"assertive" in het Nederlands

EN

"assertive" - vertaling Nederlands

volume_up
asserted {volt.deelw.}
NL
EN

assertive {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
assertive
What is more, I find the word 'academy ' is not assertive enough when it comes to police operations.
Anderzijds vind ik het woord academie te weinig assertief wanneer het over politiewerking gaat.

Voorbeeldzinnen voor "assertive" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI understand that many of you feel that the Commission should have been more assertive.
Ik begrijp dat velen van u vinden dat de Commissie assertiever had moeten zijn.
EnglishEurope must adopt a more assertive and consistent role when defending human rights.
Europa moet zich assertiever en consequenter opstellen bij het verdedigen van de mensenrechten.
EnglishShould we not, however, be just a little more assertive and proactive?
Moeten wij ons echter niet wat strijdbaarder of strenger opstellen?
EnglishI support the line you are taking, Commissioner, and the more assertive role that has been adopted.
Ik ga akkoord met uw aanpak, mevrouw de commissaris en met uw daadkrachtiger optreden.
EnglishIt plays an increasingly assertive role on the international stage.
Het land doet steeds meer van zich spreken op het wereldtoneel.
EnglishHowever, Europe does not allow us to be self-assertive.
Het wordt u door Europa echter onmogelijk gemaakt uzelf te profileren.
EnglishWhat is more, I find the word 'academy ' is not assertive enough when it comes to police operations.
Anderzijds vind ik het woord academie te weinig assertief wanneer het over politiewerking gaat.
EnglishAt the end of last year, this House urged us to pursue a more assertive trade policy in respect of China.
Eind vorig jaar heeft ons Parlement al op een assertiever handelsbeleid tegenover China aangedrongen.
EnglishBut my belief is that, so far, we have managed in an assertive way to put across our points of view.
Toch geloof ik dat we er tijdens de trialogen tot nu toe in geslaagd zijn op overtuigende wijze onze standpunten naar voren te brengen.
EnglishYou will be facing a more assertive and more confident European Parliament which has expectations of you.
U, Mijnheer Prodi, gaat te maken krijgen met een Europees Parlement dat meer zelfbewust is, meer zelfvertrouwen heeft, en veel van u verwacht.
EnglishIf we want to turn the European Union into a strong and assertive entity, then we need to strengthen it in four key policy areas.
Om de Europese Unie sterker en slagvaardiger te maken moeten wij haar op vier belangrijke politieke terreinen versterken.
EnglishThe Commission is the guardian of the treaties and of European values and, in my opinion, it should fulfil this task in an assertive manner.
De Commissie is hoedster van de verdragen en van de Europese waarden en dat moet ze volgens mij op een assertieve wijze uitdragen.
EnglishThe International Olympic Movement has been quite actively involved in the administration of WADA, but the role of governments has been less assertive.
De internationale olympische beweging is vrij nauw bij het bestuur van het WADA betrokken, maar de rol van de nationale overheden is nog steeds beperkt.
EnglishFinally, the European Parliament is asking the European Commission to adopt an assertive stance, and I hope that the latter will interpret this as a shot in the arm.
Mijnheer de Voorzitter, tenslotte, het Europees Parlement vraagt om een assertieve houding van de Europese Commissie en ik hoop dat deze dat ook zal begrijpen als een steun in de rug.
EnglishIt is incomprehensible that Mr Prodi should have protected these candidates with strong and assertive words, even before Parliament heard the candidates and made its findings known.
Onbegrijpelijk is het dat de heer Prodi deze kandidaten met machtswoorden in bescherming neemt, reeds voordat het Parlement de kandidaten hoort en zijn bevindingen kenbaar maakt.
EnglishTo begin with, because the restrictions imposed on the Member States are preventing governments from pursuing an active economic policy and an assertive policy for growth and employment.
Ten eerste omdat de restricties die voor de staten gelden, diezelfde staten verhinderen een actief conjunctuurbeleid te voeren en een offensief beleid, dat gericht is op groei en arbeid.

Synoniemen (Engels) voor "assertive":

assertive
assertiveness
assertion