EN

assault {zelfstandig naamwoord}

volume_up
They therefore also understand that manipulation of the press is an assault on democracy.
Daarom weten wij ook dat manipulatie van de pers een aanslag op de democratie is.
It would be impossible to imagine a more comprehensive assault on his liberty.
Het zou de meest extreme aanslag op zijn vrijheid zijn die men zich kan indenken.
They are planning an assault on the freedom of the press.
Daarin wordt een aanslag gepleegd op de persvrijheid.
assault (ook: storming)
And you can see this looks a bit like a chef's hat, but actually that's an assault, the one in blue.
En je ziet dat dit een beetje op een koksmuts lijkt, maar in werkelijkheid is het een aanranding, die in blauw.
assault (ook: storming)

Voorbeeldzinnen voor "assault" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt would be impossible to imagine a more comprehensive assault on his liberty.
Het zou de meest extreme aanslag op zijn vrijheid zijn die men zich kan indenken.
EnglishAnd if I said, "No," she'd assault me again, and if I said, "Yes," she'd leave me alone.
Als ik "nee" zei, belaagde ze me weer, en als ik "ja" zei, liet ze me met rust.
EnglishThey therefore also understand that manipulation of the press is an assault on democracy.
Daarom weten wij ook dat manipulatie van de pers een aanslag op de democratie is.
EnglishParliament - the very heart of democracy - was exposed to a brutal assault.
Het parlement, het hart van de democratie, was het mikpunt van een gewelddadige aanslag.
EnglishSenator Aoshima reported an assault, by 2 men and a woman, at Club A today.
Senator Aoshima berichtte over 'n aanval... door twee mannen en een vrouw op Club A vandaag.
EnglishMadame President, I am pleased at what my colleague who made the actual assault has said.
Mevrouw de Voorzitter, ik ben blij met de woorden van mijn collega die mij te lijf ging.
EnglishWhat you see now, are the records of assault on the media to date.
Wat u hier ziet, zijn de rapporten van alle aanvallen die we er op hebben ondernomen.
EnglishThey are clearly an assault on proper town planning and a threat to the environmental balance.
Deze gebouwen vormen een duidelijk gevaar voor de steden en het biologisch evenwicht.
EnglishIt is a grave insult to and assault on the rights of nations and indeed the rights of people.
Dat is een ernstige schoffering van en aanval op de rechten van de naties en van de volken.
EnglishA million people were killed because of Saddam's assault and predatory efforts inside Iran.
Een miljoen mensen zijn het slachtoffer geworden van Saddams aanvallen en rooftochten binnen Iran.
English1545, Assault Force Delta will infiltrate the target building...... and seize all suspects within.
15: 45, Assault Force Delta zal het doel binnendringen...... en alle verdachten overmeesteren.
EnglishI would like to point out that, in actual fact, many paedophiles assault children that are close to them.
U weet allemaal dat vele pedofielen zich vergrijpen aan kinderen uit hun nabije omgeving.
EnglishNow it would appear that China is to be the next target of assault by international market forces.
Het ziet ernaar uit dat het volgende slachtoffer van het internationale marktmechanisme China is.
EnglishIt is also an assault on individual Member States ' policies.
Het is ook een aanval op het beleid van individuele lidstaten.
EnglishIt is an affront to and an assault upon both.
De Grondwet is namelijk een aanfluiting voor en een aanval op beide.
EnglishBreak into his office and assault two of his staff.
Je breekt in, in z'n kantoor en beledigt half zijn personeel.
EnglishEverybody wins from such an assault on poverty.
Bij een dergelijke aanpak van de armoede heeft iedereen voordeel.
EnglishThe proposed new law is a serious assault on both.
Beide worden ernstig bedreigd door de voorgestelde nieuwe wet.
EnglishYou don't want us to add assault to the other charges.
Je wilt niet dat we je ook aanklagen wegens mishandeling.
EnglishNo, they're just regrouping for another assault.
Nee, ze zijn zich aan het hergroeperen voor een nieuwe aanval.