"As you please!" in het Nederlands

EN

"As you please!" - vertaling Nederlands

EN

As you please! {tussenwerpsel}

volume_up
As you please!
volume_up
Zoals je wilt! {tw.}

Voorbeeldzinnen voor "As you please!" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHowever, can you please now review that decision and go back to the old system?
Kunt u dit besluit nu echter nog eens bekijken en terugkomen op de oude regeling?
EnglishCould you please confirm that this will be translated as 'public interest '?
Wilt u alstublieft bevestigen dat dit vertaald zal worden met " public interest "?
EnglishMr Kuckelkorn said, " Would you please stand up to the Council of Ministers?
De heer Kuckelkorn heeft gezegd: " Wilt u de Raad alstublieft uw tanden laten zien? "
EnglishSo, could you please help us to obtain answers to our questions from the Council?
Helpt u ons alstublieft om van de Raad antwoord op onze vragen te krijgen.
EnglishCan I urge you, please, to make sure that there is no third repeat of this.
Mag ik u dringend verzoeken om ervoor te zorgen dat dit geen derde keer zal gebeuren?
EnglishSay, "Computer, would you please make a hundred million random sequences of instructions.
Dus: "Computer, maak alsjeblieft honderd miljoen willekeurige instructie-reeksen.
EnglishCould you please ask the colleagues concerned to hold their debate outside the Chamber?
Kunt u er alstublieft voor zorgen dat de collega's hun debat buiten de zaal uitvechten!
EnglishOn behalf of my group could you please get it withdrawn immediately.
Namens mijn fractie verzoek ik u het document onmiddellijk te laten intrekken.
EnglishMrs Mouskouri, could you please read out the sentence that is to be added again?
Mevrouw Mouskouri, wil u de toe te voegen zin nogmaals voorlezen?
EnglishLadies and gentlemen, I would ask you please not to interrupt the Commissioner.
Waarde collega's, ik verzoek u de commissaris niet te onderbreken.
EnglishMr President, could you please find out how these three people even got in here?
Mijnheer de Voorzitter, ik verzoek u te onderzoeken hoe deze drie lieden hier zijn binnengeraakt.
EnglishI am sorry if that upsets you, please pass it on to your colleagues!
Het spijt mij dat u dit moet opvangen; geeft u het alstublieft door aan uw collega's!
EnglishMr President, could you please have that circulated to Members?
Mijnheer de Voorzitter, zou u dit misschien onder de leden kunnen laten rondgaan?
EnglishMr Tomlinson, would you please give me the documents concerned.
Mijnheer Tomlinson, ik verzoek u mij de desbetreffende documenten te overhandigen.
EnglishWould you please carry that concern back to the Presidency of Parliament.
Wilt u dit punt aan het voorzitterschap van het Parlement doorgeven?
EnglishCould you please draw his attention to the fact that I have something to say to him?
Kunt u hem erop attent maken dat ik hem nog iets te zeggen heb?
EnglishWould you please ensure that the Council fulfils its obligations in this area as well?
Ik verzoek u dan ook ervoor te zorgen dat de Raad zijn verplichtingen ook op dit gebied nakomt.
EnglishWould you please repeat your invitation to him to take the microphone.
Ik zou u daarom willen verzoeken hem nogmaals hiertoe uit te nodigen.
EnglishYou can pursue the matter if you please, but I will not waste my time on it.
Dat moet u zelf weten, maar ik ga er geen tijd aan verspillen.
EnglishCould you please give me clarification on gelatin and medical drugs?
Gelatine en medicijnen, kunt u mij daarover nadere opheldering geven?

Vergelijkbare vertalingen voor "As you please!" in Nederlands

please bijwoord
you voornaamwoord