EN

to assert [asserted|asserted] {werkwoord}

volume_up
You are daring to assert that competition provides considerable protection against the abuse of power.
U durft te beweren dat concurrentie een belangrijke bijdrage levert tot het voorkomen van machtsmisbruik.
The Commission is entirely wrong to assert that lobby groups are scaremongering.
De Commissie heeft het volkomen bij het verkeerde eind als zij beweert dat pressiegroepen paniek zaaien.
It would simply be wrong to assert anything else.
Wie iets anders beweert, liegt gewoonweg.
The Swedish Presidency has asserted that the special rules concerning sensitive documents will only cover documents concerning foreign and security policy.
Het Zweeds voorzitterschap heeft verzekerd dat de speciale regels inzake gevoelige documenten alleen toegepast worden op documenten betreffende het buitenlands en veiligheidsbeleid.
This House has often asserted that the rule of law rests on the presumption of innocence in the absence of the proof of guilt.
Dit Huis heeft vele malen verklaard dat iemand onschuldig is, zolang zijn schuld niet is bewezen.

Voorbeeldzinnen voor "to assert" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThese are the weeks when we assert that we are Europe, all of Europe.
Dit zijn de weken waarin wij moeten bevestigen dat wij Europa, het hele Europa, vormen.
EnglishNevertheless, Georgia has done much to assert its independence.
Toch heeft Georgië ook al vaak laten zien dat het zich zelfstandig opstelt.
EnglishThe Commission is entirely wrong to assert that lobby groups are scaremongering.
De Commissie heeft het volkomen bij het verkeerde eind als zij beweert dat pressiegroepen paniek zaaien.
EnglishWe must use our powers to the full, we must have the courage to assert ourselves more often.
We moeten ook onze bevoegdheden tot het uiterste benutten, we moeten vaker durven doorbijten.
EnglishWe must assert our fundamental role in that legislative process.
We moeten onze fundamentele rol in dit wetgevingsproces verdedigen.
EnglishToday, consumers can only assert their rights after the event, through the rules on liability.
Vandaag kan de verbruiker zijn rechten alleen achteraf doen gelden via aansprakelijkheidsregels.
EnglishIt is extremely important to assert Europe's role in this way.
Het is van het hoogste belang hier de rol van Europa te bevestigen.
EnglishThis will make it easier for the creditor to subsequently assert this order in the Member States.
Voor de schuldeiser is het dan makkelijker om dit bevel vervolgens in de lidstaten uit te voeren.
EnglishYou also helped to assert Europe's presence within the joint group of election observers.
Tevens hebben wij kunnen laten zien dat ook Europa deel uitmaakte van de groep internationale waarnemers.
EnglishThat is partly because the different Member States have different interests and want to assert them.
Dat heeft ook te maken met het feit dat de lidstaten uiteenlopende belangen proberen te dienen.
EnglishBecause I venture to assert that this specialized committee can rightly claim that it has the greater knowledge!
Men mag immers rustig stellen dat die commissie van vakmensen de zaken het best kent.
EnglishUnfortunately, it seems that the Member States all too often want to assert their own sovereignty in these matters.
Helaas blijven de lidstaten heel vaak vasthouden aan hun eigen soevereiniteit in dezen.
EnglishWe now therefore wish to begin talks with the Council, in order to assert our position strongly.
Wij willen dan ook nu met de Raad besprekingen starten om nadrukkelijk ons standpunt naar voren te brengen.
EnglishThe citizen must always be shown ways in which he can assert his rights as a citizen of the Union.
De burgers moeten steeds op wegen worden gewezen om hun rechten als burgers van de Unie te kunnen uitoefenen.
EnglishYou are daring to assert that competition provides considerable protection against the abuse of power.
U durft te beweren dat concurrentie een belangrijke bijdrage levert tot het voorkomen van machtsmisbruik.
EnglishBall up your fist, reach back...... and assert yourself.
Bal je vuist, zet je schrap... en laat je gelden.
EnglishAnd what happens when the teacher tries to assert order?
En wanneer de leraar orde probeert af te dwingen?
EnglishWhat we are trying to do is to assert the Union's autonomy.
EnglishBall up the fist, reach way back... assert yourself.
Vuist ballen, schrap zetten... en je laten gelden.
EnglishWe have to assert ourselves in a way whereby the Eritreans come to see the need for the European Union.
Onze toonzetting moet zodanig assertief zijn dat de Eritreeërs gaan beseffen dat zij de Europese Unie nodig hebben.

Synoniemen (Engels) voor "assertive":

assertive
assertiveness
assertion