"as the case may be" in het Nederlands

EN

"as the case may be" - vertaling Nederlands

EN

as the case may be [voorbeeld]

volume_up
as the case may be
as the case may be
volume_up
naargelang de situatie [vb.]

Voorbeeldzinnen voor "as the case may be" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBoth these spheres are complementary but in no case may they be confused.
Deze begrippen zijn complementair, maar mogen nooit door elkaar gehaald worden.
EnglishSo within what framework should these negotiations be pursued, or not, as the case may be?
In welk kader moeten deze onderhandelingen dus al dan niet worden voortgezet?
EnglishAnd practical experience is often the best way of achieving this trust, or not, as the case may be.
En praktijkervaring is vaak de beste methode om wel of niet tot vertrouwen te komen.
EnglishOver the past 50 years, some 1 800 conflicts, armed or not, as the case may be, have broken out over these.
In de laatste vijftig jaar zijn daar zo'n 1800 al dan niet gewapende conflicten over uitgebroken.
EnglishWe must indeed implement measures to benefit both employers and employees - or transpose such measures, as the case may be.
Wij moeten maatregelen treffen of omzetten die zowel de werknemers als de werkgevers betreffen.
EnglishMadam President, in that case may I again ask the House to vote to refer the report back to committee.
Mevrouw de Voorzitter, ik verzoek het Parlement ook nu mijn verzoek tot terugverwijzing naar de Commissie in te willigen.
English– the investment to be made in public transport or, as the case may be, the development of road networks in the Member States;
- Investeringen in openbaar vervoer of, eventueel, de ontwikkeling van wegennetwerken in de lidstaten;
EnglishIt is up to the Commission to examine the problem raised, and, as the case may be, to present appropriate proposals.
Het is aan de Commissie om het aan de orde gestelde probleem te onderzoeken en zo nodig passende voorstellen te doen.
EnglishOr terror, as the case may be? ~~~ Right?
EnglishIf that was the case, may I advise them that our Rules of Procedure strictly prohibit any demonstration in the visitors ' gallery.
Ik wil jullie er in dat geval op wijzen dat ons Reglement klaar en duidelijk stelt dat het publiek op de tribune moet zwijgen.
EnglishBut all too often the Council puts to one side what has been decided within the European Parliament, by consensus or not, as the case may be.
Maar al te dikwijls legt de Raad naast zich neer wat in het Europees Parlement eventueel bij consensus wordt besloten.
EnglishThe measures necessary for the implementation of these programmes shall be adopted under the terms of paragraph 1 or 2, as the case may be.
De voor de uitvoering van die programma's nodige maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig lid 1, respectievelijk lid 2.
Englishas the case may be
EnglishThese letters have spelled out clearly that such agreements or national regulations, as the case may be, are not opposed.
In deze brieven is duidelijk naar voren gekomen, dat er geen bezwaar is tegen dergelijke overeenkomsten of nationale regelingen, afhankelijk van het geval.
Englishas the case may be
EnglishSo if, in future, the Commission or the agencies, as the case may be, come wanting more resources, then heading 3 will not be able to take the strain.
En wanneer de Commissie, respectievelijk de agentschappen dan om nieuwe middelen komen, dan zal rubriek 3 in de toekomst op springen komen te staan.
EnglishI would invite the Commission to tell us whether it backs the statements by Mr Bolkestein in the Volkskrant in the Netherlands or not, as the case may be.
Ik zou graag zien dat de Commissie ons vertelt of ze de uitspraken van de heer Bolkestein tegenover de Volkskrant in Nederland, al dan niet dekt.
EnglishThis, though, has to do with the criteria we have and our obligation to report very precisely on the extent to which they are complied with - or not, as the case may be.
Dat hangt echter samen met het feit dat wij over het al dan niet vervullen van de criteria zeer precies verslag moeten uitbrengen.
EnglishIt may be claimed that it is because Parliament has been too long in discussing the matter but, whatever the case may be, it is not a satisfactory situation.
Men kan opperen dat dit te wijten is aan de traagheid waarmee het Parlement dit voorstel behandelt, maar het is in elk geval geen efficiënte situatie.
Englishthe expression & amp; amp; #x2018; the Community & amp; amp; #x2019; means one or both of the Communities referred to in (b) as the case may be;
wordt met de uitdrukking & amp; #x201E; de Gemeenschap & amp; #x201D; bedoeld, één of beide van de onder b) vermelde Gemeenschappen, naargelang van het geval;