"assigned to" in het Nederlands

EN

"assigned to" - vertaling Nederlands

volume_up
assigned to {volt.deelw.}
EN

assigned to {voltooid deelwoord}

volume_up
assigned to (ook: allotted to)
I was assigned to work for the homeless, for the internally displaced people.
Ik werd toegewezen aan werk voor de daklozen, voor de ontheemden.
In my opinion, it should be assigned to a European police body such as Europol.
Ik denk dat het beter zou kunnen worden toegewezen aan een Europese politie-instantie als Europol.
We must examine any shortcomings, a task which has been specifically assigned to the interinstitutional monitoring group.
We moeten alle tekortkomingen onderzoeken, een taak die specifiek is toegewezen aan de interinstitutionele controlegroep.

Voorbeeldzinnen voor "assigned to" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe cannot endorse any call for actual investigative powers to be assigned to Europol.
Wij kunnen niet instemmen met de eis om Europol opsporingsbevoegdheden te geven.
EnglishIf the duties assigned to the European Union make this necessary, it will happen.
Als de taak die de Europese Unie wordt toebedeeld het vereist, moet dit ook gebeuren.
EnglishThis is also the principal mission assigned to the European system of central banks.
Dat is ook de belangrijkste opdracht van het Europees systeem van centrale banken.
EnglishObviously, it is the supervisory role which Parliament is assigned in the Treaty.
Natuurlijk de controlerende taak die het Verdrag oplegt aan het Parlement.
EnglishIn future, the number of tasks assigned to the Commission should be reduced.
In de toekomst moet de Commissie niet méér, maar minder taken krijgen.
EnglishWhat role will be assigned to the European Parliament in this process?
Welke rol is voor het Europees Parlement weggelegd in een dergelijk proces?
EnglishThe first group shall be composed of five governors and shall be assigned four voting rights.
De eerste groep bestaat uit vijf presidenten en krijgt vier stemrechten toegewezen.
EnglishWhat role will the presidency play, and what part will be assigned to the Commission?
Welke rol zal het voorzitterschap spelen, en welke rol staat de Commissie daarbij te wachten?
EnglishThe latter voting rights shall be assigned and shall rotate as follows:
De toewijzing en de roulatie van deze stemrechten geschieden als volgt:
EnglishI was assigned to work for the homeless, for the internally displaced people.
Ik werd toegewezen aan werk voor de daklozen, voor de ontheemden.
EnglishIn my opinion, it should be assigned to a European police body such as Europol.
Ik denk dat het beter zou kunnen worden toegewezen aan een Europese politie-instantie als Europol.
EnglishA great and important task should be assigned to this centre.
Aan dit centrum zou een grote en belangrijke taak behoren te worden toebedeeld.
EnglishAt the time I was assigned to the cardiology service on a cardiology rotation.
Destijds werd ik ingezet op cardiologie in een rotatiedienst.
EnglishWell, as in all hospitals, there was a resident assigned to my case.
Zoals overal in de ziekenhuizen, kreeg ik een interne arts toegewezen.
EnglishYour father was assigned to track it down before the chairman could.
Je vader had opdracht om hem op te sporen voordat chairman dat deed.
EnglishThe vertical elements are assigned a specific hour of the day.
De verticale elementen zijn een specifieke tijd van de dag toegekend.
EnglishFurthermore, confidentiality may not be assigned permanently.
Geheimhouding mag ook niet voor onbepaalde tijd worden uitgevaardigd.
EnglishExemptions will be applicable only for the developing country to which they are assigned.
Vrijstellingen mogen alleen gebruikt worden binnen het ontwikkelingsland waaraan zij zijn toegewezen.
EnglishThe third group shall be composed of the remaining governors and shall be assigned three voting rights;
De derde groep bestaat uit de overige presidenten en krijgt drie stemrechten toegewezen;
EnglishAnd she assigned one of the older kids to each of the younger kids.
Ze koppelde elk van de oudere kinderen aan een van de jongere.

Vergelijkbare vertalingen voor "assigned to" in Nederlands

assigned werkwoord
to voorzetsel
owing to voorzetsel
to pay attention to werkwoord