"to assign to" in het Nederlands

EN

"to assign to" - vertaling Nederlands

volume_up
assigned to {volt.deelw.}
EN

to assign to {werkwoord}

volume_up
to assign to
I suggest that, in the event of a tie, we assign it to the Committee on Women's Rights and Equal Opportunities which is looking for things to do.
Ik stel voor dat we in dat geval de richtlijn toewijzen aan de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen; die is toch op zoek naar werk.
That is why in a number of cases we feel that a Member State must also be able to assign control to the authorities that are in charge of port State control.
Daarom vinden wij dat in een aantal gevallen een lidstaat die controle ook moet kunnen toewijzen aan de autoriteiten die belast zijn met de havenstaatcontrole.

Voorbeeldzinnen voor "to assign to" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd the first list that I assign is "10 Things I Know to be True."
De eerste opdracht die ik geef is "10 dingen waarvan ik weet dat ze waar zijn."
EnglishThe Council can hardly assign the Commission the task of taking the initiative.
De Raad kan de Commissie daartoe moeilijk de opdracht geven.
EnglishThe attempt to assign sites for various new EU bodies also descended into farce.
Ook de poging vestigingsplaatsen te bepalen voor verschillende nieuwe EU-organen is op een farce uitgelopen.
EnglishAnd how are we going to assign what the responsibility and the causes are, outside of a court of law?
En hoe gaan we de verantwoordelijkheid en oorzaken ervan bepalen, buiten een rechtbank?
EnglishI am not sure that there was a need or obligation to assign priority to particular rail corridors.
Ik betwijfel of het echt nodig was aan te geven dat wij voorrang geven aan deze of gene corridor.
EnglishI teach wonderfully intelligent students, and I assign 20 percent less work than I used to.
Ik geef les aan bijzonder intelligente studenten, die ik twintig procent minder huiswerk opgeef dan vroeger.
EnglishCan you say explicitly what role the Council is planning to assign to the International Criminal Court?
Kunt u expliciet zeggen welke rol de Raad voornemens is toe te kennen aan het Internationaal Strafhof?
EnglishLacking a legal basis, it is clearly not possible to assign a specific budget line for sport.
Bij gebrek aan een wettelijke grondslag is het niet mogelijk om een speciale begrotingslijn voor sport in te stellen.
EnglishSo then one day Isabel Allende wrote to us and said, "Hey, why don't you assign a book with high school students?
En op een dag schreef Isabel Allende ons en zei, "Hee, waarom maken jullie geen boek met middelbare scholieren?
EnglishBut it's also used to assign a temperature range.
EnglishThis is not the only guy that just flips out when we assign a ridiculous task, but a lot of these ideas, they're hard to understand.
Veel van deze ideeën zijn moeilijk te begrijpen.
EnglishIf we uphold the correct legal base and assign blame where it belongs, then let us be consistent there too.
Als wij de juiste rechtsgrondslag handhaven en de verantwoordelijkheid op de juiste plek leggen, laten wij daarin dan ook consequent zijn.
EnglishIf you have a kid who's behind, you would know you could assign them that video to watch and review the concept.
Als je een kind hebt dat achterloopt, dan zou je weten dat je het die video kan geven om te bekijken en om het concept te herbekijken.
EnglishBSE has devastated my country and when I assign blame in this I do not shirk the United Kingdom's responsibility.
BSE heeft mijn land verwoest en als ik hier iemand als schuldige moet aanwijzen, dan ga ik de verantwoordelijkheid van het Verenigd Koninkrijk niet uit de weg.
EnglishWhat we must not forget of course is that, the more priorities we assign, the less attention we shall be able to devote to each individual issue.
Wat we echter niet mogen vergeten, is: hoe meer prioriteiten we opstellen, des te minder aandacht elk punt afzonderlijk zal krijgen.
EnglishI suggest that, in the event of a tie, we assign it to the Committee on Women's Rights and Equal Opportunities which is looking for things to do.
Ik stel voor dat we in dat geval de richtlijn toewijzen aan de Commissie rechten van de vrouw en gelijke kansen; die is toch op zoek naar werk.
EnglishWhen I assign values to the vertical and horizontal elements, I can use the changes of those data points over time to create the form.
Als ik waarden toeken aan de verticale en horizontale elementen, kan ik de veranderingen in het tijdsverloop van die datapunten gebruiken om de vorm te creëren.
EnglishIn view of that, I ask that the Commission should be able to assign responsibility to those in power and to promote action in the area of human capital.
Daarom vraag ik de Commissie de regeerders op hun verantwoordelijkheid te wijzen en aan te dringen op maatregelen voor het menselijk kapitaal.
EnglishComparing with the past causes many of the problems that behavioral economists and psychologists identify in people's attempts to assign value.
Vergelijken met het verleden veroorzaakt veel van de problemen die gedragseconomen en psychologen onderscheiden in pogingen van mensen om waarde toe te kennen.
EnglishThis directive gives an opportunity to better identify and assign responsibility and should follow the 'polluter pays ' principle.
Deze richtlijn biedt de mogelijkheid verantwoordelijkheden beter vast te stellen en toe te kennen en zou in overeenstemming met het beginsel ' de vervuiler betaalt ' moeten zijn.

Vergelijkbare vertalingen voor "to assign to" in Nederlands

to voorzetsel
owing to voorzetsel
to pay attention to werkwoord