"as usual" in het Nederlands

EN

"as usual" - vertaling Nederlands

EN

as usual {bijwoord}

volume_up
As usual, you were not listening and, as usual, we were right.
- Zoals gewoonlijk heeft u niet naar ons geluisterd en zoals gewoonlijk hadden wij gelijk.
As usual, the rhetoric is high-flown and hollow at one and the same time.
De retoriek is zoals gewoonlijk bombastisch en leugenachtig tegelijk.
We shall therefore act in accordance with the Rules of Procedure, as usual.
Wij zullen zoals gewoonlijk overeenkomstig het Reglement handelen.

Voorbeeldzinnen voor "as usual" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIf he has the usual result, he will end up like 'One Flew Over the Cuckoo's Nest.'
Normaal gesproken zal hij net zo eindigen als in 'One Flew over the Cuckoo's Nest'.
EnglishBut as has been said, the discussion with the Commission today is business as usual.
Maar zoals gezegd is de bespreking vandaag met de Commissie business as usual.
EnglishIn the USA it is usual to provide venture capital, but unfortunately not in Europe.
In de VS is het verstrekken van risicokapitaal gebruikelijk, in Europa helaas niet!
EnglishIf you require any further explanation, as usual I will be only too happy to provide it.
Als u meer uitleg wilt, sta ik zoals altijd tot uw beschikking om deze te geven.
EnglishIs this in line with the usual freedom of speech and right to demonstrate?
Is dat verenigbaar met de normale vrijheid van meningsuiting en demonstratie?
EnglishHowever, this should take place in conjunction with the usual administrative authorities.
Dat moet evenwel in het kader van normale administratieve bevoegdheden gebeuren.
EnglishIt is quite usual for senior officials from the Commission to attend dinners.
Het is heel gewoon dat hoge ambtenaren van de Commissie naar diners gaan.
EnglishAll that happened was that the usual arrangements for meetings of this nature were made.
Dus men heeft gewoon de gebruikelijke regels voor dit soort vergaderingen gevolgd.
EnglishHe has approached this matter with his usual conviction and great dedication.
Hij heeft deze kwestie met zijn gebruikelijke overtuiging en grote toewijding behandeld.
EnglishI think I can get you your old job back with less of a pay cut than usual.
Ik denk dat ik je oude baan terug kan krijgen wel met iets weiniger loon dan normaal.
EnglishAs usual, harmonisation is occurring at the lowest common denominator.
Bij de aanpassing wordt, zoals gewoonlijk, uitgegaan van de kleinste gemene deler.
EnglishThe Council's strategy is not - as has been described - business as usual.
De strategie van de Raad is niet - zoals gezegd is - dat wij alles bij het oude laten.
EnglishIn that case, the usual practice is that we have politicians available.
In dat geval is het gebruikelijk dat we een afvaardiging beschikbaar hebben.
EnglishMoreover, the political front lines will probably not be the usual ones.
Bovendien zullen de politieke frontlinies waarschijnlijk anders lopen dan gewoonlijk.
EnglishIt is quite usual for us to receive this report at the end of the year, normally in November.
Normaal krijgen wij dit verslag aan het einde van het jaar, meestal in november.
EnglishBut, of course, you can rely on the Council to stick by its usual slogan: business as usual.
Maar van de Raad kun je op aan, hij handelt volgens het oude motto: niets nieuws.
EnglishWhenever international law is violated, it cannot just be business as usual.
Als het volkenrecht wordt geschonden, kan men niet gewoon tot de orde van de dag overgaan.
EnglishAs far as enlargement with Turkey is concerned, it is the usual practice to have a debate.
In verband met de uitbreiding met Turkije is er een debat en dat is normaal.
EnglishThe proposals made by the presidency mark a clean break from the usual Community jargon.
Het voorzitterschap heeft zich niet bediend van het gebruikelijke communautaire jargon.
EnglishI regret that we are down to one hour rather than the usual one and a half hours.
Tot mijn spijt hebben we slechts een uur de tijd in plaats van de gebruikelijke anderhalf uur.

Vergelijkbare vertalingen voor "as usual" in Nederlands

usual bijvoeglijk naamwoord
as bijwoord