EN

assessment {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The aim of the proposal under discussion is to refine the recording procedure by applying a correction factor both to cash data and data evidenced by assessments and assessment registers.
Het doel van het voorstel dat wij nu bespreken is een verfijning van de registratie door zowel op kasgegevens als op gegevens, gebaseerd op aanslagen en kohiers, een correctiefactor toe te passen.
The first stage corresponds to the assessment performed by the Member State granting the VAT deduction.
De eerste controle vindt aldus plaats in het kader van de belastingaanslag in de lidstaat waar de BTW wordt afgetrokken.

Voorbeeldzinnen voor "assessment" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSubject: Assessment of radioactive emissions from Sellafield and Cap de la Hague
Betreft: Evaluatie van de radioactieve emissies van Sellafield en Cap de la Hague
EnglishWe likewise have to develop our assessment of cross-border environmental impact.
Ook moeten wij de beoordeling van grensoverschrijdende milieueffecten verbeteren.
EnglishHis assessment is that the WTO Agreement will not benefit human rights at all.
Hij denkt dat deze ontwikkeling helemaal niet gunstig is voor de mensenrechten.
EnglishTurkey itself will decide whether or not the end assessment will be favourable.
Turkije beslist zelf of we uiteindelijk positief of negatief zullen oordelen.
EnglishWe approve of this assessment: in reading it, all the facts are clearly stated.
Wij kunnen ons vinden in de volgende constatering: met het verslag is alles gezegd.
EnglishWe now need to make an overall assessment of the result of the negotiations.
We moeten ons nu een algemeen oordeel vormen over de onderhandelingsresultaten.
English   – These questions concern a uniform assessment basis for company taxation.
Het gaat hier om de uniforme heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting.
EnglishAs I have never seen this assessment, I should like to remind him of this request.
Die evaluatie heb ik nog nooit gezien, dus doe ik bij deze een nieuw beroep op hem.
EnglishCommissioner Michel is well placed to give you a full account and his assessment.
Commissaris Michel is goed geplaatst om dit toe te lichten en te evalueren.
EnglishThis should also be taken into account in your assessment and expectations.
Ook hiermee moet dus rekening worden gehouden in uw beoordeling en verwachtingen.
EnglishMy assessment at that time of the situation and the legal position remains unchanged.
Mijn visie op de situatie en de rechtspositie is in de tussentijd niet veranderd.
EnglishThey have had a considerable period of time in which to make an assessment.
Ze hebben behoorlijk veel tijd gehad om een evaluatie van de situatie te maken.
EnglishHow do you intend to improve the evaluation of the impact assessment in terms of cost?
Op welke manier denkt u de effectbeoordeling te verbeteren wat betreft de kosten?
EnglishBreast implants are now subject to the most stringent assessment procedures.
Borstimplantaten zijn nu onderworpen aan de strengste beoordelingsprocedures.
EnglishThat is why our assessment is critical and we think the results are poor.
Vandaar onze kritische beoordeling: wij vinden de resultaten aan de magere kant.
EnglishCommissioner, you and this Commission still have to give an assessment of Turkey.
U zult namens de Commissie nog een beoordeling van Turkije moeten leveren.
EnglishMr President, I would like to speak briefly about the issue of impact assessment.
Nog een korte opmerking over de effectbeoordeling, mijnheer de Voorzitter.
EnglishThere is an urgent need for transparency and clarity in the assessment criteria.
Er is veel behoefte aan transparantie en inzicht in de toetsingscriteria.
EnglishThat was the assessment of the Parliament delegation that visited Nicaragua.
Tot die conclusie kwam de delegatie van het Parlement die Nicaragua bezocht.
EnglishIt is making an ongoing assessment of the economic impact of procedures used.
Zij evalueert voortdurend het economisch effect van de gevolgde procedures.

Synoniemen (Engels) voor "assessment":

assessment