highly challenging assignment, which allows a person great freedom.
Democratie is een concept dat zeer grote uitdagingen met zich meebrengt en een individu veel vrijheid geeft.
EnglishNow your homework assignment is to really think about this, to contemplate what it means.
Als huiswerk moeten jullie eens nadenken wat dit betekent.
EnglishNow to the regulation on financial support for the assignment of observers.
Nu nog een opmerking over de verordening betreffende de financiële bijdrage voor het inzetten van waarnemers.
EnglishYou are expected to carry out your assignment to the Ietter --
Er wordt van je verwacht dat je je opdracht exact uitvoert...
EnglishThat means that the Council will consider whether it will be appropriate to confirm his assignment or change it.
Dit houdt in dat de Raad zal evalueren of zijn mandaat bevestigd of gewijzigd moet worden.
EnglishThey will receive a bursary of EUR 13 000 for the assignment.
Daarvoor ontvangen zij een honorarium van 13.000 euro.
EnglishSo we do random assignment, placebo controlled, long-term studies of different interventions.
Dus we doen willekeurig toegewezen, placebo gecontroleerde lange termijn studies van verschillende interventies.
EnglishThe need for a clearer assignment of responsibility also applies to the origin of Commission proposals.
Deze noodzaak tot identificatie heeft ook betrekking op de herkomst van de voorstellen van de Commissie.
EnglishThe last question of the assignment is: how do you plan to use your life to positively impact other people?
De laatste vraag van de taak was: hoe wil je je leven gebruiken om positieve impact op mensen te hebben?

Synoniemen (Engels) voor "assignment":

assignment