"ascertained" in het Nederlands

EN

"ascertained" - vertaling Nederlands

volume_up
ascertained {volt.deelw.}
EN

ascertained {voltooid deelwoord}

volume_up
ascertained (ook: stated)
The Commission has also quite clearly ascertained that the greatest problem on the roads at present is accidents.
De Commissie heeft ook heel duidelijk geconstateerd dat ongevallen momenteel het grootste verkeersprobleem zijn.
They are cheap, and, although the effect mechanisms cannot always be clearly ascertained using traditional methods, they work.
Ze zijn goedkoop en hoewel de werking niet altijd met traditionele methodes volledig kan worden geconstateerd, werken ze toch.

Voorbeeldzinnen voor "ascertained" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt can no longer be ascertained where the waste has gone and what has happened to it.
Er is niet meer na te gaan waar het afval is gebleven en wat er met het afval is gebeurd.
EnglishThe emergency room ascertained that the kid had no alcohol in his blood.
De eerste hulp afdeling vergewiste zich ervan dat het kind geen alcohol in het bloed had.
EnglishIn addition to this, the integrity of the data that have been supplied can also be ascertained.
Bovendien kunnen we ook vaststellen dat de verstuurde gegevens onveranderd zijn aangekomen.
EnglishIt has also been scientifically ascertained that a copper deficiency is a bigger concern than an overdose of it.
Het is ook wetenschappelijk bewezen dat een tekort aan koper erger is dan een overdosis.
EnglishWhat has the Commission ascertained in the three months since I tabled that initial question?
Kan de Commissie laten weten wat zij in de drie maanden na de indiening van indieners eerste vraag heeft vastgesteld?
EnglishIn addition, it has been ascertained that when victims report crimes they are subjected to discriminatory behaviour.
Bovendien wordt vastgesteld dat bij de aanmelding van het slachtoffer discriminerend opgetreden wordt.
EnglishThe vision of that which has already been proven or can be ascertained.
EnglishWe ascertained in February that this had not happened.
In februari zagen wij dat er niets gebeurd was.
EnglishThe Commission has also quite clearly ascertained that the greatest problem on the roads at present is accidents.
De Commissie heeft ook heel duidelijk geconstateerd dat ongevallen momenteel het grootste verkeersprobleem zijn.
EnglishThe truth needs to be ascertained everywhere.
EnglishParliament's services have now looked into the matter and ascertained that Mr Tomlinson, as usual, is right.
De dienst van het Parlement heeft dit intussen onderzocht en vastgesteld dat de heer Tomlinson het, zoals gewoonlijk, bij het rechte eind heeft.
EnglishThey are cheap, and, although the effect mechanisms cannot always be clearly ascertained using traditional methods, they work.
Ze zijn goedkoop en hoewel de werking niet altijd met traditionele methodes volledig kan worden geconstateerd, werken ze toch.
EnglishI believe that when grounds of reprisal have been ascertained, the judiciary should take particularly strong measures.
Wanneer vastgesteld wordt dat er sprake is van wraakacties, is het mijns inziens passend als de rechterlijke macht ingrijpt met uiterst krachtige maatregelen.
EnglishYou have probably seen the Financial Times of 29 January and ascertained that this is now also very much being considered in ECB circles.
U hebt wellicht de Financial Times van 29 januari gezien en vastgesteld dat nu ook in kringen van de ECB wel degelijk daarover wordt nagedacht.
EnglishConstitutional experts have ascertained that the media interest in this legal action is inversely proportional to its prospects of success.
Deskundigen op grondwettelijk gebied hebben vastgesteld dat de belangstelling van de media hiervoor omgekeerd evenredig is aan de kans op slagen.
EnglishThe BKA ascertained that this represented an increase in one year of 43 %, and I am certain that the number of unreported cases is substantially higher.
Het BKA stelt vast dat het binnen een jaar met 43 % gestegen is en ik ben ervan overtuigd dat dit slechts het topje van de ijsberg is.
EnglishIt has, for example, not yet been ascertained whether an average noise level is dangerous, or individual very high levels.
Het is bijvoorbeeld nog helemaal niet duidelijk of een gemiddelde belasting voor iemand zeer gevaarlijk is of dat dat juist geldt voor individuele, zeer hoge belastingen.
EnglishMrs Wulf-Mathies, as you will have ascertained, Mrs García Arias's supplementary question is outside the scope of the question initially put to you.
Mevrouw Wulf-Mathies, zoals u heeft kunnen vaststellen valt de bijkomende vraag van mevrouw García Arias buiten het kader van de oorspronkelijke vraag.
EnglishThe provisions that entered into force on 1 September of last year relate to indications on the label providing information that can be ascertained at the abattoir.
Sinds 1 september vorig jaar is het verplicht om de gegevens die op de slachtlocatie vastgesteld kunnen worden, op de etiketten te vermelden.
EnglishExperts have ascertained that football-related violence originates, for example, in the pursuit of masculinity and status and the battle for territory.
Deskundigen hebben erop gewezen dat aan voetbal gerelateerd geweld onder andere voortkomt uit een streven naar mannelijkheid, status en strijd om het territorium.

Synoniemen (Engels) voor "ascertained":

ascertained