EN

to assemble [assembled|assembled] {werkwoord}

volume_up
So the question is, how hard would it be to assemble this, right?
Dus de vraag is, hoe moeilijk zou het zijn om dit in elkaar te zetten, toch?
Basically, you make an amplification in the lab, and then you get it to self-assemble into a structure like a battery.
Daarna laat je het structuren als een batterij zelf in elkaar zetten.
Everyone was very excited about this archaeological find, because it meant that they might finally be able to assemble a single dodo skeleton.
Iedereen was erg blij met deze archeologische vondst omdat het nu misschien mogelijk zou zijn om één enkel dodoskelet in elkaar te zetten.
It is convenient to carry, assemble and launch by hand.
Het is handig te vervoeren, te monteren en is uit de hand te lanceren.
Sometimes these might self-assemble in your GI system and be augmented in that reality.
Ze zullen misschien in staat zijn zichzelf te monteren in je maag-darmstelsel om daar beter te presteren.
So as you assemble the chain, you're basically programming it.
Als je de ketting monteert, ben je eigenlijk aan het programmeren.
Ze kunnen zichzelf assembleren.
And we can take out the physical product, and ready to use, or to, perhaps, assemble into something else.
We halen het voorwerp eruit klaar voor gebruik of assembleren het misschien tot iets anders.
It'll actually begin to digest these wastes and, over the next five days, assemble them into biocomposites.
Het begint dit afval te verteren en het, gedurende de volgende vijf dagen, te assembleren tot biocomposieten.
Verzamelen bij de voertuigen.
Assemble your team, and I will call you with further instructions.
Verzamel je team, ik bel je voor verdere instructies.
Thirdly, in order to assemble most recent knowledge and experience, the Commission organised a seminar on drinking water in October 2003.
Ten derde heeft de Commissie in oktober 2003 een seminar over drinkwater georganiseerd om de meest recente kennis en ervaring te verzamelen.
And so I had to assemble an incredible team around me to help me with this task.
Dus ik moest een ongelofelijk team samenstellen om me hierbij te helpen.
Troops are assembled from volunteers in accordance with decisions taken nationally on the matter.
De troepen worden samengesteld uit vrijwilligers in overeenstemming met op nationaal niveau genomen besluiten.
I wish to emphasise how important it is to ensure that there is a more balanced representation of ethnic groups when police forces are being assembled.
Ik wil onderstrepen dat er bij het samenstellen van een lokale politiemacht gezorgd moet worden voor een evenwichtiger vertegenwoordiging van de etnische groepen.
   – Mr President, there is something of which I would like to remind, our assembled Heads of State or Government, and that is that they are elected by the people.
-- Mijnheer de Voorzitter, ik zou vandaag onze staatshoofden en regeringsleiders, die momenteel bijeenkomen, eraan willen herinneren dat zij door het volk zijn gekozen.
to assemble

Voorbeeldzinnen voor "to assemble" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHammer it together with a shoe, if you're me, because they're impossible to assemble.
Met een schoen, als je mij bent, want ze zijn onmogelijk in elkaar te krijgen.
EnglishAnd so I had to assemble an incredible team around me to help me with this task.
Dus ik moest een ongelofelijk team samenstellen om me hierbij te helpen.
EnglishOr perhaps I can assemble one out of dot and dash ice cubes -- ice cube Morse code.
Of misschien kan ik er een neerleggen met stip-en-streepijsblokjes - Morsecode met ijsblokjes.
EnglishSo the question is, how hard would it be to assemble this, right?
Dus de vraag is, hoe moeilijk zou het zijn om dit in elkaar te zetten, toch?
EnglishParties are now unwilling to assemble the broad coalitions that would fulfil this requirement.
Dit leidt ertoe dat nu niemand bereid is hieraan invulling te geven.
EnglishThere are too few rooms for visitors to assemble in, and there is too much queuing.
Er zijn te weinig ruimten waar wij bezoekers kunnen ontvangen en er moet te lang in de rij worden gestaan.
EnglishSometimes these might self-assemble in your GI system and be augmented in that reality.
Ze zullen misschien in staat zijn zichzelf te monteren in je maag-darmstelsel om daar beter te presteren.
EnglishSo as you assemble the chain, you're basically programming it.
Als je de ketting monteert, ben je eigenlijk aan het programmeren.
EnglishIt is convenient to carry, assemble and launch by hand.
Het is handig te vervoeren, te monteren en is uit de hand te lanceren.
EnglishAnd we can take out the physical product, and ready to use, or to, perhaps, assemble into something else.
We halen het voorwerp eruit klaar voor gebruik of assembleren het misschien tot iets anders.
EnglishAnd you can inject these sounds into a sequence that you can assemble into the pattern that you want.
Deze geluiden kunnen in lege Siftables worden geïnjecteerd zodat je het patroon zelf kunt bepalen.
EnglishAssemble your team, and I will call you with further instructions.
Verzamel je team, ik bel je voor verdere instructies.
EnglishBasically, you make an amplification in the lab, and then you get it to self-assemble into a structure like a battery.
Daarna laat je het structuren als een batterij zelf in elkaar zetten.
EnglishLet the thing assemble, and you'll get some kind of a circuit.
EnglishAnd they assemble, and they form these kinds of mechanisms.
Ze komen samen en vormen dit soort mechanismen.
EnglishIt'll actually begin to digest these wastes and, over the next five days, assemble them into biocomposites.
Het begint dit afval te verteren en het, gedurende de volgende vijf dagen, te assembleren tot biocomposieten.
EnglishWe did it in 2004, and we hope to assemble many more people, getting much better information for 2008, 2012.
We deden het in 2004, en we hopen veel meer mensen bij elkaar te brengen, met betere informatie in 2008, 2012.
EnglishImagine being able to self-assemble products with the last few layers playing with light to create color.
Stel je voor dat je zelfopbouwende producten hebt die met hun bovenste lagen spelen met het licht om kleur te creëren.
EnglishSo the recipe is simple: you take the silk solution, you pour it, and you wait for the protein to self-assemble.
Het recept is simpel: je neemt de zijde-oplossing, je giet ze uit, en je wacht tot het proteïne zichzelf assembleert.
EnglishThey find their way to self-assemble.

Synoniemen (Engels) voor "assembler":

assembler
assembly