"as you wish" in het Nederlands

EN

"as you wish" - vertaling Nederlands

EN

as you wish [idioom]

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "as you wish" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI have seen that you wish to undertake a number of endeavours in this field too.
Ook op dat gebied heb ik gezien dat u een aantal inspanningen wilt verrichten.
EnglishMr Elles, the matter is finished unless you wish to raise a point under the Rules.
Mijnheer Elles, de zaak is afgesloten tenzij u een beroep doet op het Reglement.
EnglishEven if you wish to leave the European Union, you cannot fail to support it.
Zelfs als u haar wilt verlaten zoudt u aan de Europese Unie gehecht moeten zijn!
EnglishIf you wish to speak and reply to these Members, Mrs Siimes, you have the floor.
Mevrouw Siimes, als u op de vraag van deze leden wilt reageren, geef ik u het woord.
EnglishI therefore welcome the fact that you wish to carry out an independent review.
Daarom ben ik verheugd dat u een onafhankelijke evaluatie wil laten uitvoeren.
EnglishIf you tell us today how you wish to proceed, you will be doing us a great service.
Als u ons vandaag kunt zeggen wat u gaat doen, zouden wij daar erg mee gediend zijn.
EnglishIt is fine by me if you wish to re-examine Modigliani's life cycle analysis.
Ik ga akkoord dat u de analyses van Modigliani herneemt over de levenscyclus.
EnglishYou have stated your convictions and the direction in which you wish to go.
U heeft uw standpunten kenbaar gemaakt en de koers geschetst die u wilt gaan varen.
EnglishTen years and no agreement must be a failure by any measurement you wish to adopt.
Wie tien jaar onderhandelt zonder resultaat, heeft gefaald, welke norm je ook hanteert.
EnglishI got a powerful urge to help you out So what you wish I really want to know
Ik heb de krachten om je te helpen, dus wil ik graag weten wat je wenst...
EnglishI am pleased that you wish to protect children, but you should also protect the elderly.
Ik ben blij dat u de kinderen wilt beschermen maar doe het ook met de ouderen.
EnglishShould you wish to provide further clarification, Mr de Miguel, you have the floor.
Indien de heer De Miguel iets wil toelichten, geef ik hem nu het woord.
EnglishWe are happy to go into more detail on certain questions if you wish.
We willen er graag nog zorgvuldiger op ingaan als u dat op bepaalde punten wenst.
EnglishYour opinions, if you wish to participate, will certainly add to the quality of the debate.
Als u wilt deelnemen, zult u met uw bijdragen het debat ongetwijfeld verrijken.
EnglishMr Gallagher, do you wish to put a supplementary on the same question?
Mijnheer Gallagher, wilt u een aanvullende vraag over ditzelfde onderwerp stellen?
EnglishHowever, if you wish to enter into the realms of philosophy, go ahead!
Mijnheer de Voorzitter, ik ben niet geneigd een filosofische discussie te beginnen.
English   – Commissioner Fischler, I do not believe that you wish to respond.
-- Ik heb de indruk, mijnheer de commissaris, dat u niet wenst te antwoorden.
EnglishIf you wish to go to war with your American friends, go ahead, but go without us!
Als u deze oorlog wilt voeren, doe het dan, maar doe het zonder ons!
EnglishYou naturally have the right to use the time available to you as you wish.
U hebt uiteraard het recht om uw tijd te gebruiken zoals u dat zelf wilt.
EnglishMadam, what you wish to engage in now is a hypothetical discussion.
Mijnheer de Voorzitter, mevrouw Korhola, u wil hier een hypothetisch debat voeren.

Vergelijkbare vertalingen voor "as you wish" in Nederlands

wish zelfstandig naamwoord
you voornaamwoord