"as soon as possible" in het Nederlands

EN

"as soon as possible" - vertaling Nederlands

EN

as soon as possible {bijwoord}

volume_up
1. "asap"
as soon as possible
The Commission hopes that the two directives will be adopted as soon as possible.
De Commissie wenst dat beide richtlijnen zo snel mogelijk kunnen worden aangenomen.
These are practical measures that need to be implemented as soon as possible.
Het gaat nu om praktische maatregelen die zo snel mogelijk van kracht kunnen worden.
It is important that the machines are converted as soon as possible.
Het is van belang dat de omschakeling van de geldautomaten zo snel mogelijk gebeurt.

Voorbeeldzinnen voor "as soon as possible" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHence the Charter must be incorporated into a treaty text as soon as possible.
Daarom moet het Handvest zo snel mogelijk in een verdragstekst worden opgenomen.
EnglishThe new Member States would like to join the Schengen area as soon as possible.
- De nieuwe lidstaten willen zo snel mogelijk toetreden tot het Schengengebied.
EnglishIt goes without saying that these funds should be repaid as soon as possible.
Het spreekt vanzelf dat deze gelden zo snel mogelijk moeten worden terugbetaald.
EnglishCould you give us some information about that, either today or as soon as possible?
Kunt u ons vandaag, of anders zo snel mogelijk, hierover nadere informatie geven?
EnglishI hope that we will be able to approve the Italian proposal as soon as possible.
Ik hoop dat het Italiaanse voorstel zo snel mogelijk kan worden goedgekeurd.
EnglishTherefore, I hope that the bridging clause will be adopted as soon as possible.
Ik hoop dan ook dat de passerelle-clausule zo snel mogelijk zal worden goedgekeurd.
EnglishThe Commission hopes that the two directives will be adopted as soon as possible.
De Commissie wenst dat beide richtlijnen zo snel mogelijk kunnen worden aangenomen.
EnglishTherefore, we all feel that Guantánamo should be closed as soon as possible.
Daarom vinden we allemaal dat Guantanamo zo snel mogelijk gesloten moet worden.
EnglishThe case is being given top priority and will be resolved as soon as possible.
De zaak geniet de hoogste prioriteit en zal zo spoedig mogelijk worden afgehandeld.
EnglishMy Group wants the new European Commission to come into office as soon as possible.
Mijn fractie pleit ervoor dat die nieuwe Commissie zo snel mogelijk aantreedt.
EnglishI would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
EnglishLet us, therefore, have the list shortened as soon as possible rather than extended.
Wij moeten de lijst daarom zo snel mogelijk beperken in plaats van uit te breiden.
EnglishIn this way, I believe the success we are after will be achieved as soon as possible.
Ik geloof dat wij dan de meeste kans hebben het succes te behalen dat wij willen.
EnglishThese are practical measures that need to be implemented as soon as possible.
Het gaat nu om praktische maatregelen die zo snel mogelijk van kracht kunnen worden.
EnglishI hope that we will put such legislation into effect as soon as possible.
Ik hoop dat we ervoor kunnen zorgen dat die zo snel mogelijk in werking treedt.
EnglishOur orders are to transport the God Warrior back home as soon as possible.
Onze orders zijn om de Godsoldaat zo snel mogelijk naar huis te transporteren.
EnglishI believe that the whole system should be phased out as soon as possible.
Ik vind dat de hele regeling op zo kort mogelijke termijn moet worden afgeschaft.
EnglishI must adamantly insist that this measure be abolished as soon as possible.
Ik moet ten stelligste eisen dat deze maatregel zo snel mogelijk wordt ingetrokken.
EnglishThis policy area should be returned to the Member States as soon as possible.
Dit beleid dient zo snel mogelijk weer een zaak van de lidstaten te worden.
EnglishThis is the group, therefore, that should come under this regulation as soon as possible.
Op die groep moet die verordening dan ook zo spoedig mogelijk van kracht worden.