EN

to aspire [aspired|aspired] {werkwoord}

volume_up
We have to aspire to the establishment of the highest quality of e-businesses in Europe.
Daarvoor is het noodzakelijk dat wij binnen Europa streven naar topkwaliteit van onze e-bedrijven.
The EU must also aspire to broadly based cooperation with Russia in the area of the environment.
De Europese Unie moet streven naar een uitgebreide samenwerking met Rusland op milieugebied.
The Lisbon Strategy encourages us to aspire to be more effective and to modernise our education systems.
De strategie van Lissabon noopt ons ertoe te streven naar een grotere mate van doeltreffendheid en naar de modernisering van de onderwijsstelsels.
I realize this is not the kind of relationship that we usually aspire to have with our food.
Ik weet dat dit niet het soort relatie is die we meestal nastreven met ons voedsel.
No harm was ever done by aspiring to certain targets.
Doelstellingen nastreven heeft nog nooit enig kwaad berokkend.
The greatest danger is that of turning the political union to which we aspire back into a vast free-trade area.
Het grootste gevaar bestaat erin dat de politieke unie die wij nastreven, getransformeerd zou worden in een grote vrijhandelszone.
There would be 75 million fewer of us and Europe would be a correspondingly smaller player on the global stage, which we so eagerly aspire to appear on today.
We zouden met 75 miljoen minder zijn en Europa zou een veel minder belangrijke speler zijn op het wereldtoneel, een rol die we vandaag de dag zo sterk ambiëren.

Voorbeeldzinnen voor "to aspire" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe will certainly have to aspire to it in the course of further consultation.
Dat is eigenlijk datgene waarnaar we in het kader van dit verslag moeten streven.
EnglishA country like this should not aspire to membership of the European Union.
Zo'n land hoeft niet te rekenen op een lidmaatschap van de Europese Unie.
EnglishThey are therefore surprisingly close to the organic ideal that we aspire to here.
Zij bevinden zich dus verrassend dicht bij het biologische ideaal waar wij ook naar streven.
EnglishThe proposal for a directive does not aspire to solve all problems.
De ontwerprichtlijn heeft niet de ambitie alle problemen de wereld uit te helpen.
EnglishI realize this is not the kind of relationship that we usually aspire to have with our food.
Ik weet dat dit niet het soort relatie is die we meestal nastreven met ons voedsel.
EnglishHowever, the other countries who aspire to membership must not be excluded from the process.
De andere landen die ook willen toetreden, mogen echter niet worden buitengesloten.
EnglishWe have to aspire to the establishment of the highest quality of e-businesses in Europe.
Daarvoor is het noodzakelijk dat wij binnen Europa streven naar topkwaliteit van onze e-bedrijven.
EnglishThe EU must also aspire to broadly based cooperation with Russia in the area of the environment.
De Europese Unie moet streven naar een uitgebreide samenwerking met Rusland op milieugebied.
EnglishThat is the kind of respect for human rights to which we can rightly aspire.
Eerst dan is er sprake van de eerbiediging van de mensenrechten waarop wij allen aanspraak kunnen maken.
EnglishWe aspire to success for ourselves as well as for the extremely large number of young people in Poland.
Dit succes wensen wij voor onszelf en voor de talrijke Poolse jongeren.
EnglishIs it not sufficient that that is what ten million citizens aspire to?
Is het niet voldoende dat 10 miljoen burgers dat willen?
EnglishIn conclusion, I think about the thousands of young people who aspire to the noble occupation of seafarer.
Tenslotte denk ik aan de duizenden jongeren die dit edele beroep van zeeman willen uitoefenen.
EnglishIf we want a society free of violence, which is what we all aspire to, we must invest in it.
Als we een samenleving willen zonder geweld, en dat willen we toch allemaal, dan moeten we daarin investeren.
EnglishAs legislators, we have to aspire to accuracy and precision.
Als wetgevers moeten wij naar nauwkeurigheid streven.
EnglishWe all recognise that culture must be a cornerstone of the unification of Europe that we aspire to.
Iedereen is het erover eens en erkent dat cultuur een hoeksteen moet zijn van de gewenste Europese eenmaking.
EnglishAs the objectives are common to both, it would be more sensible to aspire to them together rather than separately.
Als de doelen dezelfde zijn, is het beter daar gezamenlijk naar te streven in plaats van apart.
EnglishThe challenge must now be taken up by the citizens who aspire to it and the parties with which they identify.
De uitdaging ligt bij de burgers die ernaar streven en de partijen waardoor zij zich vertegenwoordigd weten.
EnglishIn America, the down-and-out who passes by the tycoon's lavish mansion will aspire to match him.
In Amerika zal een arm persoon die langs de luxe villa van een magnaat loopt de aspiratie voelen om hetzelfde te bereiken.
EnglishThat, in my view, is the Europe to which we all aspire.
Mijns inziens is dat het Europa dat wij willen.
EnglishThis is a redemption we can all aspire to.
Dit is een verlossing waarnaar we allen kunnen streven.

Synoniemen (Engels) voor "aspiration":

aspiration